Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1434

Brüssel, 28. oktoober 2010

Tööstus Euroopale – Euroopa tööstusele

Kui Euroopa tahab olla ka edaspidi maailma juhtiv majandusjõud, tuleb tööstusele rohkem tähelepanu pöörata. See on asepresidendi Antonio Tajani algatusel täna Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud teatise „Üleilmastumise ajastu terviklik tööstuspoliitika” tähtsaim sõnum. Euroopa 2020. aasta strateegia juhtalgatuseks olevas teatises kirjeldatakse strateegiat, mille eesmärk on kiirendada majanduskasvu ja töökohtade loomist ning hoida ja toetada Euroopa tugevat, mitmekesist ja konkurentsivõimelist tööstust, mis pakub hästitasustatud tööd ning tekitab vähem süsinikuheiteid. Teatisele on lisatud aruanne iga liikmesriigi konkurentsivõime kohta (vt MEMO/10/533) ning Euroopa konkurentsivõime aastaaruanne.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani märkis: „Tööstus on Euroopa alustala, nii täna kui ka tulevikus on see oluline valdkond, kui otsitakse lahendusi ühiskonna ees seisvatele probleemidele. Euroopa vajab tööstust ja tööstus vajab Euroopat. Ühtse turu 500 miljoni tarbija ja 20 miljoni ettevõtja potentsiaal tuleb täies ulatuses ära kasutada.”

Järjest hoogustuva üleilmastumise tingimustes on riiklike majandus- ja tööstusharude mõiste aegunud. Vaja on Euroopa kooskõlastatud poliitilisi meetmeid. Euroopa vajab ka lähenemisviisi, mis hõlmaks kogu väärtusahelat alates infrastruktuurist ja toormest kuni müügijärgsete teenusteni. Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete loomisele ja kasvamisele kaasa aitamine peab olema ELi tööstuspoliitika keskmes. Samuti tuleks üleminekus jätkusuutlikule majandustegevusele näha võimalust konkurentsivõime suurendamiseks. Ainult konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust toetav Euroopa tööstuspoliitika suudab tagada eduks vajalikud muudatused ja kooskõlastamise. Antonio Tajani lisas: „Ilma konkurentsivõimeta ei saa tagada jätkusuutlikkust ning ilma jätkusuutlikkuseta ei saa tagada pikaajalist konkurentsivõimet. Kuid nii konkurentsivõime kui ka jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja astuda suur samm edasi innovatsiooni valdkonnas!”

Kümme põhimeedet Euroopa tööstuse konkurentsivõime kindlustamiseks on järgmised:

  • Koostada üksikasjalik ja põhjalik uuring uute õigusaktide mõju kohta konkurentsivõimele. Kõigist poliitilistest ettepanekutest konkurentsivõimele tulenevaid tagajärgi analüüsitakse üksikasjalikult ja võetakse arvesse.

  • Uurida kehtivate õigusaktide toimivust, et määrata kindlaks õigusaktide kumulatiivse mõju vähendamise võimalused, mis aitaks kärpida ettevõtjate kulusid Euroopas.

  • Toetada VKEde loomist ja kosumist, hõlbustades juurdepääsu laenudele ja rahvusvahelise mõõtme lisandumist.

  • Esitada Euroopa standardimistegevuse edendamisstrateegia, milles võetaks arvesse tööstuse vajadused.

  • Täiustada Euroopa transpordi-, energeetika- ja kommunikatsioonivaldkonna infrastruktuuri ja teenuseid, et tulemuslikumalt teenida tööstuse huve ja võtta rohkem arvesse tänast pidevalt muutuvat konkurentsikeskkonda.

  • Esitada uus toormestrateegia, et luua sobivad raamtingimused omamaiste primaarsete toorainete jätkusuutlikuks tarnimiseks ja haldamiseks.

  • Parandada erinevate sektorite innovaatilist suutlikkust muu hulgas meetmetega arenenud tootmistehnoloogia, ehituse, biokütuste ning maantee- ja raudteetranspordi valdkonnas, suurendades eelkõige nende ressursitõhusust.

  • Toetada energiamahukate tööstusharude ees seisvate raskete ülesannete lahendamist meetmetega, mis parandavad raamtingimusi ja hoogustavad innovatsiooni.

  • Järgida kosmosepoliitikat, mis töötatakse välja koostöös Euroopa Kosmoseagentuuri ja liikmesriikidega. Komisjon valmistab ette kosmosetööstuse poliitika, et luua kogu tarneahelat hõlmav tugev tööstuslik alus.

  • Komisjon annab igal aastal aru Euroopa ja liikmesriikide konkurentsivõime, tööstuspoliitika ja tulemuste kohta (Vt MEMO/10/533).

Tugeva, mitmekesise ja konkurentsivõimelise tööstuse säilitamine Euroopas eeldab vastastikku toetavate poliitiliste meetmete võtmist. See puudutab ennekõike mitmesuguseid Euroopa 2020. aasta strateegia raames käivitatud juhtalgatusi ning selliseid strateegiaid, nagu seda on 27. oktoobril heaks kiidetud strateegia ELi siseturu kohta (vt IP/10/1390).

Antonio Tajani sõnas lõpetuseks: „Euroopa on midagi rohkemat kui selle liikmete summa. Me peame püstitama ühised tööstuspoliitika eesmärgid, tõhustama oma tegevust ja tugevdama Euroopa valitsemismudelit. See ei ole lihtsalt igapäevatöö.”

Taustteave

Euroopa tööstus on toibumas viimaste aastate finants- ja majanduskriisist. Nüüd on juba põhjust uskuda tööstuse suutlikkusse tulla toime maailma muutuva ärikeskkonna esitatud väljakutsetega. Tööstuse tootmistase on aga ikka veel üle 10% madalam kui enne kriisi ja seda vaatamata viimase aja jõulisele elavnemisele peaaegu 10% võrra. Töötlev tööstus annab tööd veerandile erasektori töökätest ning teine veerand on hõivatud tööstusega seotud teenustega. 80% kogu erasektori teadus- ja arendustegevusest leiab aset töötlevas tööstuses.

Lisateave:

MEMO/10/532 : „Üleilmastumise ajastu tööstuspoliitika” – komisjoni strateegia sõnumid

MEMO/10/533 : Ülevaade 27 liikmesriigi konkurentsivõime kohta

Konkurentsivõime aruanne 2010

Teatis „Üleilmastumise ajastu tööstuspoliitika” asub veebiaadressil

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm


Side Bar