Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE CS ET HU LT LV PL SL

IP/10/1418

V Bruseli 28.októbra 2010

Voľný pohyb pracovníkov: Komisia žiada od Spojeného kráľovstva ukončenie diskriminácie cudzích štátnych príslušníkov, pokiaľ ide o právo na pobyt priznávané pracovníkom

Európska komisia požiadala Spojené kráľovstvo o ukončenie diskriminujúcich podmienok týkajúcich sa práva pracovníkov na pobyt, ktoré vylučujú štátnych príslušníkov ôsmich z desiatich členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 (Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko, Poľsko) z poberania určitých sociálnych dávok. Komisia považuje diskriminačné normy za porušenie prechodne platných dojednaní o voľnom pohybe pracovníkov, ako aj záväzku zabezpečiť rovné zaobchádzanie na základe štátnej príslušnosti. Podľa predpisov upravujúcich postup v prípadoch porušenia práva EÚ má predmetná žiadosť podobu odôvodneného stanoviska". Spojené kráľovstvo má dva mesiace na zosúladenie svojich právnych predpisov s právom EÚ. V opačnom prípade sa môže Komisia rozhodnúť zažalovať Spojené kráľovstvo na Európskom súdnom dvore.

Systém registrácie pracovníkov platný v Spojenom kráľovstve nepriznáva štátnym príslušníkom Českej republiky, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Lotyšska, Litvy, Estónska a Poľska právo na pobyt ako pracovník, ak sa ich pracovný pomer u legálneho zamestnávateľa skončí pred uplynutím jedného roka od jeho začiatku. Uvedené právo na pobyt je jednou z podmienok, ktorú právne predpisy Spojeného kráľovstva vyžadujú na vznik oprávnenia na príspevok na bývanie, príspevok na miestnu daň, na sociálne pôžičky, na pridelenie sociálneho ubytovania a na poskytnutie pomoci v prípade straty ubytovania. Bez uvedeného práva na pobyt ("Right to Reside Test" – Preskúmanie splnenia podmienok pre vznik práva na pobyt") nemôžu v súčasnosti štátni príslušníci uvedených členských štátov poberať tieto dávky. Komisia si myslí, že tento stav je v rozpore s prechodne platnými dojednaniami vzťahujúcimi sa na voľný pohyb pracovníkov, ktoré umožňujú Spojenému kráľovstvu do konca apríla 2011 obmedziť štátnych príslušníkov uvedených členských štátov v ich práve presťahovať sa do Spojeného kráľovstva na účely výkonu práce. Tieto prechodne platné dojednania dovoľujú Spojenému kráľovstvu obmedziť za určitých podmienok právo na pobyt priznávané pracovníkom, ale nedovoľujú diskrimináciu pri vyplácaní dávok.

Ďalšie informácie

Voľný pohyb pracovníkov: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=en

Prechodne platné dojednania: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=en

Prihláste sa ako odberateľ bezplatného e-mailom distribuovaného informačného buletinu Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych veciach a rovnosti príležitostí: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Pre viac informácií o postupoch pri porušení práva EÚ pozri MEMO/10/530


Side Bar