Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1425

Брюксел, 28 октомври 2010 г.

Въздушен транспорт: Комисията започва процедури за нарушение срещу Франция, Германия, Австрия и Финландия във връзка със споразумения с Русия за прелитане над Сибир

Днес Европейската комисия започна процедури за нарушение срещу Франция, Германия, Австрия и Финландия във връзка с техните двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги с Русия, които наред с другото съдържат клаузи относно прелитания над Сибир. Решението бе взето по инициатива на заместник-председателя на Европейската комисия Сийм Калас, който отговаря за транспорта. Комисията е обезпокоена от два основни въпроса. Първо, въпросните споразумения не съдържат клауза, която да урежда тяхното еднакво прилагане спрямо всички превозвачи от ЕС въпреки съдебната практика по така наречените дела „Открито небе“ на Съда на Европейския съюз. Това може да доведе до сериозни практически проблеми — например закупуването на дадена авиокомпания от авиокомпания от друга държава-членка може да доведе до загубата на всички нейни права за превоз. Второ, двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги между четирите държави-членки и Русия съдържат специфични клаузи относно установяването на права за превоз, както и относно реда и условията за определяне на таксите, които получилите назначение европейски превозвачи трябва да заплащат на Аерофлот, за да могат да прелитат над Сибир по маршрути към Азия. Комисията е обезпокоена от възможността тези разпоредби да са в нарушение на антитръстовите правила на ЕС и да доведат до нарушаване на конкуренцията, което няма да е от полза нито на авиокомпаниите от ЕС, нито на потребителите. Тя активно оценява съвместимостта с правото на ЕС на двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги с Русия на останалите двадесет и три държави-членки.

Гледната точка на Европейската комисия е, че споразуменията за въздушен транспорт трябва да гарантират еднакво отношение към всички авиокомпании от ЕС и спазване на антитръстовите правила. В противен случай може да се окаже, че някои авиокомпании от ЕС са третирани по-малко благоприятно от своите преки конкуренти или са принудени да плащат неоснователни допълнителни такси, които да компенсират чрез повишаване на цените на пътническите билети.

Свобода на установяване

Двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги между отделна държава-членка и трета държава трябва да включват така наречената „клауза за назначаване на ЕС“, която гласи, че разпоредбите се прилагат еднакво за всички авиокомпании от ЕС, а не само за авиокомпаниите от въпросната държава-членка. Това е основна част от единния европейски авиационен пазар, създаден в началото на 90-те години, която гарантира, че за авиокомпаниите важат еднакви правила навсякъде в ЕС. Изискването за „клауза за назначаване на ЕС“ бе потвърдено от решението „Открито небе“ на Съда на Европейския съюз от 2002 г. Съдът постанови, че разпоредбите, съгласно които само граждани на съответната държава-членка могат да се ползват от предимствата на споразумения за въздухоплавателни услуги, съставляват нарушение на правилата на ЕС относно свободата на установяване (сега формулирани в член 49 от Договора за функционирането на ЕС). Повечето споразумения с трети държави вече бяха адаптирани във връзка с това решение. Русия е една от малкото държави в света, която не приема еднаквото третиране на всички превозвачи от ЕС и не е съгласна с включването на клауза за „назначаване на ЕС“ в двустранните споразумения, както и с тяхното прилагане за всички. Това поражда сериозни практически проблеми, като излага на риск правата за превоз — например онези на авиокомпании, закупени от превозвач от друга държава-членка на ЕС.

Такси за прелитане над Сибир.

Наред със специфичните права за превоз назначените европейски авиокомпании са задължени да плащат такси за прелитане над Сибир по маршрутите за много азиатски дестинации. Заплатените само през 2008 г. такси от съответните европейски превозвачи се оценяват на около 420 милиона USD, като по-голямата част от тях е постъпила директно при Аерофлот. Комисията е загрижена, че това е в нарушение на антитръстовото право на ЕС, съгласно което авиокомпаниите не трябва да бъдат принуждавани да сключват търговски споразумения с преките си конкуренти. Комисията е загрижена и от факта, че това е в нарушение на международното право (Чикагската конвенция). Тези двустранни споразумения налагат и различни условия на европейските авиокомпании в зависимост от държавата на установяване, което допълнително пречи на конкуренцията. В крайна сметка може да се наложи пътниците да плащат твърде скъпо за своите полети.

Следващи стъпки

Днес Комисията изпрати официални искания за информация под формата на официални уведомителни писма съгласно процедурите на ЕС за нарушение до Австрия, Финландия, Франция и Германия във връзка с техните двустранни авиационни споразумения с Русия. Тя активно оценява съвместимостта с правото на ЕС на двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги, сключени от останалите двадесет и три държави-членки с Русия.

Четирите държави-членки имат два месеца, за да отговорят на официалните уведомителни писма. Ако Комисията заключи, че двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги с Русия са наистина в нарушение на правото на ЕС, тя може да реши да поиска от Франция, Германия, Австрия и Финландия да ги променят.

За повече информация относно процедурите на ЕС за нарушение, виж MEMO/10/530.


Side Bar