Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1434

Bryssel 28. lokakuuta 2010

Eurooppa tarvitsee teollisuutta – ja teollisuus Eurooppaa

Jos EU haluaa säilyttää asemansa yhtenä maailmantalouden johtajista, sen on nostettava teollisuus keskeiselle sijalle toiminnassaan. Tämä viesti tuodaan selkeästi esiin globalisaation aikakauden yhdennettyä teollisuuspolitiikkaa käsittelevässä tiedonannossa, jonka Euroopan komissio on hyväksynyt tänään varapuheenjohtaja Antonio Tajanin aloitteesta. Tiedonannossa esitetään strategia, jolla pyritään vauhdittamaan kasvua ja lisäämään työpaikkoja turvaamalla EU:n teollisuudelle vahva, monipuolinen ja kilpailukykyinen perusta, joka tarjoaa hyvin palkattuja työpaikkoja ja aiheuttaa aiempaa vähemmän hiilipäästöjä. Kyseessä on yksi Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeista. Tiedonannon liitteenä julkaistaan raportti jäsenvaltioiden kilpailukyvystä (ks. MEMO/10/533) ja vuotuinen raportti Euroopan kilpailukyvystä.

Teollisuudesta ja yritystoiminnasta vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani korosti teollisuuden merkitystä Euroopassa ja totesi, että sillä on tärkeä rooli etsittäessä ratkaisuja yhteiskuntamme nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. ”Eurooppa tarvitsee teollisuutta ja teollisuus tarvitsee Eurooppaa. EU:n on hyödynnettävä 500 miljoonan kuluttajan ja 20 miljoonan yrittäjän sisämarkkinoiden tarjoama potentiaali.”

Kiihtyvän globalisaation aikana ajatus kansallisista toimialoista ja kansallisesta teollisuudesta on vanhentunut. Euroopan tasolla koordinoidut poliittiset ratkaisut ovat tarpeen. EU:ssa tarvitaan myös strategiaa, joka kattaa koko arvoketjun infrastruktuurista ja raaka-aineista toimituksen jälkeisiin palveluihin. EU:n teollisuuspolitiikan keskeisenä tavoitteena on pidettävä pienten ja keskisuurten yritysten perustamisen ja kasvun tukemista. Lisäksi siirtyminen kestävään talouteen on otettava tilaisuutena lisätä kilpailukykyä. Onnistumisen edellytyksenä olevat muutokset ja koordinointi voidaan saada aikaan ainoastaan kilpailukykyyn ja kestävyyteen tähtäävän eurooppalaisen teollisuuspolitiikan avulla. ”Ilman kilpailukykyä ei ole kestävyyttä ja ilman kestävyyttä ei saada aikaan pysyvää kilpailukykyä, ja kumpaakaan ei saada aikaan ilman huomattavia innovaatioita,” lisäsi Antonio Tajani.

Euroopan teollisuuden kilpailukykyä edistetään kymmenen toimenpiteen avulla:

  • Uuden lainsäädännön ”kilpailukyky” arvioidaan perusteellisesti. Toimintalinjoja koskevien ehdotusten vaikutukset kilpailukykyyn analysoidaan ja otetaan huomioon.

  • Nykylainsäädännön kuntotarkastuksissa kartoitetaan mahdollisuudet vähentää lainsäädännön kumulatiivisia vaikutuksia ja näin leikata eurooppalaisille yrityksille aiheutuvia kustannuksia.

  • Pk-yritysten perustamista ja kasvua tuetaan parantamalla yritysten luotonsaantimahdollisuuksia ja edistämällä niiden kansainvälistymistä.

  • Esitetään Euroopan standardointitoiminnan kehittämisstrategia, jossa otetaan huomioon teollisuuden tarpeet.

  • Kehitetään eurooppalaisia energia-, liikenne- ja viestintäinfrastruktuureja ja -palveluja, jotta ne palvelisivat paremmin teollisuuden tarpeita ja nykyinen muuttuva kilpailuympäristö otettaisiin niissä paremmin huomioon.

  • Esitetään uusi raaka-ainestrategia oikeanlaisten edellytysten luomiseksi omien primaariraaka-aineiden kestävää tarjontaa ja hallintaa varten

  • Edistetään alakohtaista innovaatiokykyä esimerkiksi kehittyneiden valmistustekniikoiden, rakennustoiminnan, biopolttoaineiden sekä maantie- ja rautatiekuljetusten kaltaisilla aloilla tavoitteena etenkin resurssitehokkuuden lisääminen.

  • Energiavaltaisten toimialojen haasteet otetaan huomioon kehittämällä yleisiä toimintaedellytyksiä ja tukemalla innovointia.

  • Toteutetaan yhteistyössä Euroopan avaruusjärjestön ja jäsenvaltioiden kanssa kehitettyä avaruuspolitiikkaa. Komissio laatii avaruusteollisuuspolitiikan, jonka avulla luodaan koko toimitusketjun kattava luja perusta avaruusteollisuudelle.

  • Komissio raportoi EU:n ja sen jäsenvaltioiden kilpailukyvystä, teollisuuspolitiikasta ja suorituskyvystä vuosittain (ks. MEMO/10/533).

Jotta Euroopan vahvan, monipuolisen ja kilpailukykyisen teollisen perustan turvaamiseen liittyvät tavoitteet voidaan saavuttaa, poliittisten toimintalinjojen on tuettava toisiaan. Tämä koskee etenkin Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä kehitettäviä lippulaivahankkeita, esimerkiksi 27. lokakuuta hyväksyttyä strategiaa, joka koskee EU:n sisämarkkinoita (ks. IP/10/1390).

”Eurooppa on enemmän kuin osiensa summa,” totesi komissaari Tajani lopuksi. ”Meidän on suhtauduttava teollisuuspolitiikkaan kunnianhimoisemmin, tehostettava toimintaamme ja kehitettävä eurooppalaista hallintoa. Tavanomainen toiminta ei nyt riitä.”

Taustaa

Euroopan teollisuus on elpymässä viime vuosien rahoitus- ja talouskriisistä. Nyt voidaan jo suhtautua luottavaisesti teollisuuden kykyyn vastata muuttuvan globaalin toimintaympäristön luomiin haasteisiin. Teollisuuden tuotantotasot ovat kuitenkin edelleen 10 prosenttia alempana kuin ennen kriisiä, vaikka ne ovatkin viime aikoina elpyneet voimakkaasti, lähes 10 prosenttia. Tuotantoteollisuus työllistää neljänneksen yksityissektorin työntekijöistä, ja toinen neljännes työskentelee teollisuuteen liittyvissä palveluissa Yksityissektorin tutkimus- ja kehitystoiminnasta 80 prosenttia tapahtuu tuotantoteollisuuden piirissä.

Lisätietoja:

MEMO/10/532 : ”Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka” – komission strategian esittely

MEMO/10/533

Katsaus 27 jäsenmaan kilpailukykyyn

Kilpailukykyraportti 2010

Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka -tiedonanto:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm


Side Bar