Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS ET HU LT LV SK SL

IP/10/1418

Bruksela, 28 października 2010 r.

Swobodny przepływ pracowników: Komisja wzywa Wielką Brytanię do zaprzestania dyskryminacji obywateli innych państw przy przyznawaniu prawa pobytu dla pracowników

Komisja Europejska zwróciła się do Wielkiej Brytanii o zniesienie dyskryminujących warunków dotyczących prawa pobytu dla pracowników, które pozbawiają obywateli ośmiu z dziesięciu państw członkowskich (Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier), które weszły do UE w 2004 r., niektórych świadczeń społecznych. Komisja uważa, że te dyskryminujące zasady są sprzeczne z przepisami przejściowymi dotyczącymi swobodnego przepływu pracowników i z obowiązkiem zapewnienia równego traktowania bez względu na obywatelstwo. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Wielka Brytania ma dwa miesiące na dostosowanie swoich przepisów do prawodawstwa UE. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zgodnie z brytyjskim programem rejestracji pracowników (Worker Registration Scheme) obywatelom Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier, którzy przerwali pracę po upływie mniej niż jednego roku od początku zatrudnienia u zatwierdzonego pracodawcy, nie przysługuje prawo pobytu ze względu na pracę. Posiadanie tego prawa pobytu jest zgodnie z brytyjskimi przepisami jednym z warunków ubiegania się o dodatek mieszkaniowy (Housing Benefit), zasiłek na lokalny podatek od nieruchomości (Council Tax Benefit) lub pożyczkę w sytuacjach kryzysowych (Crisis Loan), a także przyznania mieszkania socjalnego i zapomogi dla osób bezdomnych. Bez prawa pobytu („Right to Reside Test”) obywatele wymienionych państw członkowskich są obecnie pozbawieni możliwości otrzymania tych świadczeń. Według Komisji jest to sprzeczne z przepisami przejściowymi dotyczącymi swobodnego przepływu pracowników, które umożliwiają Wielkiej Brytanii do końca kwietnia 2011 r. ograniczanie praw obywateli wymienionych państw członkowskich do podejmowania pracy w Wielkiej Brytanii. Te przepisy przejściowe pozwalają Wielkiej Brytanii na ograniczanie pod pewnymi warunkami prawa pobytu ze względu na pracę, ale nie zezwalają na dyskryminację przy wypłacaniu świadczeń.

Więcej informacji

Swobodny przepływ pracowników:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=pl%20

Przepisy przejściowe: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=pl

Aby otrzymywać pocztą elektroniczną bezpłatny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, odwiedź stronę: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Więcej informacji na temat unijnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w MEMO/10/530


Side Bar