Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1434

Brussels, 28 October 2010

Przemysł dla Europy - Europa dla przemysłu

Przemysł musi odgrywać centralną rolę w Europie, jeżeli ma ona pozostać liderem gospodarki światowej. Oto główne przesłanie komunikatu dotyczącego „Zintegrowanej strategii przemysłowej w erze globalizacji” przyjętej w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską z inicjatywy jej wiceprzewodniczącego Antonio Tajaniego. W komunikacie tym przedstawiono projekt przewodni strategii „Europa 2020”, w ramach którego określona została strategia, której celem jest wspieranie wzrostu i tworzenie miejsc pracy poprzez utrzymanie i wspomaganie silnej, wszechstronnej i konkurencyjnej bazy przemysłowej w Europie. Baza ta będzie z jednej strony zapewniać dobrze płatne miejsca pracy, a z drugiej – produkować mniej dwutlenku węgla. Wraz z komunikatem opublikowano sprawozdanie na temat konkurencyjności państw członkowskich (zob. MEMO/10/533) oraz coroczne sprawozdanie na temat konkurencyjności w Europie.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość, Antonio Tajani, powiedział: „Przemysł odgrywa kluczową rolę w Europie i potrzebujemy go, aby znaleźć rozwiązania dla wyzwań stojących przed naszym społeczeństwem, teraz i w przyszłości. Europa potrzebuje przemysłu a przemysł potrzebuje Europy. Konieczne jest wykorzystanie pełnego potencjału jednolitego rynku wraz z 500 milionami konsumentów i 20 milionami przedsiębiorstw uczestniczących w nim.”

W dobie nasilającej się globalizacji koncepcja krajowych branż i krajowego przemysłu straciła sens. Potrzebujemy teraz skoordynowanej strategii europejskiej. Europa potrzebuje także podejścia obejmującego cały łańcuch wartości – od infrastruktury poprzez surowce aż do obsługi posprzedażnej. Głównym elementem unijnej strategii przemysłowej musi być propagowanie tworzenia i wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto przejście do zrównoważonego modelu gospodarki powinno zostać wykorzystane jako okazja do podniesienia konkurencyjności. Jedynie europejska strategia dla przemysłu, mająca na celu konkurencyjności i zrównoważone funkcjonowanie, jest w stanie udźwignąć masę krytyczną zmian i zapewnić koordynację niezbędną, aby odnieść sukces. Ponadto Antonio Tajani stwierdził: „Nie będzie zrównoważonego rozwoju bez konkurencyjności i nie będzie długotrwałej konkurencyjności bez zrównoważonego rozwoju.” Nie będzie też żadnego z nich bez odważnego ruchu w stronę innowacji!”

Dziesięć kluczowych działań wspierających konkurencyjność przemysłu europejskiego:

  • przeprowadzenie jawnego i rozbudowanego „testu na konkurencyjność” nowego prawodawstwa. Odpowiednio uwzględniony i zbadany zostanie wpływ wszystkich strategicznych wniosków na konkurencyjność,

  • przy pomocy „oceny funkcjonowania” istniejącego prawodawstwa zidentyfikowane zostaną możliwości wyeliminowania tych obszarów, w których poszczególne przepisy nakładają się na siebie. W ten sposób obniżone zostaną koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Europie,

  • wspierane będzie tworzenie i wzrost MŚP poprzez ułatwienie dostępu do kredytów oraz pomoc w rozszerzeniu działalności na szczebel międzynarodowy,

  • aby wyjść naprzeciw potrzebom przemysłu, przedstawiona zostanie strategia w sprawie ugruntowania europejskiego systemu normalizacji,

  • podjęta zostanie modernizacja infrastruktury i usług transportowych, energetycznych i komunikacyjnych w Europie, tak aby lepiej odpowiadały one potrzebom przemysłu, uwzględniając zmienność współczesnego otoczenia konkurencyjnego,

  • przedstawiona zostanie nowa strategia surowcowa, tworząca odpowiednie warunki ramowe dla zrównoważonych dostaw podstawowych krajowych surowców i zarządzania nimi,

  • podjęty zostanie temat sektorowej innowacyjności – poprzez działania w takich sektorach jak: zaawansowane technologie produkcyjne, budownictwo, biopaliwa oraz transport drogowy i kolejowy, które w szczególności ukierunkowane będą na zwiększenie wydajności wykorzystania zasobów,

  • wyzwania związane z wysokim zużyciem energii przez określone gałęzie przemysłu będą rozwiązywane poprzez działania na rzecz poprawy warunków ramowych i wspierania innowacji,

  • realizowana będzie polityka kosmiczna, opracowana we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i państwami członkowskimi. Komisja opracuje strategię rozwoju przemysłu kosmicznego w celu stworzenia solidnej bazy przemysłowej obejmującej cały łańcuch dostaw,

  • Komisja będzie opracowywać sprawozdania na temat konkurencyjności Europy i państw członkowskich, strategii przemysłowych i wyników osiąganych przez przemysł w cyklu rocznym (zob. MEMO/10/533)°

Aby sprostać ambicjom związanym z silną, wszechstronną i konkurencyjną bazą przemysłową w Europie, potrzeba, aby poszczególne strategie wzajemnie się wzmacniały. Dotyczy to w szczególności poszczególnych projektów przewodnich opracowanych w ramach strategii „Europa 2020”, oraz strategii, takich jak strategia dotycząca jednolitego rynku UE, przyjęta dnia 27 października (zob. IP/10/1390).

W podsumowaniu, Antonio Tajani powiedział: „Europa to więcej niż suma części składowych. Musimy określić nasze wspólne cele w dziedzinie strategii przemysłowej, przyspieszyć nasze działania i wzmocnić europejski system rządów. Jest to wyjątkowe zadanie.”

Informacje o kontekście

Przemysł europejski konsekwentnie wychodzi z kryzysu finansowego i gospodarczego ostatnich lat. Istnieją przesłanki pozwalające wierzyć, że przemysł jest w stanie przezwyciężyć wyzwania związane ze zmianami w światowym otoczeniu biznesowym. Niemniej jednak, mimo odnotowanego ostatnio dynamicznego wzrostu poziomu produkcji przemysłowej o niemal 10 proc., wciąż znajduje się on na poziomie o 10 proc. niższym od stanu sprzed kryzysu. W przemyśle produkcyjnym zatrudnienie znajduje jedna czwarta osób zatrudnionych w sektorze prywatnym, a kolejna jedna czwarta pracuje w sektorach obsługujących przemysł. Przemysł odpowiada za 80 proc. wszelkich działań prowadzonych w dziedzinie badań i rozwoju w sektorze prywatnym.

Więcej informacji:

MEMO/10/532 : „Strategia przemysłowa w erze globalizacji” – elementy strategii Komisji

MEMO/10/533 : Przegląd konkurencyjności w 27 państwach członkowskich

Sprawozdanie w języku angielskim na temat konkurencyjności 2010

Komunikat zatytułowany „Strategia przemysłowa w erze globalizacji” dostępny jest pod adresem:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm


Side Bar