Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1399

V Bruseli 27. októbra 2010

Komisia prijíma strategické priority na rok 2011

Rok 2010 ukázal pripravenosť a schopnosť inštitúcií EÚ postaviť sa zoči-voči nepriaznivým podmienkam nepoddajne, rozhodne a solidárne s cieľom vyrovnať sa s bezprecedentnými výzvami finančnej a hospodárskej krízy. Teraz je potrebné zabezpečiť, aby sa udržal proces oživenia. Európska komisia prijala svoj pracovný program na rok 2011, v ktorom sa tieto ciele premietajú do konkrétnych opatrení. Pracovný program odzrkadľuje odhodlanie Komisie vyviesť Európu z krízy a nasmerovať ju do budúcnosti, ktorá bude v znamení prosperity, bezpečnosti a sociálnej spravodlivosti.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso k novému pracovnému programu povedal: Európska únia dokázala obstáť voči výzvam, ktoré pred ňou vyvstali, ale zatiaľ sme ešte neprekonali všetky problémy. Naša politika musí vyjadrovať náš trvalý záväzok vytvárať udržateľný rast a pracovné miesta na základe stratégie Európa 2020 a musíme sa sústrediť na iniciatívy, v rámci ktorých môže EÚ priniesť reálnu pridanú hodnotu. Pracovný program, ktorý bol dnes prijatý, zabezpečí, aby oživenie vytrvalo do nového roka a aj ďalej. Konštatujem vysoký stupeň konvergencie celkových priorít pre Európu. Dúfam, že sa to čoskoro premietne do politických výsledkov v prospech občanov.“

Priority na rok 2011 sú rozčlenené do piatich hlavných kapitol:

  • udržanie sociálneho trhového hospodárstva v Európe v podmienkach krízy a v období po nej (k príkladom patrí legislatívny rámec pre krízový manažment bánk, návrhy na posilnenie ochrany spotrebiteľov finančných služieb a nariadenie o ratingových agentúrach – cieľom toho je dokončiť ambicióznu reformu nášho finančného sektora v budúcom roku),

  • obnovenie rastu pre zamestnanosť (k príkladom patrí nový mechanizmus fiškálneho vymáhania, návrhy na podporu konkurencieschopnosti podnikov EÚ, najmä MSP, ďalej európsky plán energetickej účinnosti, iniciatíva sociálneho podnikania, legislatívne návrhy, v rámci ktorých sa vysielanie pracovníkov a pracovný čas budú riešiť prostredníctvom úzkeho dialógu so sociálnymi partnermi, zlepšenie rámca pre zdaňovanie právnických osôb a DPH),

  • plnenie agendy občanov: občianske práva, sloboda a spravodlivosť (k príkladom patrí posilnenie práv spotrebiteľov, spoločný referenčný rámec pre zmluvné právo, obnovená legislatíva civilnej ochrany, program registrovaných cestujúcich a nová riadiaca štruktúra Európskeho úradu pre boj proti podvodom OLAF),

  • zvyšovanie váhy Európy na svetovej scéne (k príkladom patrí podpora novej Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, premietnutie cieľov rastu do roku 2020 v oblasti vonkajšej politiky do stratégie obchodnej politiky a ďalšie zlepšovanie rozvojovej pomoci EÚ a jej zacielenie na tých, ktorí ju najviac potrebujú),

  • od investovaných vkladov k dosiahnutým vplyvom: čo najlepšie využívať politické nástroje EÚ (k príkladom patrí návrh ďalšieho viacročného finančného rámca, centrálna úloha pridelená inteligentnej regulácii a predĺženie konzultačného obdobia na 12 týždňov).

Súvislosti

Správa o stave Únie, ktorú predseda Barroso predniesol začiatkom septembra 2010, vyvolala otvorenú diskusiu, v rámci ktorej inštitúcie EÚ mohli diskutovať o prioritách Únie na nasledujúci rok. Pracovný program Komisie plne zohľadňuje tieto plodné diskusie a premieňa predstavy Komisie do konkrétnych opatrení na rok 2011. V rámci tejto činnosti Komisia hodnotí aj výsledky dosiahnuté pri plnení pracovného programu na rok 2010 a vyzdvihuje iniciatívy, o ktorých sa uvažuje v ďalších rokoch.

Pracovný program Komisie, podobne ako program na rok 2010, obsahuje štyri prílohy:

  • zoznam 40 strategických iniciatív, ktoré sa Komisia zaväzuje zrealizovať v roku 2011 (príloha I),

  • zoznam vyše 140 možných iniciatív do konca mandátu (príloha II), ktoré sú v etape prípravy,

  • zoznam návrhov na zjednodušenie a zrušenie (prílohy III a IV).

Komisia bude teraz úzko spolupracovať s Európskym parlamentom, Radou a zainteresovanými stranami vrátane národných parlamentov, aby zabezpečila všeobecné stotožnenie sa s celkovým prístupom a individuálnymi iniciatívami.

Pracovný program možno nájsť na:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar