Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1425

Brusel 28. októbra 2010

Letecká doprava: Komisia začala konania o porušení predpisov proti Francúzsku, Nemecku, Rakúsku a Fínsku vo veci dohôd s Ruskom o preletoch nad Sibírou

Európska komisia dnes začala konania o porušení právnych predpisov proti Francúzsku, Nemecku, Rakúsku a Fínsku vo veci ich dvojstranných dohôd o leteckých službách s Ruskom, ktoré okrem iného zahŕňajú aj ustanovenia týkajúce sa preletov nad Sibírou. Toto rozhodnutie sa prijalo na podnet Siima Kallasa, podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za dopravu. Komisia je znepokojená v súvislosti s dvomi hlavnými otázkami. Po prvé, predmetné dohody neobsahujú ustanovenie, ktoré by potvrdzovalo, že sa ich podmienky vzťahujú rovnako na všetkých dopravcov EÚ napriek judikatúre Súdneho dvora EÚ týkajúcej sa „otvoreného neba“. To môže spôsobiť vážne praktické problémy, napríklad v prípade, ak určitú leteckú spoločnosť prevezme letecká spoločnosť z iného členského štátu, stratí všetky svoje práva na využívanie leteckých trás. Po druhé, dvojstranné dohody o leteckých službách medzi štyrmi uvedenými členskými štátmi a Ruskom obsahujú osobitné ustanovenia o stanovení dopravných práv, ako aj o spôsobe stanovenia poplatkov, ktoré musia dopravcovia s pôvodom v EÚ platiť Aeroflotu za prelet nad Sibírou na ich trase do Ázie. Komisia sa obáva, že tieto ustanovenia by mohli byť v rozpore s protimonopolnými pravidlami EÚ, pričom by mohli viesť k narušeniu hospodárskej súťaže na úkor leteckých spoločností a zákazníkov EÚ. Komisia aktívne posudzuje súlad s právnymi predpismi EÚ ostatných dvojstranných dohôd o leteckých službách, ktoré s Ruskom podpísalo dvadsaťtri členských štátov.

Európska komisia zastáva názor, že dohody o leteckej doprave musia pre všetky letecké spoločnosti EÚ zaručiť zaobchádzanie na základe rovnosti a rešpektovať protimonopolné pravidlá. V opačnom prípade môžu byť niektoré letecké spoločnosti znevýhodnené voči svojim priamym konkurentom alebo môžu platiť neprimerane vysoké dodatočné poplatky, ktoré by sa mohli preniesť na zákazníkov v podobe vyššieho cestovného.

Sloboda usadiť sa

Dvojstranné dohody o leteckých službách medzi jednotlivými členskými štátmi a nečlenskými štátmi musia obsahovať tzv. ustanovenie EÚ o určení, ktorým sa uznáva, že podmienky dohody sa vzťahujú rovnako na všetky letecké spoločnosti EÚ, a nielen na letecké spoločnosti konkrétneho členského štátu. Ide o základnú súčasť jednotného európskeho trhu leteckej dopravy, ktorý bol vytvorený začiatkom 90-tych rokov, a ktorý zaručuje leteckým spoločnostiam právo na prevádzku na základe tých istých podmienok kdekoľvek v EÚ. Táto požiadavka týkajúca sa tzv. ustanovenia EÚ o určení bola potvrdená v rozhodnutiach Súdneho dvora vo veci „otvoreného neba“ z roku 2002. Súdny dvor konštatoval, že ustanovenia obmedzujúce výhody dohôd o leteckých službách na štátnych príslušníkov príslušného členského štátu sú v rozpore s pravidlami EÚ o slobode usadiť sa (v súčasnosti ustanovenej v článku 49 Zmluvy o fungovaní EÚ). Odvtedy sa už väčšina dohôd s nečlenskými krajinami EÚ prispôsobila rozhodnutiu Súdneho dvora. Rusko je jednou z mála krajín, ktoré neuznáva, že so všetkými leteckými dopravcami EÚ sa musí zaobchádzať na základe rovnosti, a že podmienky akejkoľvek dvojstrannej dohody musia obsahovať tzv. ustanovenie EÚ o určení a vzťahovať sa na všetkých. Tento postoj spôsobuje vážne praktické problémy a ohrozuje napríklad práva na trasu pre letecké spoločnosti, ktoré prevzal dopravca z iného členského štátu EÚ.

Poplatky za prelet nad Sibírou

Okrem osobitných prepravných práv sú letecké spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie EÚ o určení, povinné platiť poplatky za prelety nad Sibírou na trasách do mnohých destinácií v Ázii. Podľa odhadov zaplatili príslušné letecké spoločnosti EÚ len v roku 2008 poplatky vo výške asi 420 miliónov dolárov, z toho väčšinu priamo Aeroflotu. Komisia sa obáva, že ide o porušenie protimonopolných právnych predpisov EÚ, podľa ktorých by letecké spoločnosti nemali byť nútené uzatvárať obchodné dohody s priamym konkurentom. Komisia sa takisto obáva, že ide o porušenie medzinárodného práva (Chicagský dohovor). Týmito dvojstrannými dohodami sa takisto stanovujú pre letecké spoločností EÚ odlišné podmienky v závislosti od krajiny, v ktorej sú usadené, čím sa ešte zhoršuje narušenie hospodárskej súťaže. V konečnom dôsledku existuje riziko, že cestujúci by museli zaplatiť za lety viac, ako by inak bolo potrebné.

Ďalšie kroky

Komisia dnes v súlade s konaním o porušení právnych predpisov zaslala formálne žiadosti o informácie v podobe formálnej výzvy Rakúsku, Fínsku, Francúzsku a Nemecku vo veci ich dvojstranných dohôd o leteckých službách s Ruskom. Komisia aktívne posudzuje súlad s právnymi predpismi EÚ v prípade dvojstranných dohôd o leteckých službách, ktoré s Ruskom podpísalo ostatných dvadsaťtri členských štátov.

Uvedené štyri členské štáty majú dva mesiace na odpoveď na formálnu výzvu. Ak Komisia dospeje k záveru, že dvojstrannými dohodami o leteckých službách s Ruskom sa skutočne porušujú právne predpisy EÚ, môže sa rozhodnúť požiadať Francúzsko, Nemecko, Rakúsko a Fínsko o zmenu týchto dohôd.

Ďalšie informácie o konaniach EÚ vo veci porušenia predpisov pozri v MEMO/10/530.


Side Bar