Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1425

Brüssel, 28. oktoober 2010

Lennutransport: komisjon algatas Prantsusmaa, Saksamaa, Austria ja Soome suhtes rikkumismenetlused seoses Venemaaga sõlmitud kokkulepetega Siberist ülelendamise kohta

Euroopa Komisjon algatas täna Prantsusmaa, Saksamaa, Austria ja Soome suhtes rikkumismenetluse seoses kõnealuste riikide ja Venemaa vaheliste kahepoolsete lennunduslepingutega, mis muu hulgas sisaldavad Siberist ülelendamist käsitlevaid sätteid. Otsus võeti vastu Euroopa Komisjoni asepresidendi ja transpordivoliniku Siim Kallase algatusel. Komisjonile teevad muret kaks olulist küsimust. Esiteks ei sisalda kõnealused lepingud sätet, mille kohaselt lepingu tingimusi tuleb kohaldada võrdselt kõikide ELi lennuettevõtjate suhtes, vaatamata Euroopa Kohtu otsustele avatud lennunduspiirkonna lepinguid käsitlevates kohtuasjades. Selline olukord võib tekitada tõsiseid probleeme. Näiteks juhul, kui lennuettevõtja läheb mõne teise liikmesriigi lennuettevõtja omandusse, võib ta ilma jääda ka kõikidest liiklusõigustest. Teiseks sisaldavad nelja liikmesriigi ja Venemaa vahelised kahepoolsed lennunduslepingud konkreetseid sätteid liiklusõiguste andmise ja kindlaksmääratud tasude kohta, mida ELi lennuettevõtjad peavad Aasiasse suunduvate lendude puhul Siberist ülelendamise eest Aeroflotile maksma. Komisjon leiab, et need sätted võivad olla vastuolus ELi konkurentsieeskirjadega ning põhjustada ELi lennuettevõtjate ja tarbijate huve kahjustavaid konkurentsimoonutusi. Komisjon tegeleb aktiivselt sellega, et kontrollida ülejäänud 23 liikmesriigi ja Venemaa vahel sõlmitud kahepoolsetele lennunduslepingute kooskõla ELi õigusaktidega.

Euroopa Komisjon on seisukohal, et lennunduslepingutes tuleb kõiki ELi lennuettevõtjaid võrdselt kohelda ning järgida konkurentsieeskirju. Vastasel korral võivad mõned ELi lennuettevõtjad saada otseste konkurentidega võrreldes ebasoodsama kohtlemise osaliseks või on sunnitud maksma täiendavaid tasusid, mis toovad tarbijate jaoks kaasa hinnatõusu.

Asutamisvabadus

ELi liikmesriikide ja ELi mittekuuluvate riikide vahel sõlmitud kahepoolsed lennunduslepingud peavad sisaldama ELi määramissätet, millega tagatakse, et lepingu sätteid ei kohaldata mitte ainult lepingu sõlminud liikmesriigi lennuettevõtjate suhtes, vaid ka kõikide teiste ELi lennuettevõtjate suhtes. Tegemist on 1990. aastate alguses loodud Euroopa ühtse lennundusturu ühe põhinõudega, millega kõikidele ELi lennuettevõtjatele tagatakse ühtsed tingimused lennuteenuste osutamiseks. ELi määramissätte nõuet kinnitati ka avatud lennunduspiirkonna lepinguid käsitlevates Euroopa Kohtu 2002. aasta otsustes.

Euroopa Kohus märkis, et sätted, mille kohaselt lennunduslepingu eelised kehtivad ainult lepingu sõlminud liikmesriigi kodanike suhtes, on vastuolus ELi eeskirjadega asutamisvabaduse kohta (mis on praeguseks sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 49). Tänaseks on enamik ELi mittekuuluvate riikidega sõlmitud lepinguid Euroopa Kohtu otsusega vastavusse viidud. Venemaa kuulub nende üksikute riikide hulka, kes ei ole tunnustanud põhimõtet, mille kohaselt kõiki ELi lennuettevõtjaid tuleb kohelda võrdselt, kõik kahepoolsed lennunduslepingud peavad sisaldama ELi määramissätet ning kõiki kahepoolseid lepinguid tuleb kohaldada kõikide ELi lennuettevõtjate suhtes. Kõik see tekitab tõsiseid probleeme ja ohustab liinilubade kehtivust juhul, kui lennuettevõtja peaks üle minema mõne teise ELi liikmesriigi omandusse.

Siberist ülelendamise tasud

Lisaks konkreetsetele liiklusõigustele on ELi määratud lennuettevõtjad sunnitud paljude Aasiasse suunduvate lendude puhul maksma tasu ka Siberist ülelendamise eest. 2008. aastal maksid asjaomased ELi lennuettevõtjad Siberist ülelendamise eest hinnanguliselt 420 miljonit USA dollarit, millest enamus läks otse Aeroflotile. Komisjon leiab, et see on vastuolus ELi konkurentsiseadusega, mille kohaselt lennuettevõtjad ei peaks olema sunnitud sõlmima kaubanduskokkuleppeid otseste konkurentidega. Komisjon leiab, et tekkinud olukord on vastuolus ka rahvusvahelise õigusega (Chicago konventsioon). Selliste kahepoolsete lepingutega kehtestatakse ELi lennuettevõtjatele sõltuvalt lennuettevõtja asukohast erinevad tingimused, tekitades seega täiendavaid konkurentsimoonutusi. Lisaks ähvardab reisijaid oht, et lendamise eest tuleb maksta rohkem, kui vaja.

Edasine tegevus

Täna saatis komisjon Austriale, Soomele, Prantsusmaale ja Saksamaale seoses kõnealuste riikide ja Venemaa vaheliste kahepoolsete lennunduslepingutega ELi rikkumismenetluse kohased ametliku kirja vormis teabetaotlused. Komisjon tegeleb aktiivselt sellega, et kontrollida ülejäänud 23 liikmesriigi ja Venemaa vahel sõlmitud kahepoolsetele lennunduslepingute kooskõla ELi õigusaktidega.

Neljal liikmesriigil on ametlikule kirjale vastamiseks aega kaks kuud. Kui komisjon leiab, et Venemaaga sõlmitud kahepoolsed lennunduslepingud on tõepoolest ELi õigusaktidega vastuolus, võib komisjon võtta vastu otsuse, mille kohaselt Prantsusmaa, Saksamaa, Austria ja Soome peavad kõnealuseid lepinguid muutma.

Lisateavet ELi rikkumismenetluse kohta saab järgmisel aadressil: MEMO/10/530.


Side Bar