Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1434

Brussel, 28 oktober 2010

Industrie voor Europa - Europa voor de industrie

Wil Europa een economische wereldleider blijven, dan moet de industrie een centrale rol spelen. Dit is de kernboodschap van de vandaag door de Commissie op initiatief van vicevoorzitter Antonio Tajani goedgekeurde mededeling over "Een geïntegreerd industriebeleid in een tijd van mondialisering". In de mededeling, een kerninitiatief van de Europa 2020-strategie, wordt een strategie uiteengezet die de groei en de werkgelegenheid moet stimuleren door in Europa een krachtige, gediversifieerde en concurrerende industriële basis in stand te houden en te ondersteunen die goedbetaald werk biedt en tegelijk minder koolstofintensief wordt. De mededeling gaat vergezeld van een verslag over de concurrentieprestaties van de afzonderlijke lidstaten (zie MEMO/10/533) en het jaarverslag over het Europese concurrentievermogen.

De industrie neemt in Europa een centrale plaats in", aldus vicevoorzitter van de Europese Commissie Antonio Tajani, verantwoordelijk voor industrie en ondernemerschap, "en zij is onmisbaar voor het vinden van oplossingen voor de uitdagingen waarvoor onze samenleving, nu en in de toekomst, staat. Europa heeft industrie nodig en de industrie heeft Europa nodig. Wij moeten alle mogelijkheden van de interne markt, met zijn 500 miljoen consumenten en 20 miljoen ondernemers, aanboren.”

In deze tijd van toenemende globalisering is het concept van nationale sectoren en industrieën achterhaald. Er zijn gecoördineerde Europese beleidsresponsen nodig. Europa heeft ook een benadering nodig die kijkt naar de hele waardeketen, van infrastructuur en grondstoffen tot service na verkoop. De bevordering van de oprichting en groei van kleine en middelgrote ondernemingen moet in het industriebeleid van de EU centraal staan. Bovendien moet de overgang naar een duurzame economie worden aangegrepen om het concurrentievermogen te versterken. Alleen een Europees industriebeleid dat focust op concurrentievermogen en duurzaamheid, kan de kritieke massa aan verandering en coördinatie bijeenbrengen die voor het welslagen ervan nodig is. "Geen duurzaamheid zonder concurrentievermogen en geen langdurig concurrentievermogen zonder duurzaamheid. En geen van beide zonder doorbraak op het gebied van innovatie!", zo voegde Antonio Tajani eraan toe.

Tien kernactiviteiten voor het concurrentievermogen van de Europese industrie:

  • Er zal een expliciete en gedegen "concurrentievermogenstest" op nieuwe wetgeving worden uitgevoerd. Van alle beleidsvoorstellen zullen de gevolgen voor het concurrentievermogen grondig worden geanalyseerd en daar zal rekening mee worden gehouden.

  • Aan de hand van "geschiktheidscontroles" van bestaande wetgeving zal worden bezien waar de cumulatieve effecten van wetgeving kunnen worden gereduceerd teneinde de kosten voor het bedrijfsleven in Europa te verlagen.

  • De oprichting en groei van kleine en middelgrote ondernemingen zal worden ondersteund door het voor hen gemakkelijker te maken toegang tot krediet te krijgen en hen te helpen bij hun internationalisatie.

  • Er zal een strategie worden gepresenteerd om het Europese normalisatieproces te versterken teneinde in te spelen op de behoeften van de industrie.

  • De Europese vervoers-, energie- en communicatie-infrastructuur en ‑diensten zullen worden verbeterd zodat die efficiënter ten dienste van de industrie staan, waarbij beter rekening wordt gehouden met het veranderende concurrentieklimaat van vandaag.

  • Er zal een nieuwe grondstoffenstrategie worden gepresenteerd om de juiste randvoorwaarden te creëren voor een duurzame voorziening en een duurzaam beheer van de eigen primaire grondstoffen.

  • De sectorspecifieke innovatieprestaties zullen worden aangepakt door middel van acties in sectoren als geavanceerde fabricagetechnologieën, de bouw, biobrandstoffen en weg- en spoorwegvervoer, met name om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren.

  • De problemen van energie-intensieve industrieën zullen worden aangepakt door middel van maatregelen om de randvoorwaarden te verbeteren en innovatie te ondersteunen.

  • Er zal een in samenwerking met het Europees Ruimteagentschap en de lidstaten ontwikkeld ruimtevaartbeleid worden gevolgd. De Commissie zal een industriebeleid op het gebied van de ruimtevaart ontwikkelen met het doel een solide industriële basis te creëren die de hele toeleveringsketen bestrijkt.

  • De Commissie zal jaarlijks verslag uitbrengen over het concurrentievermogen van Europa en de lidstaten, alsook hun industriebeleid en hun prestaties (zie MEMO/10/533)

Om de ambities van een sterke, gediversifieerde en concurrerende industriële basis in Europa waar te maken, zijn elkaar wederzijds versterkende beleidsmaatregelen vereist. Het gaat hier met name om de verschillende kerninitiatieven die in het kader van de Europa 2020-strategie ontwikkeld zijn, en de op 27 oktober goedgekeurde strategieën zoals die voor de interne markt (zie IP/10/1390).

Tot besluit zei Antonio Tajani: "Europa is meer dan de som van zijn delen. We moeten onze gezamenlijke ambities op het gebied van het industriebeleid vergroten, onze inspanningen opvoeren en de Europese governance versterken. Dat is geen business as usual."

Achtergrond

De Europese industrie herstelt zich gestaag van de financiële en economische crisis van de afgelopen jaren en er zijn redenen om vertrouwen te hebben in het vermogen van de industrie om de problemen in verband met een veranderend ondernemingsklimaat in de wereld te boven te komen. Niettemin ligt het productiepeil van de industrie nog steeds ruim 10% onder dat van voor de crisis, ondanks het recente krachtige herstel met bijna 10%. De industrie biedt werk aan een kwart van de mensen in de particuliere sector en nog eens een kwart in de bedrijfsgerelateerde diensten. 80% van alle onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in de particuliere sector komt voor rekening van de industrie.

Meer informatie

MEMO/10/532 : "Een industriebeleid in een tijd van globalisering" – Elementen van de strategie van de Commissie

MEMO/10/533

Overzicht van het concurrentievermogen van de 27 lidstaten

Verslag over het concurrentievermogen 2010

De mededeling "Een industriebeleid in een tijd van globalisering" is te vinden op:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm


Side Bar