Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1399

Bruksela, dnia 27 października 2010 r.

Komisja przyjmuje priorytety strategiczne na 2011 r.

Rok 2010 pokazał gotowość i zdolność instytucji UE do reagowania na trudności w sposób twardy, zdecydowany i solidarny w obliczu bezprecedensowych wyzwań spowodowanych kryzysem gospodarczym i finansowym. Obecnie naszym zadaniem jest zagwarantowanie trwałego ożywienia. Komisja Europejska przyjęła program prac na rok 2011, który stanowi przełożenie powyższego celu na konkretne działania. Dokument ten jest odzwierciedleniem zdecydowania Komisji w dążeniu do wyprowadzenia Europy z kryzysu i poprowadzenia jej w kierunku przyszłości, w której dominować będzie dobrobyt, bezpieczeństwo i sprawiedliwość społeczna.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, w następujący sposób odniósł się do nowego programu prac: „Unia Europejska dowiodła, że potrafi stawić czoła wyzwaniom, przed którymi się znalazła, jednak najgorsze jeszcze nie jest za nami. Nasza polityka powinna być odzwierciedleniem naszego nieustającego zaangażowania w przywracanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i zrównoważonego rynku pracy w oparciu o strategię „Europa 2020” i powinna skupiać się wokół działań, w których UE może przynieść prawdziwą wartość dodaną. Dzięki przyjętemu w dniu dzisiejszym programowi prac możemy być pewni, że ożywienie utrzyma się zarówno w nowym roku, jak i później. Widzę, że wszystkie europejskie priorytety są zbieżne i mam nadzieję, że przełożą się one szybko na wyniki polityczne z korzyścią dla obywateli”.

Priorytety działań na 2011 r. obejmują pięć następujących obszarów:

  • wyprowadzenie z kryzysu zrównoważonej europejskiej społecznej gospodarki rynkowej i utrzymanie jej w okresie po kryzysie (przykładem mogą być ramy legislacyjne dotyczące zarządzania bankami w okresie kryzysu, propozycje wzmocnienia ochrony odbiorców usług finansowych i regulacje dotyczące agencji ratingowych – zmierzające do zakończenia w przyszłym roku ambitnych reform w sektorze finansowym)

  • przywrócenie wzrostu na rzecz zatrudnienia (przykładem mogą być nowe wykonawcze mechanizmy fiskalne, wnioski zmierzające do wsparcia konkurencyjności przedsiębiorstw UE, w szczególności MŚP, europejski plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii, inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej, opracowanie wniosków ustawodawczych dotyczących delegowania pracowników oraz czasu pracy w bliskiej współpracy z partnerami socjalnymi, poprawa ram prawnych dotyczących opodatkowania przedsiębiorstw i VAT)

  • realizacja programu działań na rzecz obywateli: prawa, wolność i sprawiedliwość (przykładem mogą być wzmocnienie praw konsumentów, wspólne ramy odniesienia dla prawa umów, odnowione prawodawstwo związane z ochroną ludności, program rejestrowania podróżnych oraz nowa struktura zarządzania OLAF-em, unijnym urzędem ds. zwalczania nadużyć finansowych)

  • zwiększenie znaczenia Europy na arenie światowej (przykładem może być wsparcie dla nowej europejskiej służby działań zewnętrznych, przeniesienie celów na 2020 rok w zakresie rozwoju na polityki zewnętrzne oraz dalsza realizacja przez UE pomocy rozwojowej ukierunkowanej na najbardziej potrzebujących)

  • od środków do wyników: maksymalizacja korzyści płynących ze strategii UE (przykładem może być wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych, przypisanie istotnego znaczenia do inteligentnych regulacji, przedłużenie okresu konsultacji do 12 tygodni)

Kontekst

Przemówienie przewodniczącego w sprawie sytuacji Unii, wygłoszone na początku września 2010 r., zainicjowało otwartą debatę, w której instytucje UE mogą dyskutować na temat priorytetów Unii w nadchodzących latach. Program prac Komisji w pełni wykorzystuje te owocne dyskusje; stanowi on przełożenie wizji Komisji na konkretne działania, które zostaną podjęte w 2011 r. Na tym etapie Komisja dokonuje jednocześnie przeglądu programu prac na 2010 r. oraz uwypukla inicjatywy, których podjęcie w przyszłych latach jest przez nią rozważane.

Podobnie jak w 2010 r., programowi prac Komisji towarzyszą cztery załączniki:

  • wykaz 40 inicjatyw strategicznych, które Komisja zobowiązuje się zrealizować w 2011 r. (załącznik I)

  • wykaz ponad 140 innych ewentualnych priorytetowych inicjatyw strategicznych, które zostaną przygotowane do końca kadencji (załącznik II)

  • wykaz wniosków w sprawie uproszczenia przepisów oraz wykaz wniosków do wycofania (załączniki III i IV).

Komisja będzie ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim, Radą i zainteresowanymi stronami, w tym z parlamentami krajowymi, tak aby prace zarówno nad ogólnymi założeniami, jak i poszczególnymi inicjatywami stały się udziałem wszystkich podmiotów.

Program prac dostępny jest na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar