Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA PT EL MT SL

IP/10/1413

Brussel, 28 oktober 2010

Milieu: de Commissie spoort zeven lidstaten aan hun stroomgebiedbeheerplannen in te dienen

De Europese Commissie dringt er bij zeven lidstaten op aan de EU-waterwetgeving na te leven en hun plannen voor het beheer van de Europese stroomgebieden in te dienen. De betrokken lidstaten zijn België, Cyprus, Denemarken, Griekenland, Malta, Portugal en Slovenië. De stroomgebiedbeheerplannen hadden uiterlijk op 22 december 2009 vastgesteld moeten zijn. Daarom zijn op aanbeveling van Europees Commissaris voor milieu Janez Potočnik met redenen omklede adviezen verzonden. Indien de betrokken lidstaten binnen twee maanden geen bevredigend antwoord geven, kan de Commissie hen voor het Europees Hof van Justitie dagen.

Krachtens Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid moeten de lidstaten uiterlijk negen jaar na de inwerkingtreding van de wetgeving voor elk stroomgebied een beheerplan publiceren. Lidstaten met gemeenschappelijke rivieren moeten samenwerken om tot één internationaal stroomgebiedbeheerplan te komen.

De waterkaderrichtlijn vereist dat de lidstaten het publiek en andere belanghebbenden raadplegen over de plannen, ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen publiceren en voorzien in een periode van ten minste zes maanden voor het indienen van schriftelijke opmerkingen. Vanwege deze vereisten hadden de openbare raadplegingen uiterlijk in december 2008 van start moeten gaan.

Hoewel vele lidstaten hun plannen al hebben ingediend, hebben België, Cyprus, Denemarken, Griekenland, Malta, Portugal en Slovenië dit tot nu toe verzuimd. De Commissie heeft deze lidstaten daarom met redenen omklede adviezen gezonden.

Achtergrond

Krachtens de waterkaderrichtlijn moeten de lidstaten ervoor zorgen dat alle grond- en oppervlaktewaterlichamen (rivieren, meren, kanalen en kustwateren) uiterlijk tegen 2015 in een goede toestand verkeren. In stroomgebiedbeheerplannen wordt een volledig overzicht gegeven van de belangrijkste problemen voor elk stroomgebiedsdistrict; de plannen moeten ook specifieke maatregelen bevatten die nodig zijn om de opgelegde milieukwaliteitsdoelstellingen te halen. Als er vrijstellingen worden toegepast, moeten deze degelijk worden verantwoord.

Voor nadere informatie over de stand van zaken i.v.m. de raadpleging over en de goedkeuring van de stroomgebiedbeheerplannen, zie:

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm

Voor nadere bijzonderheden over het waterbeleid, zie:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Voor de recentste statistische gegevens over inbreuken in het algemeen, zie:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_nl.htm


Side Bar