Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1399

Bryssel 27. lokakuuta 2010

Komissio hyväksyy vuoden 2011 strategiset painopisteet

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt vuoden 2011 työohjelmansa. Sen tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa, että EU:n talous elpyy kestävästi viime vuosien kriisistä. Työohjelma kertoo komission halusta johtaa EU ulos kriisistä kohti vaurasta, turvallista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista tulevaisuutta.

Euroopan unioni on osoittanut olevansa kohtaamiensa haasteiden tasalla, mutta se ei ole vielä kuivilla. EU on sitoutunut Eurooppa 2020 -strategiassa kestävän kasvun ja työllisyyden luomiseen, ja tämän on näyttävä EU:n toimissa, jotka on keskitettävä hankkeisiin, joissa EU voi tuoda todellista lisäarvoa”, toteaa Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. ”Tänään hyväksytyn työohjelman avulla huolehditaan, että elpyminen jatkuu ensi vuonna ja sen jälkeenkin. EU:n yleisistä painopisteistä ollaan hyvin yksimielisiä, ja toivon, että tämä tuottaa nopeasti poliittisia tuloksia kansalaisten hyväksi”.

Vuoden 2011 painopisteet voidaan jakaa seuraaviin viiteen osa-alueeseen:

  • Varmistetaan, että Euroopan sosiaalinen markkinatalous selviytyy kriisistä ja vahvistuu (esimerkkeinä pankkikriisien hallintaa koskeva sääntely, ehdotukset, joilla vahvistetaan rahoituspalvelujen käyttäjien suojaa, ja asetus luottoluokituslaitoksista – tavoitteena on rahoitusalan mittavan uudistuksen valmistuminen ensi vuonna)

  • Palautetaan työllisyyttä edistävä kasvu (esimerkkeinä uudet julkisen talouden vakauteen tähtäävät mekanismit, ehdotukset, joilla tuetaan EU:n yritysten, ja erityisesti pk-yritysten, kilpailukykyä, Euroopan energiatehokkuussuunnitelma, yritysten yhteiskuntatietoisuuteen tähtäävä aloite (Social Business initiative), lähetettyjä työntekijöitä ja työaikaa koskevien säädösehdotusten valmistelu tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa sekä yritysvero- ja arvonlisäverosääntelyn parantaminen)

  • Toteutetaan kansalaisten toimintasuunnitelma: oikeudet, vapaus ja oikeudenmukaisuus (esimerkkeinä kuluttajien oikeuksien vahvistaminen, sopimusoikeuden yhteinen viitekehys, uudistettu väestönsuojelulainsäädäntö, rekisteröityjen matkustajien ohjelma ja EU:n petostentorjuntaviraston OLAFin uusi hallintorakenne)

  • Lisätään Euroopan painoarvoa maailmannäyttämöllä (esimerkkeinä Euroopan uuden ulkosuhdehallinnon tukeminen, vuotta 2020 koskevien kasvutavoitteiden edistäminen kansainvälisissä yhteyksissä ja EU:n kehitysavun jatkuva parantaminen niin, että se kohdistuu eniten tarvitseville)

  • Siirrytään panostamisesta vaikuttamiseen: hyödynnetään EU:n toimia parhaalla mahdollisella tavalla (esimerkkeinä ehdotus seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi, järkevän sääntelyn painottaminen ja kuulemisajan pidentäminen 12 viikkoon)

Tausta

Puheenjohtaja Barroson syyskuun alussa pitämä puhe unionin tilasta käynnisti avoimen keskustelun, jossa EU:n toimielimet voivat esittää ajatuksiaan unionin painopisteistä tulevana vuonna. Nämä keskustelut otetaan kaikilta osin huomioon komission työohjelmassa, jossa visiot muutetaan vuonna 2011 toteutettaviksi käytännön toimiksi. Työohjelmassa käydään läpi myös vuoden 2010 työohjelman saavutuksia ja esitetään aloitteita harkittaviksi tuleville vuosille.

Kuten vuonna 2010, komission työohjelmassa on tänäkin vuonna neljä liitettä:

  • luettelo strategisista aloitteista (40 kappaletta), jotka komissio on sitoutunut toteuttamaan vuonna 2011 (liite I)

  • luettelo muista mahdollisista aloitteista (yli 140 kappaletta), joita valmistellaan komission toimikauden loppuun asti (liite II)

  • luettelo lainsäädännön yksinkertaistamista koskevista ehdotuksista ja peruutetuista ehdotuksista (liitteet III ja IV).

Komissio aikoo tehdä Euroopan parlamentin, neuvoston ja muiden sidosryhmien, kuten kansallisten parlamenttien, kanssa tiivistä yhteistyötä varmistaakseen laajan kannatuksen sekä työohjelman yleislinjalle että yksittäisille aloitteille.

Työohjelma on osoitteessa:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar