Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

IP/10/1426

V Bruselu dne 28. října 2010

Ochrana práv spotřebitelů: Evropská komise žádá Českou republiku, aby dodržovala předpisy, na jejichž základě má spotřebitel právo vrátit vadné zboží. Zároveň uzavírá řízení vedené proti Řecku.

Evropská komise zaslala České republice formální výzvu, ve které požaduje, aby byla česká legislativa plně v souladu se směrnicí EU o prodeji spotřebního zboží. Prostřednictvím tzv. „odůvodněného stanoviska“ (které je druhým právním krokem na úrovni EU) vyzvala Českou republiku k odstranění překážek, které omezují právo spotřebitelů na vrácení vadného zboží. V souladu s pravidly upravujícími řízení o nesplnění povinnosti má Česká republika dva měsíce na to, aby na toto odůvodněné stanovisko odpověděla. V opačném případě Komise může případ předložit Soudnímu dvoru EU. Stejné řízení bylo vedeno proti Řecku. Komise jej však uzavřela poté, co Řecko zlepšilo předpisy týkající se prodeje spotřebního zboží. V březnu 2010 zaslala Komise Řecku odůvodněné stanovisko, ve kterém požadovala změnu řeckých právních předpisů, aby mohli spotřebitelé využívat ochrany vyplývající z předpisů EU o ochraně spotřebitelů.

Cílem právních předpisů EU, které upravují prodej spotřebního zboží (směrnice 99/44/ES ze dne 25. května 1999), je zajistit ochranu spotřebitele a posílit jeho důvěru v přeshraniční nakupování. Stanovuje minimální pravidla pro ochranu práv spotřebitelů – např. právo vrátit vadné zboží – bez ohledu na to, kde je zboží zakoupeno.

Česká republika

Komise vyzvala české úřady, aby zajistily, že právo spotřebitelů na vrácení zboží nebude nadále omezováno stávajícími právními předpisy o ochraně spotřebitele.

Spotřebitelé, kteří zakoupili vadné zboží, mohou v souladu se směrnicí upravující prodej spotřebního zboží požadovat v průběhu minimálně dvou let od jeho zakoupení, aby prodávající toto zboží opravil, vyměnil nebo proplatil. Oproti tomu současné české předpisy umožňují, aby tato lhůta byla pro některé kategorie výrobků kratší. Jedná se např. o zboží, které se neustále musí vyrábět, jídlo, krmivo a zboží se stanoveným datem záručního prodeje.

Na základě této směrnice mohou spotřebitelé na svou ochranu proti prodávajícímu využít kromě prostředků stanovených přímo zákonem také tzv. obchodní (nebo dobrovolné) záruky poskytnuté prodávajícím nebo výrobcem. V české legislativě však zřejmě některé z předpisů týkajících se obchodních (nebo dobrovolných) záruk chybí, a tak mohou spotřebitelé čelit právní nejistotě, pokud se dovolávají svého práva prostřednictvím těchto záruk. České právní předpisy např. nevyžadují, aby bylo na záručním listě výslovně uvedeno, že záruka nemá vliv na zákonná práva spotřebitele vůči prodávajícímu.

Řecko

Poté, co Komise dne 22. března 2010 zaslala odůvodněné stanovisko, odstranilo Řecko ze své legislativy určitá omezení práv spotřebitelů, pokud jde o vadné výrobky, která nebyla slučitelná se směrnicí EU o prodeji spotřebního zboží. Komise nyní toto řízení uzavřela.

Pokud spotřebitel přijal doručený výrobek bez výhrady, ačkoli věděl o jeho závadě, ztratil podle předchozích řeckých právních přepisů nárok domáhat se svých zákonných práv. Navíc v případě, že spotřebitel tvrdil, že dodaný výrobek byl vadný, mohl prodávající stanovit časovou lhůtu, během které se spotřebitel musel rozhodnout, zda bude požadovat výměnu výrobku nebo odstoupení od smlouvy, přičemž však riskoval, že přijde o svá práva.

Souvislosti

V roce 2009 se zjistilo, že mnoho členských států nedostatečně provedlo směrnici 99/44/ES. Komise proto zahájila řízení o nesplnění povinnosti kvůli nedostatečnému provedení této směrnice proti devíti členským státům. Pět z nich, včetně řízení proti Řecku, bylo v současné době uzavřeno v důsledku změn provedených v právních předpisech těchto států. Další čtyři řízení (řízení proti České republice, Estonsku, Polsku a Slovensku) jsou stále otevřena.

Novinky z Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetová stránka místopředsedkyně Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Více informací o řízeních o nesplnění povinnosti, viz MEMO/10/530


Side Bar