Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1425

Briselē, 2010. gada 28. oktobrī

Gaisa transports: Komisija uzsāk pienākumu neizpildes procedūras pret Franciju, Vāciju, Austriju un Somiju attiecībā uz nolīgumiem ar Krieviju par Sibīrijas pārlidojumiem

Šodien Eiropas Komisija ir uzsākusi pienākumu neizpildes procedūras pret Franciju, Vāciju, Austriju un Somiju par šo valstu divpusējiem gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumiem ar Krieviju, kas cita starpā ietver noteikumus attiecībā uz Sibīrijas pārlidojumiem. Lēmumu pieņēma pēc ierosinājuma, kuru izteica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass, kurš ir atbildīgs par transporta politiku. Komisija pauž bažas par diviem nozīmīgiem šo nolīgumu aspektiem. Pirmkārt, neraugoties uz ES Tiesas praksi “Atvērto debesu” lietās, minētajos nolīgumos nav klauzulas, saskaņā ar kuru to noteikumi vienādi attiecas uz visiem ES pārvadātājiem. Tas var radīt nopietnas praktiskas problēmas, piemēram, ja aviosabiedrību pārņem kādas citas dalībvalsts aviosabiedrība, var tikt zaudētas visas satiksmes tiesības attiecīgajā maršrutā. Otrkārt, divpusējos gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumos starp četrām dalībvalstīm un Krieviju ir iekļauti īpaši noteikumi par satiksmes tiesību piešķiršanu, kā arī par kārtību, lai noteiktu maksājumus, kas ES pārvadātājiem jāmaksā Aeroflot, lai pārlidotu Sibīriju maršrutos uz Āziju. Komisija pauž bažas, ka šādi noteikumi varētu būt ES pretmonopola noteikumu pārkāpums un varētu radīt konkurences izkropļojumu, kā rezultātā ES aviosabiedrības un patērētāji būtu neizdevīgākā situācijā. Pašlaik Komisija novērtē pārējo divdesmit trīs dalībvalstu ar Krieviju noslēgto divpusējo nolīgumu par gaisa pārvadājumiem atbilstību ES tiesību aktiem.

Eiropas Komisija uzskata, ka gaisa transporta nolīgumos ir jānodrošina vienāda attieksme pret visām ES aviosabiedrībām un jāievēro pretmonopola noteikumi. Pretējā gadījumā dažas ES aviosabiedrības var būt neizdevīgākā situācijā nekā to tiešie konkurenti, vai arī tām nāktos maksāt nepamatotus papildmaksājumus, kas var radīt lielākas gaisa pārvadājumu maksas pasažieriem.

Brīvība veikt uzņēmējdarbību

Divpusējos gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumos starp atsevišķu dalībvalsti un valsti, kas nav ES dalībvalsts, ir jāiekļauj “ES pārvadātāja izraudzīšanas klauzula”, kas paredz, ka noteikumi vienādi attiecas ne tikai uz minētās dalībvalsts aviosabiedrībām, bet uz visām ES aviosabiedrībām. Tas ir svarīgs elements Eiropas vienotajā aviācijas tirgū, kuru izveidoja 1990to gadu sākumā, nodrošinot, ka aviosabiedrības ir tiesīgas darboties saskaņā ar vieniem un tiem pašiem nosacījumiem visā ES. Prasību par “ES pārvadātāja izraudzīšanas klauzulas” iekļaušanu apstiprināja 2002. gadā ar Tiesas nolēmumiem “Atvērto debesu” lietās. Tiesa paziņoja, ka noteikumi, kas ierobežo gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumu izdevīgumu, aprobežojoties tikai ar attiecīgās dalībvalsts aviosabiedrībām, pārkāpj ES noteikumus par brīvību veikt uzņēmējdarbību (kas tagad izklāstīti Līguma par ES darbību 49. pantā). Kopš tā laika lielākā daļa nolīgumu ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis, ir pielāgoti Tiesas nolēmumam. Krievija ir viena no dažām pasaules valstīm, kas nav atzinusi, ka pret visiem ES gaisa pārvadātājiem ir jānodrošina vienāda attieksme un ka jebkura divpusēja nolīguma noteikumos ir jāiekļauj “ES pārvadātāja izraudzīšanas klauzula” un jāattiecina uz visiem. Tas rada nopietnas praktiskas problēmas, apdraudot satiksmes tiesības, piemēram, ja aviosabiedrību pārņem citas ES dalībvalsts aviosabiedrība.

Maksājumi par Sibīrijas pārlidojumu

Papildus īpašām satiksmes tiesībām attiecīgajām ES aviosabiedrībām ir jāmaksā Sibīrijas pārlidojuma maksājumi par maršrutiem uz daudziem galamērķiem Āzijā. Ir aplēsts, ka tikai 2008. gadā attiecīgie ES pārvadātāji samaksāja aptuveni 420 miljonus ASV dolāru, lielāko daļu no šīs summas tieši Aeroflot. Komisija pauž bažas, ka tas ir ES pretmonopola noteikumu pārkāpums, jo minētajos noteikumos paredzēts, ka aviosabiedrības nevar piespiest noslēgt komercnolīgumu ar tiešo konkurentu. Komisija arī pauž bažas, ka tas ir starptautisko tiesību aktu (Čikāgas konvencijas) pārkāpums. Šie divpusējie nolīgumi arī nosaka ES aviosabiedrībām atšķirīgus nosacījumus atkarībā no valsts, kurā ir to galvenā darbības vieta, un tas pastiprina konkurences izkropļojumu. Visbeidzot, pasažieriem par lidojumiem varētu būt jāmaksā vairāk nekā būtu nepieciešams.

Turpmākie pasākumi

Šodien Komisija saskaņā ar ES pienākumu neizpildes procedūrām ar vēstulēm oficiāla paziņojuma veidā nosūtīja informācijas pieprasījumus Austrijai, Somijai, Francijai un Vācijai attiecībā uz šo valstu divpusējiem aviācijas nolīgumiem ar Krieviju. Pašlaik Komisija novērtē pārējo divdesmit trīs dalībvalstu ar Krieviju noslēgto divpusējo nolīgumu par gaisa pārvadājumiem atbilstību ES tiesību aktiem.

Visām četrām dalībvalstīm divu mēnešu laikā jāatbild uz oficiālo paziņojumu. Ja Komisija secina, ka divpusējie gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumi ar Krieviju pārkāpj ES tiesību aktus, Komisija var Francijai, Vācijai, Austrijai un Somijai pieprasīt grozīt šos nolīgumus.

Plašāku informāciju par ES pienākumu neizpildes procedūrām lasiet MEMO/10/530.


Side Bar