Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1425

Bruksela, 28 października 2010 r.

Transport lotniczy: Komisja wszczyna postępowanie w sprawie naruszenia prawa przez Francję, Niemcy, Austrię i Finlandię w związku z umowami z Rosją w sprawie lotów nad Syberią

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia prawa przez Francję, Niemcy, Austrię i Finlandię w związku z ich dwustronnymi umowami lotniczymi z Rosją, które obejmują, między innymi, postanowienia dotyczące lotów nad Syberią. Decyzję podjęto z inicjatywy wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, Siima Kallasa, odpowiedzialnego za transport. Komisja wskazała na dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze, przedmiotowe umowy nie zawierają klauzuli stwierdzającej, że warunki umowy jednakowo stosują się do wszystkich przewoźników unijnych, mimo iż jest to wymagane na mocy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego „otwartego nieba”. Może to stwarzać poważne problemy praktyczne - na przykład, jeśli austriacki przewoźnik zostanie przejęty przez linię lotniczą z innego państwa członkowskiego, traci on wszystkie swoje prawa przewozowe na danej trasie. Po drugie dwustronne umowy lotnicze między czterema państwami członkowskimi a Rosją zawierają szczegółowe postanowienia dotyczące przyznawania praw przewozowych oraz sposobów ustalania opłat, które wyznaczeni przewoźnicy z UE muszą płacić Aeroflotowi za przelot nad Syberią w drodze do Azji. Zdaniem Komisji postanowienia te mogą naruszać unijne przepisy o ochronie konkurencji i mogą skutkować jej zakłóceniem, co będzie niekorzystne dla unijnych linii lotniczych i konsumentów. Komisja bada obecnie zgodność z prawem unijnym dwustronnych umów lotniczych zawartych z Rosją przez pozostałe dwadzieścia trzy państwa członkowskie.

Zdaniem Komisji Europejskiej umowy o transporcie lotniczym muszą jednakowo traktować wszystkie unijne linie lotnicze i być zgodne z przepisami o ochronie konkurencji. W przeciwnym razie unijne linie lotnicze mogą być traktowane mniej przychylnie niż ich bezpośredni konkurenci lub mogą być narażone na ponoszenie nieuzasadnionych dodatkowych opłat, które mogą przerzucić na konsumentów w postaci wyższych cen biletów lotniczych.”

Swoboda przedsiębiorczości

Dwustronne umowy lotnicze między państwem członkowskim a państwem spoza UE muszą zawierać „unijną klauzulę wyznaczania” stwierdzającą, że wszystkie warunki umowy jednakowo stosują się do wszystkich przewoźników unijnych, nie tylko do linii lotniczych z danego państwa członkowskiego. Jest to zasadniczy element jednolitego europejskiego rynku lotniczego, który został stworzony na początku lat dziewięćdziesiątych XX w., gwarantującego liniom lotniczym prawo do prowadzenia działalności na identycznych warunkach w całej UE. Wymóg umieszczenia unijnej klauzuli został potwierdzony orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie „otwartego nieba” z 2002 r. Trybunał stwierdził, że postanowienia ograniczające przywileje wynikające z umów lotniczych do obywateli danego państwa członkowskiego naruszają przepisy unijne o swobodzie przedsiębiorczości (obecnie ustanowionej na mocy art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Większość umów z państwami spoza UE została od tamtej pory dostosowana do orzeczenia Trybunału. Rosja jest jednym z nielicznych krajów na świecie nieuznających zasady, że wszyscy unijni przewoźnicy muszą być traktowani jednakowo, że wszystkie umowy dwustronne muszą zawierać unijną klauzulę wyznaczania oraz że umowy te stosuje się do wszystkich unijnych przewoźników. Sytuacja ta stwarza poważne problemy praktyczne zagrażając prawom przewozowym, na przykład w przypadku linii lotniczych przejętych przez przewoźnika z innego państwa członkowskiego UE.

Opłaty za loty nad Syberią

Obok szczególnych praw przewozowych wyznaczone linie lotnicze UE zobowiązane są ponosić opłaty za loty nad Syberią obsługując wiele tras do Azji. Ocenia się, że tylko w 2008 r. unijni przewoźnicy zapłacili z tego tytułu około 420 mln dolarów amerykańskich – w większości przypadków bezpośrednio na rzecz Aeroflotu. Zdaniem Komisji stanowi to naruszenie unijnych przepisów o ochronie konkurencji, gdyż linie lotnicze nie powinny być zmuszane do zawierania umów handlowych z bezpośrednim konkurentem. Komisja uważa ponadto, że powyższe narusza także prawo międzynarodowe (konwencję chicagowską). Umowy dwustronne narzucają także odmienne warunki unijnym liniom lotniczym, w zależności od kraju, w którym mają siedzibę, co skutkuje dodatkowym zakłóceniem konkurencji. W rezultacie pasażerowie narażeni są z tego powodu na wyższe koszty biletów lotniczych.

Dalsze kroki

W dniu dzisiejszym Komisja wystosowała do Austrii, Finlandii, Francji i Niemiec oficjalne wnioski o udzielenie informacji w formie wezwania do usunięcia uchybienia w zakresie dwustronnych umów lotniczych z Rosją. Komisja bada obecnie zgodność z prawem unijnym dwustronnych umów lotniczych zawartych z Rosją przez pozostałe dwadzieścia trzy państwa członkowskie.

Powyższe państwa członkowskie mają dwa miesiące, aby odpowiedzieć na wezwanie do usunięcia uchybienia. Jeśli Komisja stwierdzi, że dwustronne umowy lotnicze z Rosją rzeczywiście naruszają unijne prawo, może wystąpić do Francji, Niemiec, Austrii i Finlandii o zmianę tych umów.

Dodatkowe informacje na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zob. MEMO/10/530.


Side Bar