Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1434

Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2010

Βιομηχανία για την Ευρώπη – Ευρώπη για τη βιομηχανία

Η βιομηχανία πρέπει να αποκτήσει κεντρικό ρόλο για να μπορέσει η Ευρώπη να διατηρήσει ηγετική θέση στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της ανακοίνωσης «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» η οποία εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της κ. Antonio Tajani. Η ανακοίνωση, μια εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», σκιαγραφεί μια στρατηγική που αποσκοπεί στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης με τη διατήρηση και την υποστήριξη μιας ισχυρής, διαφοροποιημένης και ανταγωνιστικής βιομηχανικής βάσης για την Ευρώπη που εξασφαλίζει καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίες και, παράλληλα, χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η εν λόγω ανακοίνωση συνοδεύεται από έκθεση για την επίδοση της ανταγωνιστικότητας κάθε κράτους μέλους χωριστά (βλ. MEMO/10/533) και από την ετήσια έκθεση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Antonio Tajani, αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Η βιομηχανία βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρώπης και είναι απαραίτητη για την εύρεση λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει η κοινωνία μας, στο παρόν και στο μέλλον. Η Ευρώπη χρειάζεται τη βιομηχανία και η βιομηχανία χρειάζεται στην Ευρώπη. Πρέπει να αξιοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό της ενιαίας αγοράς, τα 500 εκατομμύρια καταναλωτές και τα 20 εκατομμύρια επιχειρηματίες που διαθέτει.»

Σε αυτή την εποχή της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης, η έννοια των εθνικών κλάδων και βιομηχανιών είναι απαρχαιωμένη. Απαιτούνται συντονισμένες λύσεις μέσω μιας ευρωπαϊκής πολιτικής. Η Ευρώπη χρειάζεται επίσης μια προσέγγιση που εξετάζει το σύνολο της αλυσίδας αξίας, από τις υποδομές και τις πρώτες ύλες έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Η προώθηση της δημιουργίας και της ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ. Επιπλέον, η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ευκαιρία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Μόνο ,ια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική που αποσκοπεί στην ανταγωνιστικότητα και στη βιωσιμότητα μπορεί να οδηγήσει στην «κρίσιμη μάζα» αλλαγών και συντονισμού που απαιτούνται για να είναι το εγχείρημα αυτό επιτυχές. Ο κ. Antonio Tajani δήλωσε: «Δεν θα υπάρξει βιωσιμότητα χωρίς ανταγωνιστικότητα και δεν θα υπάρξει διαρκής ανταγωνιστικότητα χωρίς βιωσιμότητα. Και δεν θα υπάρξει τίποτα από τα δύο χωρίς εντυπωσιακά επιτεύγματα στην καινοτομία

Δέκα βασικές ενέργειες για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας:

  • Θα πραγματοποιείται σαφής και διεξοδικός «έλεγχος ανταγωνιστικότητας» της νέας νομοθεσίας. Θα αναλύεται σωστά και λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος όλων των προτάσεων πολιτικής στην ανταγωνιστικότητα.

  • Θα διενεργούνται «έλεγχοι καταλληλότητας» της υφιστάμενης νομοθεσίας για να εντοπιστεί το περιθώριο για μείωση των σωρευτικών αποτελεσμάτων της νομοθεσίας με σκοπό την μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

  • Η δημιουργία και η ανάπτυξη των ΜΜΕ θα υποστηριχθεί με τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην πίστωση και με την παροχή βοήθειας για την διεθνοποίησή τους.

  • Θα παρουσιαστεί μια στρατηγική για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τυποποίησης για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της βιομηχανίας.

  • Οι ευρωπαϊκές υποδομές και οι υπηρεσίες μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών θα ενισχυθούν και θα αναβαθμιστούν. Για να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικότερα τη βιομηχανία, λαμβάνοντας καλύτερα υπόψη το σημερινό μεταβαλλόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

  • Θα παρουσιαστεί μια νέα στρατηγική για τις πρώτες ύλες με σκοπό να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο για μια πιο βιώσιμη προσφορά και διαχείριση των εγχώριων βασικών πρώτων υλών.

  • Η ειδική για κάθε κλάδο καινοτομική επίδοση – ειδικότερα σε σχέση με την υιοθέτηση μιας οικολογικής προσέγγισης και την αποδοτικότητα των πόρων ορισμένων τομέων -, θα εξεταστεί μέσω ενεργειών σε τομείς όπως οι προηγμένες μεταποιητικές τεχνολογίες, οι κατασκευές, τα βιοκαύσιμα, οι οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, ιδίως για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων.

  • Οι προκλήσεις που συνεπάγονται οι βιομηχανίες με ένταση ενέργειας θα αντιμετωπιστούν με ενέργειες για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών και με την υποστήριξη της καινοτομίας.

  • Θα εφαρμοστεί μια πολιτική για τη διαστημική βιομηχανία, η οποία θα καταρτιστεί σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα καταρτίσει μια πολιτική στον τομέα της διαστημικής βιομηχανίας για τη δημιουργία μιας στερεής βιομηχανικής βάσης που θα καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού.

  • Η Επιτροπή θα υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και των κρατών μελών, τις βιομηχανικές πολιτικές και τις επιδόσεις σε ετήσια βάση (βλ. MEMO/10/533).

Για να επιτευχθεί η διατήρηση μιας ισχυρής, διαφοροποιημένης και ανταγωνιστικής βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη απαιτούνται πολιτικές που ενισχύονται αμοιβαία. Αυτό ισχύει κυρίως για τις διάφορες εμβληματικές πρωτοβουλίες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και για στρατηγικές όπως η στρατηγική για την ενιαία αγορά της ΕΕ που εγκρίθηκε στις 27 Οκτωβρίου. (βλ. IP/10/1390).

Τέλος, ο κ. Antonio Tajani δήλωσε: «η Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μερών που την απαρτίζουν. Πρέπει να έχουμε υψηλότερες κοινές φιλοδοξίες στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής, να ενισχύσουμε τις ενέργειές μας και να ενδυναμώσουμε την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Αυτό υπερβαίνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε συνήθως.»

Ιστορικό

Η βιομηχανία της Ευρώπης ανακάμπτει σταθερά από τη χρηματοοικονομική κρίση των τελευταίων ετών και υπάρχουν λόγοι για να έχουμε εμπιστοσύνη στην ικανότητα της βιομηχανίας να ξεπεράσει τις προκλήσεις που συνδέονται με το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ωστόσο, τα επίπεδα της βιομηχανικής παραγωγής παραμένουν χαμηλότερα κατά περισσότερο από 10 % σε σύγκριση με τα επίπεδα προ της κρίσης παρά την πρόσφατη δυναμική ανάκαμψη κατά 10% περίπου. Ο τομέας της μεταποίησης απασχολεί το ένα τέταρτο των απασχολούμενων του ιδιωτικού τομέα ενώ ένα ακόμα 25 % εργάζεται σε υπηρεσίες που συνδέονται με τη βιομηχανία. Το 80% όλων των δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον ιδιωτικό τομέα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της μεταποιητικής βιομηχανίας.

Περισσότερες πληροφορίες

MEMO/10/532: «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης»– στοιχεία της στρατηγικής της Επιτροπής

MEMO/10/533: Επισκόπηση της ανταγωνιστικότητας στα 27 κράτη μέλη

Competitiveness Report 2010 (έκθεση για την ανταγωνιστικότητα του 2010)

Η ανακοίνωση «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» βρίσκεται στη σελίδα:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm


Side Bar