Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1399

Bruxelles, den 27. oktober 2010

Kommissionen vedtager strategiske mål for 2011

I 2010 har EU-institutionerne vist deres vilje og evne til at reagere på modgangen med beslutsomhed og solidaritet for at klare de enorme udfordringer, den finansielle og økonomiske krise stillede os over for. Den opgave, vi nu står over for, drejer sig om at få konsolideret opsvinget. Europa-Kommissionen har vedtaget sit arbejdsprogram for 2011, der omsætter disse mål til konkret handling. Arbejdsprogrammet afspejler Kommissionens faste vilje til at føre Europa ud af krisen og ind i en fremtid med velfærd, sikkerhed og social retfærdighed.

Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, udtalte om det nye arbejdsprogram, at "EU har vist sig at kunne leve op til de udfordringer, vi er blevet stillet over for, men der er stadig et stykke vej tilbage. Vores politikker må afspejle vores faste engagement i at skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse på grundlag af Europa 2020-strategien, og vi må koncentrere os om initiativer, hvor EU kan give en reel merværdi. Det arbejdsprogram, vi har vedtaget i dag, skal sikre, at opsvinget fortsætter ind i det nye år og derefter. Jeg fornemmer en høj grad af konsensus om, hvad der må være Europas overordnede mål. Den håber jeg vil komme til udtryk i, at der hurtigt opnås politiske resultater til gavn for borgerne."

De prioriterede mål for 2011 kan opdeles på fem hovedområder:

  • at løfte Europas sociale markedsøkonomi ud af krisen og sikre, at den kan klare sig derefter (bl.a. lovgivningsrammer om krisestyring i banksektoren, forslag om styrkelse af forbrugerbeskyttelsen i finanssektoren og en forordning om kreditratingselskaber – med sigte på at få fuldført den ambitiøse reform af vores finanssektor næste år)

  • at få genoprettet en beskæftigelsesskabende vækst (bl.a. nye finanspolitiske mekanismer, forslag om at støtte EU-virksomhedernes, navnlig de små og mellemstore, konkurrenceevne, en europæisk energieffektivitetsplan, et initiativ angående virksomhedernes sociale ansvar, udvikling af lovgivningsinitiativer om udstationering af medarbejdere og om arbejdstid i nært samarbejde med arbejdsmarkedets parter, forbedring af rammerne om selskabsskat og moms)

  • at videreføre dagsordenen for EU's borgere: rettigheder, frihed og retfærdighed (bl.a. styrkelse af forbrugernes rettigheder, en fælles aftaleretlig referenceramme, ny civilbeskyttelseslovgivning, et program angående registrerede rejsende og en ny forvaltningsstruktur for OLAF, EU's kontor for bekæmpelse af svig)

  • at udøve vores indflydelse på den globale scene (bl.a. ved at støtte EU's nye udenrigstjeneste, fremme realiseringen af 2020-vækstmålene på den internationale arena og fortsat forbedring af EU's udviklingsbistand, så den kommer ud til dem, der har mest behov for den)

  • fra input til virkning: størst muligt udbytte af EU's politikker (bl.a. forslag til den næste flerårige finansielle ramme, fokusering på intelligent lovgivning og forlængelse af høringsperioden til 12 uger).

Baggrund

I sin tale i begyndelsen af september 2010 om situationen i EU satte Kommissionens formand gang i en åben debat mellem EU's institutioner om EU's prioriterede mål i det kommende år. Kommissionens arbejdsprogram bygger på disse frugtbare drøftelser og udmønter Kommissionens vision i konkret handling for 2011. Desuden indeholder det en gennemgang af, hvad der blev opnået under arbejdsprogrammet for 2010, og redegør for en række initiativer, der er under overvejelse for de kommende år.

Ligesom i 2010 indeholder Kommissionens arbejdsprogram også fire bilag:

  • en liste med 40 strategiske initiativer, som Kommissionen er fast besluttet på at sætte i gang i 2011 (Bilag I)

  • en liste med over 140 andre mulige initiativer under forberedelse frem til udløbet af Kommissionens embedsperiode (Bilag II)

  • en liste med forenklingsforslag og forslag, der trækkes tilbage (Bilag III og IV).

Kommissionen vil nu arbejde tæt sammen med Europa-Parlamentet og Rådet samt de andre interessenter, bl.a. de nationale parlamenter, for at sikre, at alle inddrages i den overordnede tilgang og de enkelte initiativer.

Arbejdsprogrammet kan ses på:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar