Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10/1403

Brussel, 28 oktober 2010

Directe belastingen: Europese Commissie vraagt België om eind te maken aan twee discriminerende regelingen

De Europese Commissie heeft België officieel verzocht om een eind te maken aan de discriminerende behandeling van niet-inwoners die in het Vlaamse Gewest werken, en aan de discriminerende behandeling van interest­betalingen aan financiële instellingen van andere lidstaten. De verzoeken werden gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies. Als België binnen de twee maanden geen bevredigend antwoord geeft, behoudt de Commissie zich het recht voor om deze zaken voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te brengen.

Belastingvermindering in het Vlaamse Gewest

Volgens de Belgische wetgeving wordt een forfaitaire belastingvermindering toegekend aan inwoners van het Vlaamse Gewest. Aan inwoners van een andere lidstaat daarentegen wordt deze vermindering niet toegekend, ook niet als zij een activiteit uitoefenen in het Vlaamse Gewest en er hun inkomen geheel of vrijwel uitsluitend verwerven.

Het feit dat de vermindering alleen geldt voor inwoners van het Vlaamse Gewest, ongeacht hun nationaliteit, vormt een discriminatie ten opzichte van niet-inwoners.

De Commissie is van mening dat België zijn verplichtingen uit hoofde van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie niet is nagekomen, met name wat het vrije verkeer van werknemers en de vrijheid van vestiging betreft (de artikelen 45 en 49 VWEU), door de forfaitaire belastingvermindering uitsluitend te verlenen aan werknemers die ook in het Vlaamse Gewest wonen.

Fiscale aftrekbaarheid van interest

De Belgische wetgeving staat niet toe dat interest als beroepskosten wordt afgetrokken als deze hoger is dan een bedrag dat overeenstemt met de overeenkomstig de marktrente geldende rentevoet. De aftrek is echter wel toegestaan wanneer de interest wordt betaald aan Belgische financiële instellingen.

Het verschil in behandeling tussen interestbetalingen aan Belgische financiële instellingen en aan buitenlandse financiële instellingen kan een beperking vormen voor het vrij verrichten van diensten door buitenlandse financiële instellingen op de Belgische markt, hetgeen in strijd is met artikel 56 VWEU. Dit verschil kan ook de diensten van deze buitenlandse financiële instellingen minder toegankelijk maken voor inwoners van België, hetgeen een beperking vormt voor het vrije verkeer van kapitaal (artikel 63 VWEU).

Voor de persmededelingen over inbreukprocedures op het gebied van belastingen en douane:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Voor de laatste algemene informatie over inbreukmaatregelen tegen lidstaten:

http://ec.europa.eu/community_law/index_nl.htm

Voor informatie over de inbreukprocedures van de EU: MEMO/10/530


Side Bar