Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT EL MT SL

IP/10/1413

Bruxelles, den 28. oktober 2010

Miljø: Kommissionen tilskynder 7 medlemsstater til at forelægge deres vandplaner

Europa-Kommissionen tilskynder syv medlemsstater til at efterkomme EU's lovgivning på vandområdet og forelægge deres planer for forvaltning af Europas vandområder. De pågældende medlemsstater er Belgien, Cypern, Danmark, Grækenland, Malta, Portugal og Slovenien. Vandplanerne skulle have været vedtaget senest den 22. december 2009. Efter henstilling fra miljøkommissær Janez Potočnik er der derfor blevet sendt dem begrundede udtalelser. Kommer der ikke inden to måneder tilfredsstillende svar fra de pågældende medlemsstater, kan Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.

Direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger kræver, at medlemsstater offentliggør en forvaltningsplan for hvert vandområdedistrikt senest ni år, efter at lovgivningen trådte i kraft. Medlemsstater, der er fælles om internationale vandløb, skal samarbejde om at udarbejde en fælles international vandplan.

Ifølge vandrammedirektivet skal medlemsstaterne høre offentligheden og andre interesserede parter om planerne og offentliggøre udkast med en frist på seks måneder til at fremsætte skriftlige bemærkninger. På grund af disse krav skulle de offentlige høringer have været iværksat senest i december 2008.

Mange medlemsstater har allerede forelagt deres vandplaner, men det har Belgien, Cypern, Danmark, Grækenland, Malta, Portugal og Slovenien ikke. Kommissionen sender derfor disse medlemsstater en begrundet udtalelse.

Baggrund

Vandrammedirektivet forpligter medlemsstaterne til at beskytte og restaurere alle grundvandsforekomster og overfladevandområder (vandløb, søer, kanaler og kystvande) for at opnå, at de er i god tilstand senest i 2015. Vandplanerne giver et samlet overblik over de vigtigste spørgsmål, der gør sig gældende for hvert vandområdedistrikt, og bør omfatte de specifikke foranstaltninger, der kræves for at nå miljøkvalitetsmålene. Undtagelser skal begrundes udførligt.

Yderligere oplysninger om vandplanhøringerne, og om hvor langt man er nået i vedtagelsesprocessen, fås ved at klikke på:

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm

Yderligere oplysninger om vandpolitikken fås ved at klikke på:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Statistiske oplysninger om overtrædelser generelt fås ved at klikke på:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm


Side Bar