Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1425

Briuselis, 2010 m. spalio 28 d.

Oro transportas. Komisija pradeda pažeidimų nagrinėjimo procedūras prieš Prancūziją, Vokietiją, Austriją ir Suomiją dėl susitarimų su Rusija, susijusių su skrydžiais virš Sibiro

Šiandien Europos Komisija pradėjo pažeidimų nagrinėjimo procedūras prieš Prancūziją, Vokietiją, Austriją ir Suomiją dėl jų dvišalių oro susisiekimo paslaugų susitarimų su Rusija, į kuriuos, be kita ko, įtrauktos nuostatos dėl skrydžių virš Sibiro. Sprendimas priimtas už transportą atsakingo Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo Siimo Kallaso iniciatyva. Komisijai rūpi du pagrindiniai klausimai. Pirma, nepaisant ES Teisingumo Teismo sprendimų „atviros oro erdvės“ bylose, minėtuose susitarimuose nėra straipsnio, kuriuo būtų pripažįstama, kad susitarimo sąlygos vienodai taikomos visiems ES oro vežėjams. Dėl to gali kilti didelių praktinių problemų: pavyzdžiui, jei tam tikrą oro transporto bendrovę perimtų kitos valstybės narės oro transporto bendrovė, perimtoji bendrovė galėtų prarasti visas savo skrydžių teises. Antra, į keturių minėtų valstybių narių ir Rusijos dvišalius oro susisiekimo paslaugų susitarimus įtrauktos specialios nuostatos dėl skrydžių teisių suteikimo ir mokesčių, kuriuos ES paskirti vežėjai turi mokėti bendrovei „Aeroflot“, kad pakeliui į Aziją galėtų skristi virš Sibiro, nustatymo tvarkos. Komisijos nuomone, tokios nuostatos gali pažeisti ES antimonopolines taisykles ir iškraipyti konkurenciją tiek ES oro transporto bendrovių, tiek vartotojų nenaudai. Šiuo metu Komisija aktyviai vertina, ar kitų dvidešimt trijų valstybių narių dvišaliai oro susisiekimo paslaugų susitarimai su Rusija atitinka ES teisę.

Europos Komisija mano, kad oro transporto susitarimų sąlygos turėtų būti vienodos visoms ES oro transporto bendrovėms ir turi būti laikomasi antimonopolinių taisyklių. Kitaip tam tikroms ES oro transporto bendrovėms gali būti sudaromos ne tokios palankios sąlygos nei jų tiesioginėms konkurentėms arba taikomi nepagrįsti papildomi mokesčiai, kurie gali būti užkrauti vartotojams padidinus lėktuvų bilietų kainas.

Įsisteigimo laisvė

Atskiros valstybės narės ir ES nepriklausančios šalies dvišaliuose oro susisiekimo paslaugų susitarimuose turi būti įrašytas „ES paskyrimo straipsnis“, kuriuo pripažįstama, kad susitarimo sąlygos vienodai taikomos visoms ES oro transporto bendrovėms, o ne tik tos valstybės narės bendrovėms. Tai esminis Europos bendros aviacijos rinkos, sukurtos XX amžiaus paskutiniojo dešimtmečio pradžioje, principas, kuriuo užtikrinama, kad oro transporto bendrovės turėtų teisę veikti vienodomis sąlygomis visoje ES. Reikalavimas įtraukti „ES paskyrimo straipsnį“ buvo patvirtintas 2002 m. Teisingumo Teismo sprendimais „atviros oro erdvės“ bylose. Teismas pareiškė, kad nuostatos, pagal kurias oro susisiekimo paslaugų susitarimai naudingi tik atitinkamos valstybės narės piliečiams, pažeidžia ES įsisteigimo laisvės taisykles (dabar nustatytas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 straipsnyje). Atsižvelgiant į Teismo sprendimą, dauguma susitarimų su ES nepriklausančiomis šalimis jau pakeisti. Rusija – viena iš nedaugelio pasaulio šalių, atsisakanti pripažinti, kad visiems ES vežėjams turi būti taikomos vienodos sąlygos ir kad į bet kokio dvišalio susitarimo sąlygas privaloma įtraukti ir visiems taikyti „ES paskyrimo straipsnį“. Dėl to kyla didelių praktinių problemų, pavyzdžiui, rizika prarasti maršrutų naudojimo teises, jei oro transporto bendroves perima kitos ES valstybės narės vežėjas.

Mokesčiai už skrydžius virš Sibiro

Be specialių skrydžių teisių, paskirtosios ES oro transporto bendrovės, skrisdamos į daugelį Azijos vietovių, privalo mokėti mokesčius už skrydžius virš Sibiro. Apskaičiuota, kad vien 2008 m. ES vežėjai sumokėjo maždaug 420 mln. USD mokesčių – daugumą jų tiesiogiai bendrovei „Aeroflot“. Komisija mano, kad taip pažeidžiamos ES antimonopolinės teisės nuostatos, pagal kurias oro transporto bendrovės neturėtų būti verčiamos sudaryti komercinio susitarimo su tiesioginiu konkurentu. Komisijai susirūpinimą kelia ir tai, kad pažeidžiama tarptautinė teisė (Čikagos konvencija). Šiais dvišaliais susitarimais taip pat nustatomos skirtingos sąlygos ES oro transporto bendrovėms, priklausomai nuo šalies, kurioje jos įsteigtos, ir taip dar labiau iškraipoma konkurencija. Galiausiai kyla rizika, kad keleiviai už skydžius turės mokėti daugiau, nei būtina.

Tolesni veiksmai

Šiandien Komisija pagal ES pažeidimų nagrinėjimo procedūras Austrijai, Prancūzijai, Suomijai ir Vokietijai išsiuntė oficialius pranešimus, prašydama pateikti informacijos apie jų dvišalius aviacijos susitarimus su Rusija. Šiuo metu Komisija aktyviai vertina, ar dvišaliai oro susisiekimo paslaugų susitarimai, kuriuos kitos dvidešimt trys valstybės narės yra pasirašiusios su Rusija, atitinka ES teisę.

Minėtos keturios valstybės narės į oficialius pranešimus turi atsakyti per du mėnesius. Jei Komisija padarys išvadą, kad dvišaliai oro susisiekimo paslaugų susitarimai su Rusija iš tiesų pažeidžia ES teisę, ji gali nuspręsti reikalauti, kad Prancūzija, Vokietija, Austrija ir Suomija tuos susitarimus pakeistų.

Daugiau informacijos apie ES pažeidimų nagrinėjimo procedūras pateikta MEMO/10/530.


Side Bar