Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1399

Briuselis, 2010 m. spalio 27 d.

Komisija nustatė 2011 m. strateginius prioritetus

2010 m. ES institucijos parodė, kad yra pasirengusios ir geba nepalankias situacijas spręsti ištvermingai, ryžtingai bei solidariai ir atremti anksčiau neregėtus iššūkius, atsiradusius dėl finansų ir ekonomikos krizės. Dabartinis uždavinys – užtikrinti, kad ekonomika būtų atgaivinta tvariai. Europos Komisija priėmė savo 2011 m. darbo programą, kuria tikslai paverčiami konkrečiais veiksmais. Iš darbo programos matyti, kad Komisija pasirengusi išvesti Europą iš krizės ir užtikrinti gerovę, saugumą ir socialinį teisingumą.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso apie naują darbo programą sakė: „Europos Sąjunga įrodė galinti atremti iššūkius, bet išspręstos dar ne visos problemos. Mūsų politikos kryptys turi būti grindžiamos nuolatiniu pasiryžimu užtikrinti tvarų ekonomikos ir darbo vietų skaičiaus augimą pagal strategiją „Europa 2020“. Turime telkti dėmesį į iniciatyvas, kuriomis ES gali duoti realios naudos. Šiandien priimta darbo programa padės užtikrinti, kad ekonomika būtų toliau gaivinama kitąmet ir vėliau. Pastebiu, kad bendri Europos prioritetai itin panašūs. Tikiuosi, kad netrukus sulauksime politikos įgyvendinimo rezultatų, kurie bus naudingi piliečiams.“

2011 m. prioritetai suskirstyti į penkias pagrindines kategorijas:

  • Europos socialinės rinkos ekonomikos išvedimas iš krizės ir tolesnis gaivinimas (pavyzdžiui: bankų krizių valdymo teisės aktų sistema, finansinių paslaugų naudotojų apsaugos didinimo priemonių ir reglamento dėl kredito reitingų agentūrų pasiūlymai; taip siekiama kitais metais užbaigti mūsų finansų sektoriaus plataus užmojo reformą).

  • Ekonomikos gaivinimas siekiant didinti užimtumą (pavyzdžiui: nauji fiskalinės padėties stiprinimo mechanizmai, pasiūlymai didinti ES įmonių – ypač MVĮ – konkurencingumą, Europos energetikos veiksmingumo planas, Socialinio verslo iniciatyva, teisėkūros iniciatyvos dėl darbuotojų komandiravimo ir darbo laiko, kurios bus plėtojamos glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, bendrovių apmokestinimo ir PVM sistemų tobulinimas).

  • Piliečių darbotvarkės įgyvendinimas. Teisės, laisvė ir teisingumas (pavyzdžiui: vartotojų teisių stiprinimas, bendra sutarčių teisės orientacinė sistema, atnaujinti civilinės apsaugos teisės aktai, Registruotų keliautojų programa ir nauja Europos kovos su sukčiavimu tarnybos OLAF valdymo struktūra).

  • Europos vaidmens stiprinimas pasauliniu lygmeniu (pavyzdžiui: naujos Europos išorės veiksmų tarnybos rėmimas, 2020 m. ekonomikos augimo tikslų siekimas išorės veiksmų srityje ir tolesnis ES vystymosi paramos tobulinimas – tų, kuriems labiausiai reikia šios paramos, labui).

  • Nuo pastangų prie poveikio. Visapusiškas ES politikos naudojimas (pavyzdžiui: kitos daugiametės finansinės programos pasiūlymas, didelės svarbos teikimas pažangiajam reglamentavimui ir konsultacijų laikotarpio pratęsimas iki 12 savaičių).

Bendroji informacija

2010 m. rugsėjo mėn. pradžioje Europos Komisijos Pirmininkas savo kalba apie ES padėtį pradėjo atviras diskusijas, kuriose ES institucijos galėjo aptarti Sąjungos būsimų metų prioritetus. Komisijos darbo programoje visapusiškai atsižvelgiama į šias vaisingas diskusijas, ja Komisijos vizija paverčiama konkrečiais 2011 m. veiksmais. Be to, šia programa apžvelgiami 2010 m. darbo programos rezultatai ir pabrėžiamos artimiausius kelerius metus svarstysimos iniciatyvos.

Kaip ir 2010 m., prie Komisijos darbo programos pridedami keturi priedai:

  • 40 strateginės iniciatyvos, dėl kurių Komisija įsipareigoja pasiekti rezultatų 2011 m., sąrašas (I priedas);

  • daugiau kaip 140 kitų galimų iniciatyvų, kurias numatyta parengti iki kadencijos pabaigos, sąrašas (II priedas);

  • pasiūlymų dėl supaprastinimo ir atsiimtinų pasiūlymų sąrašas (III ir IV priedai).

Komisija glaudžiai bendradarbiaus su Europos Parlamentu, Taryba ir suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant nacionalinius parlamentus, kad kartu suformuotų bendrą požiūrį ir parengtų atskiras iniciatyvas.

Darbo programą galima rasti

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm.


Side Bar