Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1434

Брюксел, 28 октомври 2010 г.

Промишлеността за Европа и Европа за промишлеността

Ако Европа иска да остане световен икономически лидер, на преден план трябва да бъде изведена промишлеността. Това е основното послание от съобщението „Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията“, прието днес от Европейската комисия по инициатива на заместник-председателя Антонио Таяни. В съобщението, което е една от водещите инициативи по стратегията „Европа 2020“, е набелязан план за действие, с който се цели увеличаване на растежа и заетостта, като се запазва и оказва подкрепа за силна, диверсифицирана и конкурентоспособна промишлена база в Европа, предлагаща добре заплатена работа и едновременно с това генерираща по-малко емисии на въглероден диоксид. Съобщението е придружено от доклад за резултатите на отделните държави-членки по отношение на конкурентоспособността (вж. MEMO/10/533) и от годишния доклад за европейската конкурентоспособност.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, заяви: „Промишлеността е „сърцето“ на Европа; тя е от първостепенна важност за намирането на решенията на настоящите и бъдещите предизвикателства пред нашето общество. Европа се нуждае от промишлеността и промишлеността се нуждае от Европа. Ние трябва да оползотворим пълния потенциал на единния пазар с неговите 500 милиона потребители и 20 милиона предприемачи.“

Във времето на засилваща се глобализация концепцията за национални отрасли и сектори не е актуална. Необходими са координирани мерки от страна на европейските политики. Европа се нуждае също така от подход, с който да се взема под внимание цялата верига на стойността, като се започне от инфраструктурата и суровините и се стигне до следпродажбеното обслужване. Насърчаването на създаването и растежа на малките и средните предприятия трябва да бъде в основата на индустриалната политика на ЕС. Освен това преходът към устойчиво развиваща се икономика трябва да се използва като възможност за повишаване на конкурентоспособността. Единствено европейска индустриална политика с акцент върху конкурентоспособността и устойчивото развитие може да осигури критичната маса от промени и координация, които са необходими за успеха. Г-н Антонио Таяни добави: „Няма да има устойчиво развитие без конкурентоспособност и няма да има дългосрочна конкурентоспособност без устойчиво развитие. Също така е вярно обаче, че и двете няма да са налице без съществен напредък в иновациите!“

Десет ключови действия за конкурентоспособността на европейската промишленост:

  • ще се извършва експлицитен и задълбочен „преглед на въздействието върху конкурентоспособността“ от новите законодателни актове. Въздействието върху конкурентоспособността от страна на всички предложения в областта на политиките ще бъде правилно анализирано и взето предвид;

  • ще се извършват „проверки на целесъобразността“ на съществуващите законодателни актове, за да се набележи потенциалът за намаляване на кумулираните ефекти от законодателството така, че да се съкратят разходите за бизнеса в Европа;

  • ще се оказва подкрепа за създаването и растежа на МСП, като се улесни достъпът им до кредити и се подпомогне международното измерение на дейностите им;

  • ще бъде представена стратегия за укрепване на европейската стандартизация, за да се отговори на нуждите на промишлеността;

  • ще бъде повишено качеството на европейските транспортни, енергийни и съобщителни инфраструктури и услуги, за да обслужват по-ефективно промишлеността, отчитайки по-добре променящата се конкурентна среда в днешно време;

  • ще бъде представена нова стратегия за суровините, за да се създадат правилните рамкови условия за устойчивото развитие на доставките и управление на основните суровини в рамките на ЕС;

  • ще бъде обърнато внимание на резултатите в областта на иновациите за отделните сектори чрез действия в някои сфери, като например усъвършенстваните производствени технологии, строителството, биогоривата и автомобилният и железопътният транспорт, и особено с оглед на увеличаване на ефективното използване на ресурсите;

  • ще бъде търсен отговор на предизвикателствата пред енергоемките сектори чрез действия за усъвършенстване на рамковите условия и за подкрепа за иновациите;

  • ще бъде изпълнявана стратегия в областта на космонавтиката, разработена в сътрудничество с Европейската космическа агенция и държавите-членки. Комисията ще разработи стратегия за космонавтиката, за да се създаде стабилна промишлена база, обхващаща цялата верига на доставките;

  • Комисията ще изготвя доклади за конкурентоспособността на Европа и държавите-членки, промишлените политики и резултати на годишна база (вж. MEMO/10/533).

За да осъществим стремежа си за силна, диверсифицирана и конкурентоспособна промишлена база в Европа, са необходими политики, които взаимно засилват своето въздействие. Това се отнася по-конкретно за различните водещи инициативи, разработени по стратегията „Европа 2020“, и стратегическите документи, като този за единния пазар на ЕС, приет на 27 октомври (вж. IP/10/1390).

Г-н Антонио Таяни заключи: „Европа е повече от съвкупността от отделните си части. Трябва да увеличим общите си амбиции в областта на индустриалната политика, да ускорим действията си и да укрепим европейското управление. Необходимо е да действаме по нов начин.“

Контекст

Европейската промишленост пое неотклонно по пътя на възстановяването от финансовата и икономическата криза от последните години и съществуват основания за вяра в способността на промишлеността да намери отговор на предизвикателствата, свързани с променяща се световна бизнес среда. Независимо от това обемът на производството все още е с 10 % по-малко от този преди кризата въпреки динамичното възстановяване в последно време с почти 10 %. В преработващата промишленост са заети една четвърт от лицата в частния сектор, а още една четвърт работи в сферата на свързаните с промишлеността услуги. Освен това 80 % от цялата научноизследователска и развойна дейност в частния сектор се осъществява в областта на преработващата промишленост.

За повече информация:

MEMO/10/532: „Индустриална политика за ерата на глобализацията“ — аспекти от стратегията на Комисията

MEMO/10/533: Преглед на конкурентоспособността в 27-те държави-членки

Доклад за конкурентоспособността за 2010 г.

Съобщението „Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията“ е на разположение на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm


Side Bar