Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1434

V Bruseli 28. októbra 2010

Priemysel pre Európu – Európa pre priemysel

Ak má Európa zostať svetovým ekonomickým lídrom, musí byť priemysel v centre záujmu. Tak sa dá zhrnúť ústredné posolstvo oznámenia „Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie“ prijatého dnes Európskou komisiou na základe iniciatívy podpredsedu Antonia Tajaniho. Toto oznámenie, ktoré je jednou z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 stanovuje stratégiu zameranú na posilnenie rastu a zamestnanosti prostredníctvom zachovania a podpory silnej, rôznorodej a konkurencieschopnej priemyselnej základne v Európe, ktorá ponúka dobre platené pracovné miesta a bude mať menšie nároky na spotrebu uhlíka. Jej súčasťou je správa o konkurencieschopnosti jednotlivých členských štátov (pozri MEMO/10/533) a výročná správa o európskej konkurencieschopnosti.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, ktorý zodpovedá za priemysel a podnikanie, uviedol: „Priemysel je srdcom Európy a nenahraditeľným pomocníkom pri hľadaní riešení výziev, ktorým naša spoločnosť čelí dnes a bude čeliť v budúcnosti. Európa potrebuje priemysel a priemysel potrebuje Európu. Musíme plne využiť potenciál jednotného trhu, jeho pol miliardy spotrebiteľov a 20 miliónov podnikateľov.“

V súčasnej dobe intenzívnej globalizácie už nemôžeme hovoriť o národných odvetviach či národnom priemysle. Potrebujeme preto koordinovanú reakciu európskej politiky. Európa tiež potrebuje prístup, ktorý vníma celý hodnotový reťazec, od infraštruktúry a surovín až po záručný a pozáručný servis. Základom priemyselnej politiky EÚ musí byť podpora vzniku a rastu malých a stredných podnikov. Okrem toho, prechod k udržateľnej ekonomike musíme vnímať ako príležitosť na posilnenie konkurencieschopnosti. K úspechu nám môžu pomôcť len zmeny a dostatočná koordinácia a tie môžeme dosiahnuť len prostredníctvom európskej priemyselnej politiky zameranej na konkurencieschopnosť a udržateľnosť. Antonio Tajani dodal: „Udržateľnosť nemôže existovať bez konkurencieschopnosti, a dlhodobá konkurencieschopnosť nemôže existovať bez udržateľnosti. A žiadnu z nich nemôžeme dosiahnuť bez zásadného pokroku v oblasti inovácií!“

Desať kľúčových opatrení európskej priemyselnej konkurencieschopnosti:

  • bude sa vykonávať jasná a posilnená „kontrola novej legislatívy z hľadiska konkurencieschopnosti“. Všetky politické návrhy, ktoré majú vplyv na konkurencieschopnosť, budú zohľadnené a náležite analyzované.

  • „Kontroly účelnosti“ existujúcej legislatívy identifikujú potenciál na znižovanie prípadných kumulatívnych účinkov legislatívy, čím sa znížia náklady európskych podnikov.

  • Podpora vzniku a rastu MSP prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k úverom a pomoci pri ich internacionalizácii.

  • Bude sa prezentovať stratégia na posilnenie európskej normalizácie, ktorá bude odrážať potreby priemyslu.

  • Európska dopravná, energetická a komunikačná infraštruktúra a služby sa budú modernizovať, aby dokázali efektívnejšie a lepšie reagovať na súčasné meniace sa konkurenčné prostredie.

  • Bude sa prezentovať nová stratégia o surovinách s cieľom vytvoriť vhodné rámcové podmienky pre udržateľné dodávky a riadenie domácich prvotných surovín.

  • Prostredníctvom opatrení v odvetviach ako moderné výrobné technológie, stavebníctvo, biopalivá a cestná a železničná doprava, sa budú sledovať výsledky v oblasti inovácií v rámci týchto odvetví, najmä z hľadiska zlepšenia efektívneho využívania zdrojov v niektorých z nich

  • Výzvy energeticky náročných odvetví sa budú riešiť prostredníctvom opatrení na zlepšenie rámcových podmienok a podpory v oblasti inovácií.

  • Bude sa pokračovať vo vesmírnej politike, vypracovanej v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou a členskými štátmi. Komisia vypracuje vesmírnu priemyselnú politiku s cieľom vytvoriť pevnú priemyselnú základňu, ktorá bude zastrešovať celý dodávateľský reťazec.

  • Komisia bude každý rok podávať správu o konkurencieschopnosti Európy a členských štátov, priemyselných politikách a výsledkoch (pozri MEMO/10/533).

Aby mohli byť naplnené ambície o silnej, rôznorodej a konkurencieschopnej priemyselnej základni v Európe, vyžaduje si to vzájomnú podporu jednotlivých politík. To sa týka najmä rôznych hlavných iniciatív vypracovaných v rámci stratégie Európa 2020 a stratégií ako napr. stratégie zaoberajúcej sa jednotným trhom EÚ, prijatej 27. októbra (pozri IP/10/1390).

Antonio Tajani na záver uviedol: Európa je omnoho viac ako len jednoduchý súčet svojich častí. V oblasti priemyselnej politiky musíme posunúť naše spoločné ambície na vyšší stupeň , zintenzívniť úsilie a posilniť naše riadenie. Je na čase zmeniť štýl.“

Súvislosti

Európsky priemysel prechádza postupným zotavením po nedávnej finančnej a ekonomickej kríze a môžeme predpokladať, že bude schopný prekonať problémy spojené s meniacim sa svetovým obchodným prostredím. Úroveň priemyselnej výroby však predsa len zaostáva ešte o viac ako 10 % za svojou úrovňou pred krízou, napriek nedávnemu dynamickému zotaveniu o takmer 10 %. Priemyselná výroba zamestnáva štvrtinu ľudí v súkromnom sektore a ďalšiu štvrtinu v službách súvisiacich s priemyslom. Okrem toho 80 % zo všetkých činností týkajúcich sa výskumu a vývoja v súkromnom sektore sa uskutočňuje v priemysle.

Ďalšie informácie:

MEMO/10/532

„Priemyselná politika vo veku globalizácie“ – Prvky stratégie Komisie

MEMO/10/533

Prehľad o konkurencieschopnosti 27 členských štátov

Správa o konkurencieschopnosti 2010

Oznámenie „Priemyselná politika vo veku globalizácie“ môžete nájsť na stránke:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm


Side Bar