Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1412

Bryssel den 28 oktober 2010

Miljö – Kommissionen drar Sverige inför rätta: industrianläggningar drivs utan tillstånd

Industrianläggningar i Sverige drivs med tillstånd som har löpt ut och kommissionen stämmer nu Sverige inför EU-domstolen. Tillstånden för minst 26 anläggningar har ännu inte omprövats eller uppdaterats, medan EU:s lagstiftning föreskriver att tillstånden skulle ha utfärdats senast den 30 oktober 2007. Tillstånd utfärdas bara om ett antal miljökrav är uppfyllda. Framsteg har visserligen gjorts, men kommissionen är bekymrad över den långsamma takten. På miljökommissionären Janez Potočniks rekommendation dras Sverige nu inför rätta.

EU:s lagstiftning föreskriver att industriverksamhet och jordbruk som kan förorsaka stora föroreningar måste ha tillstånd. I Sverige saknar nu 26 anläggningar fortfarande de tillstånd som krävs enligt EU:s lagstiftning sedan den 30 oktober 2007 och kommissionen anser nu att denna situation förmodligen inte kommer att kunna åtgärdas före utgången av nästa år. I mars i år fick Sverige en varning i och med att 50 tillstånd saknades, och även om det nu rör sig om färre tillstånd är kommissionen inte nöjd med hur tillståndsgivningen fortskrider och har därför dragit Sverige inför EU-domstolen.

Kommissionen har redan stämt sex andra EU-länder inför rätta för liknande överträdelser av direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC-direktivet) (se IP/09/1649). I november 2009 utfärdade kommissionen formella underrättelser (IP….) om att tillståndsgivningen inte uppfyllde reglerna, och i mars i år utfärdade den motiverade yttranden (IP/10/314). Enligt IPPC-direktivet skulle EU-länderna senast den 30 oktober 2007 ha utfärdat nya tillstånd eller ha omprövat och – vid behov – uppdaterat gällande tillstånd för alla industrianläggningar som var i drift före den 30 oktober 1999.

Bakgrund

I IPPC-direktivet (direktiv 96/61/EG, kodifierat genom direktiv 2008/1/EG) föreskrivs regler som gäller i hela EU för tillståndsgivning i fråga om industriverksamhet och jordbruk som kan förorsaka stora föroreningar. Tillstånd får bara utfärdas om vissa miljövillkor är uppfyllda och företagen bär själva ansvaret för att begränsa och minska sina föroreningar. Tillstånden ska säkerställa dels att lämpligast möjliga åtgärder vidtas för att förebygga föroreningar, dels att avfall återvinns eller bortskaffas på ett sätt som leder till minsta möjliga föroreningar.

Aktuell statistik om överträdelser generellt finns på:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Mer information om IPPC-direktivet och dess genomförande finns på:

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/ippc/ippc_indic_permits.htm

MEMO/10/530


Side Bar