Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1399

Bryssel den 27 oktober 2010

Kommissionen antar strategiska prioriteringar inför 2011

År 2010 har visat att EU:s institutioner både har beredskapen och kunskapen att återhämta sig från motgångar och att bemöta dem med bestämdhet och i en anda av solidaritet, och att de därmed kan hantera de helt nya utmaningar som den finansiella och ekonomiska krisen medfört. Man måste nu se till att återhämtningen säkras. Europeiska kommissionen har antagit sitt arbetsprogram inför 2011 som omsätter dessa mål i konkreta åtgärder. Arbetsprogrammet återspeglar att kommissionen är fast besluten att föra EU ut ur krisen och mot en framtid med välstånd, trygghet och social rättvisa.

Europeiska kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, hade följande kommentar om det nya arbetsprogrammet: ”Europeiska unionen har bevisat att den kan möta de utmaningar som den står inför men än är vi inte säkra. Vårt politiska arbete måste återspegla vårt åtagande att skapa en hållbar tillväxt och hållbara arbeten på grundval av Europa 2020-strategin och vi måste inrikta oss på initiativ där EU kan bidra med ett verkligt mervärde. Det nya arbetsprogrammet som antogs idag kommer att säkra återhämtningen fram till nästa år och även efter det. Jag har noterat en omfattande samstämmighet om EU:s övergripande prioriteringar. Jag hoppas att detta kommer att leda till politiska resultat som gynnar medborgarna inom en snar framtid.”

Prioriteringarna inför 2011 omfattas av fem huvudrubriker:

  • Säkra att Europas sociala marknadsekonomi klarar sig ur krisen och vidare även efteråt (till exempel genom att införa en lagstiftningsram för att hantera bankkrisen, lägga fram förslag om att stärka skyddet för konsumenter som köpt finansiella tjänster och ta fram en förordning om kreditvärderingsinstitut – med syfte att komplettera den ambitiösa reformen av vår finansiella sektor nästa år).

  • Återställa en sysselsättningsskapande tillväxt (exempelvis genom att införa nya finanspolitiska genomförandeåtgärder, lägga fram förslag om att stödja EU-företagens konkurrenskraft, särskilt små och medelstora företag, införa en europeisk handlingsplan för energieffektivitet, föreslå ett initiativ om socialt medvetna företag [Social Business initiative], lägga fram lagstiftningsförslag om utstationering av arbetstagare och arbetstid som ska utarbetas i nära dialog med arbetsmarknadens parter, förbättra regelverken om företagsbeskattning och mervärdesskatt).

  • Fortsätta arbetet med en agenda för medborgarna: rättigheter, frihet och rättvisa (exempelvis genom att stärka konsumenternas rättigheter, införa en gemensam referensram för avtalsrätt, ta fram förnyad lagstiftning för civilskydd, lägga fram ett program för registrerade resenärer och en ny förvaltningsstruktur för Olaf, EU:s byrå för bedrägeribekämpning).

  • EU ska utnyttja sitt inflytande i globala sammanhang (till exempel genom att stödja den nya Europeiska utrikestjänsten, tillämpa 2020 års tillväxtmål i internationella sammanhang och fortsätta att förbättra EU:s utvecklingsbistånd genom att fokusera på dem som behöver det mest).

  • Från att genomföra insatser till att påverka: (exempelvis genom att lägga fram ett förslag till nästa fleråriga budgetram, ge smart lagstiftning en central roll och förlänga samrådsperioden till 12 veckor).

Bakgrund

Talet om läget i unionen som kommissionens ordförande höll i början av september 2010 fick till följd att EU:s institutioner påbörjade en öppen diskussion om unionens prioriteringar inför det kommande året. I kommissionens arbetsprogram beaktas de givande diskussionerna fullt ut och kommissionens planer omsätts i konkreta åtgärder inför 2011. I rapporten utvärderas på så sätt även vad som åstadkommits genom 2010 års arbetsprogram och de initiativ som beaktas inför de kommande åren lyfts fram.

Liksom 2010 åtföljs kommissionens arbetsprogram av fyra bilagor:

  • En förteckning över 40 strategiska initiativ som kommissionen planerar att lägga fram under 2011 (bilaga I).

  • En förteckning över ytterligare 140 möjliga initiativ som förbereds fram till slutet av mandatperioden (bilaga II).

  • En förteckning över förslag till förenklingar och förslag som dragits tillbaka (bilagorna III och IV).

För att försäkra sig om att både den allmänna ansatsen och de enskilda initiativen har ett brett och aktivt stöd kommer kommissionen att samarbeta nära såväl med Europaparlamentet och rådet som med övriga berörda parter, däribland de nationella parlamenten.

Arbetsprogrammet finns på:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_sv.htm


Side Bar