Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10/1411

Brusel 28. októbra 2010

Životné prostredie: Komisia žiada Slovensko o dodržiavanie právnych predpisov EÚ o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení

Európska komisia nalieha na Slovensko, aby prijalo opatrenia na vykonávanie noriem EÚ týkajúcich sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Existujúce slovenské právne predpisy obsahujú niekoľko nedostatkov, najmä pokiaľ ide o zariadenia na zber tohto odpadu. Na odporúčanie komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika Komisia teraz zasiela odôvodnené stanovisko. Slovensko má dva mesiace na prijatie opatrení na nápravu danej situácie. V prípade, že Slovenská republika nezareaguje uspokojivým spôsobom, Komisia môže tento prípad postúpiť Európskemu súdnemu dvoru.

Komisia žiada Slovensko, aby zlepšilo vykonávanie smernice 2002/96/ES, ktorou sa zavádza rámec na opatrenia Spoločenstva v oblasti odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Súčasné slovenské právne predpisy obsahujú niekoľko nedostatkov, najmä pokiaľ ide o zberné zariadenia pre odpad z elektronických prístrojov a dosky s plošnými spojmi mobilných telefónov.

V roku 2008 Komisia oznámila Slovensku, že jej vnútroštátne predpisy nie sú úplne v súlade s uvedenou smernicou. Slovensko následne zmenilo a doplnilo súčasti svojich právnych predpisov, ale keďže aj naďalej obsahujú niekoľko nedostatkov, Komisia zasiela odôvodnené stanovisko. Slovensko má dva mesiace na prijatie opatrení v súlade s právnymi predpismi EÚ.

Podľa smernice o OEEZ členské štáty podporia také konštrukčné riešenie a výrobu elektrických a elektronických zariadení, ktoré uľahčia demontáž, zhodnotenie, opätovné použitie a recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Cieľom je minimalizovať zneškodňovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) ako netriedeného komunálneho odpadu zriadením systémov na separovaný zber.

Výrobcovia musia vytvoriť podmienky na zber odpadu, ktorý nie je zo súkromných domácností. Členské štáty musia zaistiť, že všetok zozbieraný odpad z elektrických a elektronických zariadení sa dopraví do autorizovaných spracovateľských zariadení.

Súvislosti

Právnym predpisom EÚ na podporu zberu a recyklovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení je smernica 2002/96/ES, ktorá je účinná od februára 2003. Týmto právnym predpisom sa ustanovuje vytvorenie zberných systémov, kam spotrebitelia vracajú svoj použitý elektronický odpad bezplatne. Tieto systémy majú prispieť k zvýšenej miere recyklovania a/alebo opätovného používania týchto výrobkov.

Súčasná štatistika o porušovaní predpisov vo všeobecnosti sa nachádza na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

MEMO/10/530


Side Bar