Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1434

Bryssel den 28 oktober 2010

Industrin för EU och EU för industrin

Industrin måste stå i centrum om EU ska kunna behålla sin ledande ställning i världsekonomin. Detta är det viktigaste budskapet i kommissionens meddelande ”En integrerad industripolitik för en globaliserad tid”, som antogs idag på initiativ av Antonio Tajani, kommissionens vice ordförande. I meddelandet, som är ett s.k. flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin, beskrivs en strategi för att öka tillväxten och sysselsättningen, genom att man bevarar och stöder en stark, diversifierad och konkurrenskraftig industriell bas i EU med välbetalda jobb och en koldioxidsnål industri. Samtidigt presenteras också en rapport om konkurrenskraften i enskilda EU-länder (se MEMO/10/533) och den årliga EU-rapporten om konkurrenskraft.

– Industrin står i centrum för EU och vi måste utgå från den för att hitta lösningar på våra samhällsutmaningar idag och i framtiden. EU behöver sin industri och industrin behöver EU. Vi måste utnyttja alla möjligheter som den inre marknaden erbjuder, med sina 500 miljoner konsumenter och 20 miljoner företagare, säger Antonio Tajani, som ansvarar för näringslivs- och entreprenörsfrågor.

I denna tid av intensiv globalisering är begreppet nationella sektorer och industrier förlegat. Det krävs nu samordnade politiska lösningar på EU-nivå. EU behöver också ett angreppssätt som omfattar hela värdekedjan, från infrastruktur och råvaror till kundtjänst och service. Att skapa nya små och medelstora företag och främja tillväxten i dessa måste stå i centrum för EU:s industripolitik. Övergången till en långsiktigt hållbar ekonomi måste också ses som en möjlighet att stärka konkurrenskraften. Bara en europeisk industripolitik inriktad på konkurrenskraft och långsiktig hållbarhet kan uppbåda den kritiska massa för förändring och samordning som krävs för att nå framgång. – Vi kommer aldrig att uppnå hållbarhet utan konkurrenskraft och ingen långsiktig konkurrenskraft utan hållbarhet. Och inget av detta utan att vi tar ett stort steg framåt när det gäller innovation, tillägger Antonio Tajani.

Tio viktiga åtgärder för EU:s konkurrenskraft:

  • En tydlig och noggrann konkurrensanalys av ny lagstiftning kommer att göras. Konkurrenskraftseffekterna av alla politiska förslag kommer att granskas noga och beaktas.

  • Kontroll av ändamålsenligheten i gällande lagstiftning kommer att kartlägga möjligheter att minska lagstiftningens kumulativa effekter och på så sätt sänka kostnaderna för företagen i EU.

  • Skapande av nya små och medelstora företag och tillväxten i dessa kommer att stödjas genom att förenkla lånemöjligheterna och stödja internationaliseringen av företagen.

  • En strategi för att stärka den europeiska standardiseringen kommer att läggas fram för att tillgodose industrins behov.

  • EU:s infrastruktur och tjänster på områdena transport, energi och kommunikation ska moderniseras så att de på ett effektivare sätt stöder industrin och bättre tillgodoser behoven i dagens föränderliga konkurrensmiljö.

  • En ny råvarustrategi ska läggas fram för att skapa de rätta grundförutsättningarna för en långsiktigt hållbar tillgång till och hantering av inhemska primära råvaror.

  • Sektorspecifik innovation ska behandlas genom åtgärder som bl.a. gäller avancerad tillverkningsteknik, byggverksamhet, biobränslen samt väg- och järnvägstransporter, särskilt med sikte på ökad resurseffektivitet.

  • Utmaningarna för de energiintensiva industrierna ska behandlas genom åtgärder som förbättrar grundförutsättningarna och stöder innovation.

  • En rymdpolitik ska genomföras och utformas i samarbete med Europeiska rymdorganisationen och medlemsländerna. Kommissionen kommer att utarbeta en politik för rymdindustrin för att skapa en stabil industriell bas som omfattar hela försörjningskedjan.

  • Kommissionen kommer varje år att rapportera om EU:s och EU-ländernas konkurrenskraft, industripolitik och resultat (se MEMO/10/533).

För att kunna leva upp till ambitionen om en stark, diversifierad och konkurrenskraftig industriell bas i EU krävs politiska strategier som förstärker varandra. Det gäller särskilt de olika flaggskeppsinitiativen inom ramen för Europa 2020-strategin och sådana strategier som strategin för EU:s inre marknad, som antogs den 27 oktober (se IP/10/1390).

– EU är inte bara summan av sina delar. Vi måste höja våra industripolitiska ambitioner, intensifiera våra åtgärder och stärka den europeiska styrningen. Nu behövs krafttag, summerar Antonio Tajani.

Bakgrund

EU-industrin håller fortfarande på att återhämta sig från de senaste årens finansiella och ekonomiska kris, men det finns skäl att se med tillförsikt på industrins förmåga att möta de utmaningar som hänger samman med det förändrade globala affärsklimatet. Industriproduktionen ligger dock fortfarande mer än 10 % lägre än före krisen, trots den senaste dynamiska återhämtningen på nästan 10 %. Tillverkningsindustrin sysselsätter en fjärdedel av människorna inom den privata sektorn och ytterligare en fjärdedel arbetar med industrirelaterade tjänster. 80 % av all forskning och utveckling i den privata sektorn bedrivs inom tillverkningsindustrin.

Mer information

MEMO/10/532

An industrial policy for the globalisation era – Elements of the Commission’s strategy

MEMO/10/533

Översikt över konkurrenskraften i de 27 EU-länderna

Konkurrenskraftsrapport 2010

Meddelandet En industripolitik för en globaliserad tid finns på:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm


Side Bar