Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1399

Brussel, 27 oktober 2010

Commissie stelt strategische prioriteiten voor 2011 vast

Geconfronteerd met de uitdagingen zonder weerga van de financiële en economische crisis, hebben de instellingen van de EU zich in 2010 bij machte getoond om veerkrachtig, besluitvaardig en solidair op te treden. Het is nu zaak het herstel duurzaam te maken. De Europese Commissie heeft een nieuw werkprogramma voor 2011 goedgekeurd, dat die doelstelling naar concrete acties vertaalt en haar vastberadenheid weerspiegelt om Europa weg te leiden uit de crisis en op weg te helpen naar een toekomst van welvarendheid, veiligheid en sociale rechtvaardigheid.

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, verklaarde met betrekking tot het nieuwe werkprogramma: “De Europese Unie is klaar om de uitdagingen aan te gaan, maar dat betekent niet dat we in veilige haven zijn. Het beleid moet de weerspiegeling zijn van onze voortdurende bezorgdheid om met de Europa 2020-strategie als uitgangspunt duurzame groei en werkgelegenheid tot stand te brengen, en moet worden geconcentreerd op initiatieven waarbij de EU voor een echte meerwaarde kan zorgen. Het vandaag goedgekeurde werkprogramma moet het herstel in het komende jaar en daarna consolideren. Ik stel vast dat de meningen over de grote prioriteiten voor Europa in belangrijke mate convergeren. Ik hoop dat dit op korte termijn politieke resultaten in het belang van de burgers zal opleveren.

De prioriteiten voor 2011 kunnen onder vijf hoofdthema's worden gerangschikt:

  • De Europese sociale markteconomie wegleiden uit de crisis en duurzaam maken (voorbeelden: een wettelijk kader voor het beheer van bankencrisissen, voorstellen om de afnemers van financiële diensten beter te beschermen, en een verordening inzake ratingbureaus, met als oogmerk om de ambitieuze hervorming van onze financiële sector volgend jaar te voltooien)

  • De groei herstellen om banen te scheppen (voorbeelden: nieuwe mechanismen ter handhaving van het begrotingstoezicht, voorstellen om de concurrentiekracht van de ondernemingen in de EU, met name kmo's, te ondersteunen, een Europees energie-efficiëntieplan, in nauw overleg met de sociale partners uit te werken wetgevingsinitiatieven inzake de terbeschikkingstelling van werknemers en de arbeidstijden, een initiatief inzake "Social Business" (duurzaam zaken doen), verbetering van het kader voor de vennootschapsbelasting en de btw)

  • De burgerschapsagenda van rechten, vrijheid en justitie realiseren (voorbeelden: versterking van de consumentenrechten, een gemeenschappelijk referentiekader voor verbintenissenrecht, nieuwe wetgeving op het gebied van burgerbescherming, een programma voor geregistreerde reizigers en een nieuwe governancestructuur voor OLAF, het Bureau voor fraudebestrijding van de EU)

  • Het gewicht van Europa op het internationale toneel uitspelen (voorbeelden: de nieuwe Europese Dienst voor extern optreden ondersteunen, de 2020-groeidoelstellingen buiten de grenzen van de EU bevorderen en de ontwikkelingsbijstand van de EU verder verbeteren om de meest behoeftigen te bereiken)

  • Met de inputs van het EU-beleid een maximale impact bewerkstelligen (voorbeelden: een voorstel voor een nieuw meerjarig financieel kader, een slimme regelgeving vooropstellen en de termijn voor raadplegingen verlengen tot 12 weken)

Achtergrond

De "State of the Union"-toespraak die de voorzitter begin september 2010 heeft gehouden, heeft onder de instellingen van de EU een open discussie op gang gebracht over de prioriteiten voor de EU in het komende jaar. Het werkprogramma van de Commissie houdt rekening met de uitkomst van die besprekingen en vertaalt de visie van de Commissie naar concrete acties voor 2011. Terzelfder tijd wordt stilgestaan bij de verwezenlijkingen van het werkprogramma 2010 en bij initiatieven die worden overwogen voor de daaropvolgende jaren.

Zoals in 2010 gaat het werkprogramma van de Commissie vergezeld van vier bijlagen:

  • een lijst van 40 strategische initiatieven die de Commissie in 2011 wil realiseren (bijlage I)

  • een lijst van nog eens ruim 140 mogelijke initiatieven die tot het einde van de ambtsperiode worden voorbereid (bijlage II)

  • een lijst van voorstellen voor vereenvoudiging en ingetrokken voorstellen (bijlagen III en IV)

De Commissie zal nu nauw met het Europees Parlement, de Raad en de andere belanghebbenden, waaronder de nationale parlementen, samenwerken om een breed draagvlak te creëren voor de algemene benadering en voor de afzonderlijke initiatieven.

Het werkprogramma is te vinden op:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar