Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1399

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2010

H Επιτροπή υιοθετεί στρατηγικές προτεραιότητες για το 2011

Το 2010 αποδείχθηκε ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι έτοιμα και ικανά να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες που ανακύπτουν με αντοχή, αποφασιστικότητα και αλληλεγγύη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πρωτοφανείς προκλήσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Σκοπός τώρα είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση της ανάκαμψης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2011 που μετατρέπει τους στόχους αυτούς σε συγκεκριμένες δράσεις. Το πρόγραμμα εργασίας αντανακλά την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να βγάλει την Ευρώπη από την κρίση και να την οδηγήσει σε ένα μέλλον ευημερίας, ασφάλειας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, έκανε την ακόλουθη δήλωση σε σχέση με το νέο πρόγραμμα εργασίας: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεν αποδειχθεί αντάξια των προκλήσεων που αντιμετωπίζει, αλλά δεν έχουμε ακόμη βγει από την στενωπό. Οι πολιτικές μας πρέπει να αντανακλούν τη συνεχή μας δέσμευση για τη δημιουργία διατηρήσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης με βάση τη στρατηγική Ευρώπη 2020, ενώ πρέπει να επικεντρωθούμε σε πρωτοβουλίες στις οποίες η ΕΕ μπορεί πραγματικά να προσφέρει προστιθέμενη αξία. Το πρόγραμμα εργασίας που εγκρίθηκε σήμερα θα εξασφαλίσει τη διατήρηση της ανάκαμψης το επόμενο έτος και μετά από αυτό. Παρατηρώ μεγάλο βαθμό σύγκλισης όσον αφορά τις γενικότερες προτεραιότητες για την Ευρώπη. Ελπίζω ότι αυτό θα οδηγήσει από τα πρώτα στάδια σε πολιτικά αποτελέσματα που θα ωφελήσουν τους πολίτες.»

Οι προτεραιότητες για το 2011 εντάσσονται σε πέντε κύριες κατηγορίες:

  • Υποστήριξη της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς τόσο για να βγει από την κρίση όσο και μετά την κρίση (παραδείγματα: ένα νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση κρίσεων στον τραπεζικό τομέα, προτάσεις για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ένας κανονισμός σχετικά με τους οργανισμούς πιστοληπτικής διαβάθμισης με σκοπό να ολοκληρωθεί η φιλόδοξη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού μας τομέα το επόμενο έτος).

  • Αποκατάσταση της ανάπτυξης για τη δημιουργία απασχόλησης (παραδείγματα: θέσπιση νέων μηχανισμών επιβολής των δημοσιονομικών μέτρων, προτάσεις για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, ιδίως των ΜΜΕ, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης, μια πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματική δραστηριότητα, νομοθετικές πρωτοβουλίες για την απόσπαση εργαζομένων και τον χρόνο εργασίας που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο στενού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους βελτίωση των πλαισίων για τον ΦΠΑ και την φορολογία των εταιρειών)

  • Εφαρμογή του προγράμματος δράσης με βάση τα αιτήματα των πολιτών: Δικαιώματα, Ελευθερία και Δικαιοσύνη (παραδείγματα: ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για το δίκαιο των συμβάσεων, ανανέωση της νομοθεσίας για την πολιτική προστασία, ένα πρόγραμμα καταχώρισης των ταξιδιωτών και μια νέα δομή διακυβέρνησης για την OLAF, την υπηρεσία της ΕΕ που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της απάτης).

  • Αύξηση του κύρους της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή (παραδείγματα: στήριξη της νέας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, προβολή στο εξωτερικό των αναπτυξιακών στόχων του 2020 όσον αφορά την στρατηγική της εμπορικής πολιτικής και συνέχιση της βελτίωσης της αναπτυξιακής βοήθειας που χορηγεί η ΕΕ σε αυτούς που την έχουν περισσότερο ανάγκη).

  • Από τη συμμετοχή στον αντίκτυπο: αξιοποίηση στο έπακρο των πολιτικών της ΕΕ (παραδείγματα: πρόταση για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, απόδοση κεντρικής σημασίας στην έξυπνη κανονιστική ρύθμιση και παράταση της περιόδου διαβούλευσης σε 12 εβδομάδες).

Ιστορικό

Η ομιλία του προέδρου σχετικά με την πορεία της Ένωσης που εκφωνήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2010 έδωσε το έναυσμα για μια ανοικτή συζήτηση στην οποία τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις προτεραιότητες της Ένωσης για το επόμενο έτος. Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής λαμβάνει πλήρως υπόψη τις καρποφόρες αυτές συζητήσεις και μετατρέπει το όραμα της Επιτροπής σε συγκεκριμένες δράσεις για το 2011. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται ανασκόπηση των επιτευγμάτων του προγράμματος εργασίας του 2010 και υπογραμμίζονται οι πρωτοβουλίες που μελετώνται για τα επόμενα έτη.

Όπως το 2010, το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής συνοδεύεται από τέσσερα παραρτήματα:

  • κατάλογο 40 στρατηγικών πρωτοβουλιών τις οποίες η Επιτροπή δεσμεύεται να υλοποιήσει το 2011 (παράρτημα Ι),

  • κατάλογο άλλων 140 δυνητικών πρωτοβουλιών υπό προπαρασκευή έως τα τέλη της θητείας της Επιτροπής (παράρτημα ΙΙ),

  • κατάλογο των προτάσεων απλούστευσης και των ανακληθεισών προτάσεων (παραρτήματα ΙΙΙ και IV).

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και με τα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των εθνικών κοινοβουλίων, προκειμένου να διασφαλιστεί ευρεία αποδοχή τόσο για τη συνολική προσέγγιση όσο και για τις επιμέρους πρωτοβουλίες.

Το πρόγραμμα εργασίας διατίθεται στην εξής διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar