Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

IP/10/1432

Bryssel den 28 oktober 2010

Fri rörlighet för varor: Kommissionen tar Finland till EU-domstolen på grund av sent införlivande av direktivet om explosiva varor

Europeiska kommissionen har beslutat att ta Finland till EU-domstolen för att landet inte har införlivat direktiv 2008/43EG i sin nationella lagstiftning. Genom direktivet införs system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk. Det skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 5 april 2009 och ska börja tillämpas den 5 april 2012. Bestämmelserna i direktivet innebär att explosiva varor ska kunna identifieras och spåras från produktionsstället till slutanvändaren.

Enligt direktivet ska medlemsstaterna införa ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk. Fram till den 5 april 2012 får nationella bestämmelser gälla för företag och enskilda. Bestämmelserna i direktivet innebär att det införs höga enhetliga krav på säkerheten när det gäller explosiva varor för civilt bruk. Det införs också ett administrativt system för att identifiera och spåra explosiva varor för civilt bruk vid transport inom EU. På så sätt blir det svårare för terrorister och andra brottslingar att få tag på explosiva varor.

Treårsfristen mellan den dag då direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning och den dag då det ska börja tillämpas beror på att industrin behöver tillräckligt med tid på sig för att förbereda det planerade systemet för identifiering och märkning. Det är därför mycket viktigt att EU-länderna införlivar direktivet i nationell lagstiftning i god tid innan det träder i kraft.

Finland har underrättat kommissionen om att direktivet hittills bara delvis har införlivats i nationell lagstiftning. Lagstiftning saknas fortfarande både på Finlands fastland och på Åland.

Mer information om direktivet finns på:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/specific-chemicals/explosives/index_en.htm

Mer information om EU:s överträdelseförfaranden finns i MEMO/10/530.


Side Bar