Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1399

Briselē, 2010. gada 27. oktobrī

Komisija pieņem 2011. gada stratēģiskās prioritātes

ES iestādes 2010. gadā parādīja savu gatavību un spēju elastīgi, izlēmīgi un solidāri tikt galā ar grūtībām, kā arī risināt finanšu un ekonomikas krīzes izraisītās nepieredzētās problēmas. Tagad ir jānodrošina, ka atveseļošanās ir noturīga. Eiropas Komisija ir pieņēmusi savu darba programmu 2011. gadam, kurā šie mērķi ir pārvērsti konkrētā rīcībā. Darba programmā atspoguļota Komisijas apņemšanās izvest Eiropu no krīzes un virzīt to uz labklājību, drošību un sociālo taisnīgumu.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu par jauno darba programmu sacīja: "Eiropas Savienība ir pierādījusi, ka spēj stāties pretim problēmām, ar kurām tai jāsaskaras, tomēr mēs vēl neesam drošībā. Mūsu politikai jāatspoguļo mūsu pastāvīgā apņemšanās radīt ilgtspējīgu izaugsmi un darbavietas, pamatojoties uz "Eiropa 2020" stratēģiju, un galvenā uzmanība ir jāpievērš iniciatīvām, ar kurām ES var dot reālu pievienoto vērtību. Ar šodien pieņemto darba programmu tiks nodrošināts, ka atveseļošanās ir noturīga arī jaunajā gadā un pēc tam. Esmu novērojis būtisku konverģences pakāpi attiecībā uz Eiropas vispārējām prioritātēm. Es ceru, ka tas dos ātrus politiskus rezultātus pilsoņu labā."

Prioritātes 2011. gadam ir sadalītas piecos galvenajos tematos:

  • Eiropas sociālās tirgus ekonomikas izvešana no krīzes un noturības nodrošināšana arī turpmāk (piemēri ietver tiesību aktu sistēmu banku krīzes pārvaldībai, priekšlikumus, lai stiprinātu finanšu pakalpojumu patērētāju aizsardzību, kā arī regulu par kredītreitinga aģentūrām, ar mērķi nākamgad pabeigt mūsu finanšu sektora vērienīgo reformu).

  • Izaugsmes atjaunošana nodarbinātības jomā (piemēri ietver jaunus fiskālās politikas īstenošanas mehānismus, priekšlikumus atbalstīt ES uzņēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspēju, Eiropas Energoefektivitātes plānu, Sociālas uzņēmējdarbības iniciatīvu, likumdošanas iniciatīvas par darba ņēmēju norīkošanu darbā un darba laiku, kas tiks izstrādātas, uzturot ciešu dialogu ar sociālajiem partneriem, regulējuma uzlabošanu attiecībā uz uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem un PVN jomā).

  • Pilsoņu programmas īstenošana: tiesības, brīvība un tiesiskums (piemēri ietver patērētāju tiesību stiprināšanu, līgumtiesību kopējo modeli, atjauninātus civilās aizsardzības tiesību aktus, ceļotāju reģistrēšanas programmu un jaunu pārvaldības struktūru ES krāpšanas apkarošanas birojam OLAF).

  • Eiropas līdzdalība pasaules arēnā (piemēri ietver atbalstu jaunajam Eiropas Ārējās darbības dienestam, 2020. gada izaugsmes mērķu projicēšanu starptautiskā mērogā, kā arī ES attīstības palīdzības uzlabošanas turpināšanu, lai palīdzētu tiem, kas atrodas vislielākajās grūtībās).

  • No ieguldījuma līdz ietekmei: ES politikas maksimāla izmantošana (piemēri ietver priekšlikumu nākamajai daudzgadu finanšu shēmai, galvenās nozīmes piešķiršanu lietpratīgam regulējumam un apspriešanās perioda pagarināšanu līdz 12 nedēļām).

Pamatinformācija

Ar priekšsēdētāja runu 2010. gada septembra sākumā par stāvokli Eiropas Savienībā tika uzsākta atklāta diskusija, kurā ES iestādes varēja apspriest Savienības prioritātes nākamajam gadam. Komisijas darba programmā ir pilnībā ņemtas vērā šīs auglīgās diskusijas un tajā Komisijas redzējums ir pārvērsts konkrētā rīcībā 2011. gadam. Tādējādi tajā tiek izskatīti arī 2010. gada darba programmas sasniegumi un uzsvērtas iniciatīvas, kas apsveramas turpmākajos gados.

Līdzīgi kā 2010. gadā Komisijas daba programmu papildina četri pielikumi:

  • saraksts, kurā iekļautas 40 stratēģiskās iniciatīvas, ko Komisija apņemas īstenot 2011. gadā (I pielikums);

  • saraksts ar vairāk nekā 140 citām iespējamām iniciatīvām, kas tiek gatavotas līdz pilnvaru termiņa beigām (II pielikums);

  • vienkāršošanas priekšlikumu un atcelšanas priekšlikumu saraksts (III un IV pielikums).

Komisija tagad cieši sadarbosies ar Eiropas Parlamentu un Padomi, kā arī ieinteresētajām personām, tostarp valstu parlamentiem, lai nodrošinātu līdzatbildību par vispārējo pieeju, kā arī par atsevišķām iniciatīvām.

Darba programma ir atrodama:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar