Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1399

V Bruselu dne 27. října 2010

Komise přijímá strategické priority na rok 2011

Rok 2010 prokázal připravenost a schopnost orgánů EU reagovat energicky, rozhodně a solidárně na nepříznivé události a vypořádat se s náročnými úkoly plynoucími z finanční a hospodářské krize, které dosud neměly obdoby. Nyní je třeba zajistit, aby byla obnova udržitelná. Evropská komise přijala svůj pracovní program na rok 2011, který těmto cílům dává podobu konkrétních kroků. Pracovní program odráží odhodlání Komise vyvést Evropu z krize a směrovat ji k budoucnosti ve znamení prosperity, bezpečnosti a sociální spravedlnosti.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso v souvislosti s novým pracovním programem uvedl: Evropská unie se dokázala s mnohými potížemi úspěšně vypořádat, ale ve svém úsilí musíme vytrvat. Naše politiky by měly odrážet trvající závazek spočívající v udržitelném růstu a tvorbě pracovních míst založený na strategii Evropa 2020. Je třeba, abychom se zaměřili na iniciativy, z nichž EU může mít skutečný prospěch. Pracovní program, který byl dnes přijat, zajistí udržitelnost obnovy v novém roce i dále. Zaznamenal jsem, že pokud jde o obecné priority pro Evropu, panuje značná shoda. Doufám, že se to brzy projeví v politických výsledcích ve prospěch občanů.“

Priority na rok 2011 lze rozdělit do pěti pilířů:

  • zachování sociálního tržního hospodářství Evropy v průběhu krize i po ní (Jde například o právní rámec pro řízení bankovní krize, návrhy na posílení ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb a o nařízení o ratingových agenturách. Cílem těchto opatření je dokončit příští rok ambiciózní reformu finančního sektoru Evropy.),

  • návrat k růstu v zájmu pracovních příležitostí (Jde například o nové mechanismy pro finanční stabilitu, návrhy na podporu konkurenceschopnosti podniků v EU, a zejména malých a středních podniků, dále evropský plán energetické účinnosti, iniciativu sociální kultury podnikání, legislativní iniciativy týkající vysílání pracovníků a pracovní doby, které mají být vypracovány na základě intenzivního dialogu se sociálními partnery, či o zlepšení rámců pro zdanění právnických osob a pro DPH.),

  • pokračování programu pro občany: práva, svoboda a spravedlnost (Jde například o posílení práv spotřebitelů, společný referenční rámec pro smluvní právo, obnovenou legislativu týkající se sociální ochrany, o program pro registrované cestující či o novou strukturu řízení pro OLAF, tedy Evropský úřad pro boj proti podvodům.),

  • pozvednutí váhy EU na světové scéně (Jde například o podporu nové Evropské služby pro vnější činnost, o rozšíření cílů růstu 2020 do oblasti vnější politiky a o další zdokonalování rozvojové pomoci EU tak, aby se zaměřila na ty nejpotřebnější.),

  • zúročení vkladu: optimalizace politik EU (Jde například o návrh příštího víceletého finančního rámce, dále o zásadní význam, jenž je připisován „inteligentní regulaci“ či o prodloužení období konzultace na 12 týdnů.).

Souvislosti

Projev předsedy Komise o stavu Unie z počátku září 2010 zahájil otevřenou diskusi, v níž mohly orgány EU projednat priority Unie pro následující rok. Pracovní program Komise přihlíží k těmto plodným rozhovorům v plném rozsahu a dává svým vizím podobu konkrétních kroků v roce 2011. Přehodnocuje přitom zároveň vše, čeho bylo dosaženo v rámci pracovního programu na rok 2010, a upozorňuje na iniciativy, o nichž se jedná pro nadcházející roky.

Stejně jako v roce 2010 je pracovní program Komise doprovázen čtyřmi přílohami:

  • seznamem 40 strategických iniciativ, k jejichž realizaci se Komise v roce 2011 zavazuje (příloha I),

  • seznam více než 140 dalších možných iniciativ, jež budou připraveny do konce funkčního období (příloha II),

  • seznam návrhů na zjednodušení a návrhů na stažení (přílohy III a IV).

Komise bude nyní úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, Radou a zúčastněnými stranami, včetně parlamentů jednotlivých členských států, aby dosáhla obecné shody ohledně celkového přístupu i jednotlivých iniciativ.

Pracovní program je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar