Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1425

Bryssel den 28 oktober 2010

Lufttransporter: Kommissionen inleder överträdelseförfaranden mot Frankrike, Tyskland, Österrike och Finland om avtal med Ryssland om överflygning av Sibirien

EU-kommissionen inleder i dag överträdelseförfaranden mot Frankrike, Tyskland, Österrike och Finland om bilaterala luftfartsavtal med Ryssland, som bland annat innehåller villkor om överflygning av Sibirien. Beslutet fattades på initiativ av EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas, ansvarig för transporter. Det finns två huvudfrågor. För det första saknar avtalet en klausul om att villkoren gäller alla bolag från EU, trots EU-domstolens rättspraxis i flera open skies-mål. Detta kan skapa allvarliga praktiska problem. Om ett flygbolag tas över av ett flygbolag från ett annat EU-land riskerar det att förlora alla trafikrättigheter. För det andra innehåller de bilaterala luftfartsavtalen mellan de fyra EU-länderna och Ryssland särskilda villkor om trafikrättigheter och om metoder för att fastställa de avgifter som bolag från EU måste betala till Aeroflot för att flyga över Sibirien på väg till Asien. Kommissionen befarar att villkoren kan strida mot EU:s antitrustlagstiftning och att de kan snedvrida konkurrensen, till nackdel både för EU:s flygbolag och för konsumenterna. Kommissionen kontrollerar även om de 23 andra EU-ländernas bilaterala luftfartsavtal med Ryssland följer EU-lagstiftningen.

EU-kommissionens ståndpunkt är att luftfartsavtal måste behandla alla flygbolag från EU lika och följa antitrustlagstiftningen. Annars kan det hända att vissa EU-flygbolag får sämre villkor än de direkta konkurrenterna eller att de tvingas betala oskäliga extraavgifter som kan överföras till konsumenter i form av högre biljettpriser.

Etableringsfrihet

Bilaterala luftfartsavtal mellan ett enskilt EU-land och ett land utanför EU måste innehålla en klausul om att villkoren gäller alla flygbolag från EU och inte bara flygbolagen från landet i fråga. Detta är en viktig del av den europeiska luftfartsmarknaden som skapades i början av 1990-talet, som innebär att flygbolag ska omfattas av samma villkor överallt i EU. Kravet på en EU-klausul uttrycktes i domstolens s.k. open skies-beslut 2002. Domstolen fastställde att villkor som begränsar luftfartsavtal till det berörda EU-landet strider mot EU-bestämmelserna om etableringsfrihet (numera artikel 49 i EUF-fördraget). De flesta avtal med länder utanför EU har sedan dess anpassats efter domstolens beslut. Ryssland är ett av de få länder i världen som inte erkänner att alla bolag från EU måste behandlas lika, och att eventuella bilaterala avtal måste innehålla en EU-klausul. Detta skapar allvarliga praktiska problem, exempelvis genom att flygbolag som tas över av ett bolag från ett annat EU-land riskerar att förlora sina linjerättigheter.

Avgifter för överflygning av Sibirien

Utöver särskilda trafikrättigheter måste flygbolag från EU betala avgifter för att flyga över Sibirien till många asiatiska destinationer. Enbart för år 2008 uppskattar man att de berörda bolagen från EU betalade cirka 420 miljoner US-dollar i avgifter – merparten direkt till Aeroflot. Kommissionen befarar att detta strider mot EU:s antitrustlagstiftning som säger att flygbolag inte ska tvingas att ingå handelsavtal med en direkt konkurrent. Kommissionen befarar också att det strider mot internationell lagstiftning (Chicagokonventionen). Dessutom innebär de bilaterala avtalen olika villkor för flygbolag från EU beroende på var de är baserade, vilket ytterligare snedvrider konkurrensen. I slutänden riskerar passagerarna att tvingas betala mer än nödvändigt för flygbiljetterna.

Nästa steg

I dag skickade kommissionen, i enlighet med EU:s överträdelseförfarande, formella underrättelser till Österrike, Finland, Frankrike och Tyskland om de bilaterala luftfartsavtalen med Ryssland. Kommissionen kontrollerar även om de 23 andra EU-ländernas bilaterala luftfartsavtal med Ryssland följer EU-lagstiftningen.

De fyra berörda länderna har två månader på sig att besvara de formella underrättelserna. Om kommissionen slår fast att de bilaterala luftfartsavtalen med Ryssland strider mot EU-lagstiftningen kan den begära att Frankrike, Tyskland, Österrike och Finland ändrar avtalen.

Mer information om EU:s överträdelseförfarande finns i MEMO/10/530.


Side Bar