Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1399

Брюксел, 27 октомври 2010 г.

Европейската комисия приема стратегическите приоритети за 2011 г.

Събитията през 2010 г. доказаха готовността и способността на европейските институции да посрещат трудностите с твърдост, решителност и солидарност, да се заемат с решаването на безпрецедентните предизвикателства, създадени от финансовата и икономическа криза. Задачата ни в момента е да гарантираме, че процесът на възстановяване е устойчив. Европейската комисия прие работната си програма за 2011 г., която излага конкретни действия за постигането на поставените цели. Работната програма отразява решимостта на Комисията да изведе Европа от кризата към едно бъдеще на благоденствие, сигурност и социална справедливост.

По повод на новата работна програма председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: Европейският съюз показа, че е в състояние да се справи с предизвикателствата, пред които е изправен, но все още не сме в пълна безопасност. Политиките ни трябва да отразяват настоящия ни ангажимент за осигуряване на устойчив растеж и създаване на работни места съгласно програмата Европа 2020. Трябва също така да съсредоточим усилията си върху инициативи, в които ЕС може да осигури действителна добавена стойност. Приетата днес работна програма ще гарантира, че процесът на възстановяване ще продължи през новата година и в бъдеще. Отчитам висока степен на съгласуваност по общите приоритети за Европа. Надявам се, че тя ще доведе до бързи политически резултати в полза на гражданите“.

Приоритети за 2011 г. попадат в пет основни групи:

  • Отстояване на социалната пазарна икономика на Европа след кризата и в бъдеще (примери: законодателна рамка за управление на кризи в банковата сфера, предложения за засилване на защитата на потребителите на финансови услуги, както и регламент за агенциите за кредитен рейтинг — мерки, целящи изпълнението на амбициозната реформа на финансовия ни сектор през следващата година)

  • Възстановяване на икономическия растеж с цел създаване на работни места (примери: нови механизми за прилагане на фискалната политика, предложения за подпомагане на конкурентоспособността на европейските предприятия, и по специално на малките и средните предприятия, Европейски план за енергийна ефективност, инициатива за социално ориентиран бизнес, законодателни инициативи във връзка с командироването на работници и работното време, които ще бъдат доразвити в рамките на тесен диалог със социалните партньори, както и подобряване на рамките за ДДС и за корпоративното облагане)

  • Напредък по програмата за гражданите: права, свобода и правосъдие (примери: засилване на правата на потребителите, обща референтна рамка за договорното право, обновено законодателство за гражданска защита, програма за регистрираните пътници, както и нова управленска структура на OLAF, Европейската служба за борба с измамите)

  • По-голям принос на Европа на глобалната сцена (примери: подкрепа за новата Европейска служба за външна дейност, прокарване на целите за икономически растеж от програмата Европа 2020 в международен план, както и по-нататъшно подобряване на европейската политика за помощ за развитие, за да достига до най-нуждаещите се)

  • От принос към реално въздействие: постигане на максимална ефективност на политиките на ЕС (примери: предложение за следващата многогодишна финансова рамка, придаване на ключово значение на разумното регламентиране и удължаване на срока за консултации на 12 седмици)

Допълнителна информация

Речта за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия от началото на септември 2010 г. сложи началото на открит междуинституционален дебат за приоритетите на ЕС за следващата година. Като отчита в пълна степен тези плодотворни дискусии, в работната си програма Комисията излага визията си в конкретни мерки за 2011 г. Същевременно Комисията прави преглед на постиженията по работната програма за 2010 г. и набелязва инициативи, които се обсъждат за следващите години.

Както и през 2010 г., работната програма на Комисията е придружена от четири приложения:

  • списък от 40 [окончателният брой ще бъде обявен след заседанието на колегиума на Комисията] стратегически инициативи, които Комисията поема ангажимент да приеме през 2011 г. (приложение I).

  • списък от 140 други възможни инициативи в процес на подготовка до края на мандата (приложение II)

  • списък с предложения за опростяване и оттеглени предложения (приложения III и IV).

На Комисията ѝ предстои да работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и със Съвета на ЕС, както и със заинтересованите страни, включително и националните парламенти, за да гарантира широка ангажираност с цялостния подход и с отделните инициативи.

Работната програма можете да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar