Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/10/1399

Brüssel, 27. oktoober 2010

Komisjon võtab vastu 2011. aasta strateegilised prioriteedid

2010. aasta näitas ELi institutsioonide valmisolekut ja suutlikkust reageerida raskustele paindlikult, otsustavalt ja solidaarselt, et astuda julgelt vastu finants- ja majanduskriisist tulenevatele senikogematutele probleemidele. Praegune ülesanne on tagada taastumise jätkuvus. Euroopa Komisjon võttis vastu oma 2011. aasta tööprogrammi, mis sisaldab konkreetseid meetmeid selle eesmärgi saavutamiseks. Tööprogramm peegeldab komisjoni valmisolekut juhtida Euroopa kriisist välja, jõukasse, turvalisse ja sotsiaalselt õiglasse tulevikku.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles uue tööprogrammi kohta: „Kuigi Euroopa Liit on näidanud, et ta suudab praeguste probleemidega toime tulla, ei ole vaja enne õhtut hõisata. Meie poliitika peab peegeldama pühendumust jätkusuutlikule majanduskasvule ja tööhõive tagamisele Euroopa 2020. aasta strateegia raames ning me peame keskenduma neile algatustele, kus ELi meetmed toovad reaalset lisaväärtust. Täna vastuvõetud tööprogramm tagab, et kriisist toibumine jätkub järgmisel aastal ja edaspidigi. Olen märganud, et Euroopa üldiste prioriteetide osas ollakse suures osas üksmeelel. Ma loodan, et see aitab jõuda kodanike hüvanguks varakult poliitiliste tulemusteni."

2011. aasta prioriteedid moodustavad viis põhiteemat:

  • Euroopa sotsiaalse turumajanduse säilitamine kriisijärgsel ajal ja kaugemas tulevikus (näiteks õigusraamistik pangakriisi ohjamiseks, ettepanekud tõhustada finantsteenuste tarbijate kaitset ja reitinguagentuure käsitlev määrus − nende meetmete eesmärk on viia järgmisel aastal lõpule meie finantssektori ambitsioonikas reform).

  • Majanduskasvu taastamine tööhõive tagamiseks (näiteks uued maksualased täitemehhanismid, ettepanekud toetada ELi ettevõtete ja eelkõige VKEde konkurentsivõimet, Euroopa energiatõhususe kava, sotsiaalse ettevõtluse algatus, tihedas dialoogis tööturu osapooltega välja töötatavad seadusandlikud algatused töötajate lähetamise ja tööaja kohta ning ettevõtete maksustamise ja käibemaksu raamistike täiustamine).

  • Kodanikekeskne tegevuskava: õigused, vabadus ja õigus (näiteks tarbija õiguste kaitse tugevdamine, ühtse võrdlusraamistiku kaasamine lepinguõigusse, uuendatud kodanikukaitsealased õigusaktid, registreeritud reisija programm ja OLAFi (ELi pettustevastase ameti) uus juhtimisstruktuur).

  • Euroopa ülemaailmne panus (näiteks uue Euroopa välisteenistuse toetamine, 2020. aasta majanduskasvu eesmärkide edendamine väljaspool ELi ning ELi arenguabi jätkuv täiustamine, et aidata neid, kes kõige tungivamalt abi vajavad).

  • Suurem tähelepanu sisendite asemel mõjule: ELi poliitika parimal viisil ärakasutamine (näiteks järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta tehtav ettepanek, aruka reguleerimise tähtsustamine ja konsulteerimisaja pikendamine 12 nädalani).

Taust

Kõne liidu olukorra kohta, mille president 2010. aasta septembri alguses pidas, käivitas avaliku arutelu, milles ELi institutsioonid said arutada Euroopa Liidu järgmise aasta prioriteete. Komisjoni tööprogrammis võetakse neid viljakaid arutelusid täiel määral arvesse ja esitatakse komisjoni nägemus konkreetsetest meetmetest aastaks 2011. Samuti antakse selles ülevaade 2010. aasta tööprogrammi saavutustest ja selgitatakse tulevasteks aastateks kavandatavaid algatusi.

Nagu 2010. aastalgi, on komisjoni tööprogrammiga kaasas neli lisa:

  • loetelu 40 strateegilisest algatusest, mille komisjon on kindlalt otsustanud käivitada 2011. aastal (I lisa);

  • loetelu rohkem kui 140 muust võimalikust algatusest, mis on ettevalmistamisel enne komisjoni ametiaja lõppu (II lisa);

  • loetelu lihtsustamis- ja tagasivõetavatest ettepanekutest (III ja IV lisa).

Komisjon teeb praegu tihedat koostööd Euroopa Parlamendi, nõukogu ja sidusrühmadega, kaasa arvatud liikmesriikide parlamendid, et tagada laialdane toetus üldisele lähenemisviisile ja konkreetsetele algatustele.

Tööprogramm on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar