Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1391

Bρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2010

Μεταφορές: Η Επιτροπή διενεργεί ανασκόπηση της χρηματοδότησης 92 μειζόνων έργων υποδομής των διευρωπαϊκών δικτύων

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Siim Kallas δημοσίευσε σήμερα την εντελώς πρώτη ενδιάμεση ανασκόπηση 92 έργων υποδομής προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από την Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΕΔ-Μ (διευρωπαϊκά δίκτυα) στο διάστημα 2007-2013. Η ανασκόπηση δίνει λεπτομερή «φωτογραφία» του βαθμού προόδου κάθε μείζονος έργου υποδομής από πλευράς χρηματοδότησης και ολοκλήρωσης. Στόχος είναι να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στη διαδικασία χρηματοδότησης και βεβαιότητα ότι τα ενωσιακά χρήματα δαπανώνται ορθώς. Πάνω από το μισό (52,2%) αυτών των μειζόνων πανευρωπαϊκών έργων υποδομής προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 παρά το αντίξοο οικονομικό κλίμα. Για τα υπόλοιπα έργα, με την ανασκόπηση εφαρμόζεται αυστηρά η αρχή «ή το χρησιμοποιείς ή το χάνεις». Παραχωρείται διετής παράταση σε αξιόπιστα έργα τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω οικονομικής κρίσεως, ώστε να δοθεί στήριξη στην ολοκλήρωσή τους. Για όσα όμως έργα, στο παρόν ενδιάμεσο στάδιο, κριθεί ότι δεν είναι πλέον αξιόπιστα, η ενωσιακή χρηματοδότηση θα διακοπεί και τα χρήματα θα επαναδιατεθούν για άλλες ανάγκες (βλ. κατωτέρω κατάλογο έργων).

Ο αρμόδιος για τις μεταφορές αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Siim Kallas, δήλωσε τα εξής: «Η παρούσα ενδιάμεση ανασκόπηση αφορά τη στήριξη καίριας σημασίας επενδύσεων σε υποδομή και την αξιοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων. Χαίρομαι πολύ που παρά τις αντίξοες οικονομικές περιστάσεις πολλά κράτη μέλη λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις να επενδύσουν στην οικονομική υποδομή που είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάκαμψη της Ευρώπης. Με την παρούσα ανασκόπηση εκφράζουμε την επιθυμία για αυστηρή διαχείριση των διατιθέμενων ανεπαρκών πόρων. Σε όσες όμως περιπτώσεις τα έργα δεν ανταποκρίνονται πλέον στους στόχους τους, τότε πρέπει να διακοπεί η ενωσιακή χρηματοδότηση και τα χρήματα να επαναδιατεθούν ώστε να γίνεται βέλτιστη χρήση των περιορισμένων πόρων.»

Κυριότερα αποτελέσματα της ενδιάμεσης ανασκόπησης

Με την ανασκόπηση αξιολογούνται 92 χωριστές αποφάσεις χρηματοδότησης, αξίας περί τα τρία τέταρτα (5,3 δις ευρώ) του ενωσιακού προϋπολογισμού ΔΕΔ-Μ των 8 δις ευρώ (2007-2013).

  • Η ανασκόπηση δείχνει ότι 48 από τα 92 έργα θα περατωθούν εντός της προθεσμίας της 31ης Δεκεμβρίου 2013 (ποσοστό 52,2%).

  • 29 άλλα έργα (ποσοστό 31,5% του συνόλου) είναι αξιόπιστα από πλευράς διάρθρωσης και χρηματοδότησης και θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν μέχρι το 2015. Για το λόγο αυτό, και παρά τις κατ’εξαίρεση συνθήκες χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Επιτροπή θα δώσει διετή παράταση, μέχρι το 2015, για την απορρόφηση της ενωσιακής χρηματοδότησης. Η παράταση αυτή θα υπόκειται σε ειδικούς πολιτικούς, τεχνικούς και οικονομικούς όρους με τους οποίους θα βελτιστοποιείται η αποτελεσματικότητα του προγράμματος ΔΕΔ-Μ. Η ίδια δημοσιονομική αυστηρότητα θα εφαρμοστεί για τυχόν καθυστερήσεις των έργων στο μέλλον· οι δραστηριότητες που θα καθυστερήσουν πέραν του 2015 δεν θα χρηματοδοτηθούν.

  • 10 έργα (ποσοστό 10,9%) έλαβαν υπό όρους παράταση έως το 2015, σε αυτά όμως επιβλήθηκε μερική μείωση της ενωσιακής χρηματοδότησης.

  • 5 έργα δεν είναι αξιόπιστα στο παρόν στάδιο (ποσοστό 5,4%) και γι’αυτά η ενωσιακή χρηματοδότηση θα διακοπεί, τα δε χρήματα θα επαναδιατεθούν για άλλες ανάγκες.

Επιπλέον, έκαστο έργο των ανωτέρω τεσσάρων κατηγοριών ελέγχθηκε με αναλυτικό τρόπο ως προς καθένα από τους στόχους του. Σε περίπτωση που οι εν λόγω στόχοι δεν πληρούνται πλέον, θα κοπεί ο σχετικός προϋπολογισμός.

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω ανάλυσης θα ελευθερωθεί ποσό περίπου 311 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να επαναδιατεθεί σε νέες προκηρύξεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος ΔΕΔ-Μ.

Σε τι συνίστανται τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα

Το πρόγραμμα ΔΕΔ-Μ θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει στην κατασκευή των ελλειπόντων κρίκων και στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησηςστα δίκτυα μεταφορών, με τη δημιουργία ενός ενιαίου και πολυτροπικού δικτύου μεταφορικών διαδρόμων σε όλη την Ευρώπη.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τα ευρωπαϊκά κονδύλια ΔΕΔ-Μ μπορεί να καλυφθεί ποσοστό μέχρι και 30% κατ’ανώτατο όριο του προϋπολογισμού για έργα υποδομής και 50% για την εκπόνηση μελετών.

Τα 92 έργα, για τα οποία η Επιτροπή διενήργησε ανασκόπηση, αντιστοιχούν σε συνολική επένδυση ύψους 32,647 δις ευρώ, με (ευρωπαϊκή) συνεισφορά ΔΕΔ-Μ ύψους 5,3 δις ευρώ.

Τα 92 έργα αποτελούν καίριας σημασίας τμήματα των 30 δικτύων ΔΕΔ-Μ προτεραιότητας - μειζόνων διατροπικών διαδρόμων σε όλο το χώρο της ΕΕ (βλ. κατωτέρω σύνδεσμο για λεπτομέρειες).

Tα 30 δίκτυα ΔΕΔ-Μ προτεραιότητας αποτελούν μείζονα έργα υποδομής, συχνά με την εμπλοκή πολλών χωρών, για παράδειγμα: ο σιδηροδρομικός άξονας υψηλής ταχύτητας Παρίσι-Βρυξέλλες/Βρυξέλες-Κολωνία-Άμστερνταμ-Λονδίνο: PBKAL ή ο σιδηροδρομικός άξονας Γκντάνσκ-Βαρσοβία - Μπρνο/Μπρατισλάβα-Βιέννη

Για χάρτη και πλήρη κατάλογο των 30 δικτύων/έργων ΔΕΔ-Μ προτεραιότητας (2007-2010):

http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/30_priority_projects/

Περισσότερες πληροφορίες:

Επισυνάπτεται ο κατάλογος των 92 έργων που αξιολογήθηκαν με την ανασκόπηση ΔΕΔ-Μ.

MEMO/10/526

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΔΕΔ-Μ μπορείτε να επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό ΔΕΔ-Μ μπορείτε να επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο

http://tentea.ec.europa.eu/en/home.htm

Annex

 

 

 

Data

 

 

MTR classification

Action number

Title

Decision: TEN-T funding €

Proposed: TEN-T funding €

Reduction

1) Cancellation (partial or complete)

2007-CZ-22090-S

Praha-Beroun, New Railway Connection - Implementation of a detailed geotechnical survey and development of a Construction Project

14.500.000

0

14.500.000

 

2007-CZ-60020-P

ERTMS deployment on corridor E (Dresden-Budapest) Onboard Equipment of Ceské dráhy, a.s.

1.000.000

0

1.000.000

 

2007-DE-60080-P

Ausrüstung der Eisenbahnstrecke von Aachen West (Grenze) bis Oberhausen mit ETCS als Teil des Korridors F Aachen ¿ Warschau

9.000.000

0

9.000.000

 

2007-EU-24090-S

Iron Rhine

7.285.000

2.833.519

4.451.481

2) Completed by end 2013

2007-AT-01130-P

Works for construction of new high speed line between Kundl/Radfeld and Baumkirchen

58.300.000

58.300.000

0

 

2007-AT-17170-P

Works for upgrading of the cross-border section Salzburg- German border

37.880.000

37.880.000

0

 

2007-AT-60450-P

ERTMS deployment on Corridor B (Stockholm-Naples) ¿ Austrian section

12.000.000

12.000.000

0

 

2007-CZ-23020-S

Modernisation of the Blazovice - Nezamyslice line section

7.070.000

7.070.000

0

 

2007-CZ-60010-P

Corridor E: ERTMS trackside equipment in the Czech Republic

20.780.000

20.780.000

0

 

2007-DE-01050-P

Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (VDE) 8.2, Neubaustrecke (NBS) Erfurt - Leipzig/Halle, Abschnitt Erfurt- Halle bzw. Gröbers

57.000.000

57.000.000

0

 

2007-DE-02020-P

Aachen - Köln

14.780.000

11.854.400

2.925.600

 

2007-DE-17010-P

Neubaustrecke Wendlingen - Ulm

101.450.000

101.450.000

0

 

2007-DE-18030-P

Neubau der Eisenbahnbrücke über die Donau bei Deggendorf

7.010.000

7.010.000

0

 

2007-DE-18050-S

Variantenunabhängige Untersuchungen zum Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen

16.500.000

16.500.000

0

 

2007-DE-60490-P

Ausrüstung von Lokomotiven der Railion Deutschland AG

4.800.000

3.200.000

1.600.000

 

2007-DK-20060-S

Studies for the capacity improvements of the section between Copenhagen and Ringsted

10.990.000

10.990.000

0

 

2007-DK-20070-S

Studies for upgrading the railway access lines to the future Fehmarn Belt fixed link - from Ringsted to Rødby and the intersection in Kastrup

11.700.000

11.700.000

0

 

2007-EE-27010-S

Studies for a European gauge line for Rail Baltica (Estonian section)

1.000.000

1.000.000

0

 

2007-EE-27020-P

Cross-border section Tartu - Valga railway reconstruction/upgrading

10.750.000

10.750.000

0

 

2007-EL-07020-S

Studies for the upgrading of sections on the Vertical Axis Thessaloniki - Serres - Promachonas

2.350.000

2.350.000

0

 

2007-EL-07040-S

Studies for the development of the Motorway-project of PP7 (Igoumenitsa/Patras-Athens-Sofia-Budapest Motorway Axis)

1.125.000

1.125.000

0

 

2007-ES-03070-P

CONEXIÓN ESPAÑA - FRANCIA POR LA FACHADA ATLÁNTICA. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - PAIS VASCO - FRONTERA FRANCESA. TRAMOS VALLADOLID - BURGOS - VITORIA. OBRAS DE PLATAFORMA VALLADOLID - BURGOS

24.999.972

24.999.972

0

 

2007-ES-03140-S

ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - PAIS VASCO - FRONTERA FRANCESA. TRAMOS VALLADOLID - BURGOS - VITORIA.

14.650.000

14.650.000

0

 

2007-ES-03150-P

LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID ¿ PAIS VASCO ¿ FRONTERA FRANCESA. OBRAS DE PLATAFORMA DE LOS TRAMOS ARRAZUA/MONDRAGON

26.759.986

26.759.986

0

 

2007-ES-19060-P

Obras en la Conexión ferroviaria Corredor Mediterráneo ¿ Línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa

22.860.000

22.860.000

0

 

2007-EU-03080-P

Studies and Works for the High-Speed Railway Axis of South-West Europe (PP3) - Lisbon-Madrid Axis: Cross-Border Section Evora-Merida

312.660.000

312.660.000

0

 

2007-EU-03110-P

Works for construction of a high-speed railway section between Perpignan and Figueres

69.750.000

69.750.000

0

 

2007-EU-60040-P

EEIG ERTMS Users Group ¿ testing activities

6.000.000

6.000.000

0

 

2007-EU-60120-P

ERTMS Implementation on the Railway Corridor D (Valencia - Budapest)

21.040.000

21.040.000

0

 

2007-EU-60410-S

Programme Management Office (PMO) for the ERTMS deployment on the corridor from Rotterdam to Genoa

1.130.000

1.130.000

0

 

2007-EU-60440-P

Mise en place de l'ERTMS sur les rames THALYS

4.800.000

4.800.000

0

 

2007-FI-12010-P

Rail connection from Kouvola to Kotka/Hamina ports, works for improving and costruction of a new railway yard

6.600.000

6.600.000

0

 

2007-FI-12040-P

Main railway connection to Russian border , works for development of railway section between Lahti and Vainikkala

23.150.000

23.150.000

0

 

2007-FR-03130-S

Etudes préliminaires et d'APS en vue de la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire entre Bordeaux et la Frontière Espagnole

17.100.000

17.100.000

0

 

2007-FR-17210-P

Ligne à grande vitesse (LGV) Est Européenne - Seconde phase, section Baudrecourt- Vendenheim (Etudes et travaux préparatoires)

18.000.000

18.000.000

0

 

2007-FR-24070-P

Ligne à grande vitesse (LGV) Rhin - Rhône Branche Est

198.000.000

198.000.000

0

 

2007-HU-06100-S

Studies for preparation of approval of the railway line section Budapest - Keleti - Miskolc - Nyiregyhaza

8.000.000

8.000.000

0

 

2007-HU-18090-S

Studies for Improvement of the navigability on the Danube (Hungarian section of the Priority Project No. 18)

4.000.000

4.000.000

0

 

2007-HU-22020-S

Preparation of design for approval for the railway line section Biatorbagy (incl.) - Tata (excl.) of PRIORITY AXIS NO. 22

1.250.000

1.250.000

0

 

2007-IE-26010-S

Dublin Interconnector Tunnel Study- Design and Railway Order Phase

10.000.000

10.000.000

0

 

2007-IT-06020-S

Tratta Ronchi sud - Trieste: Progetto Prioritario 6 - sezione Nazionale

24.000.000

24.000.000

0

 

2007-IT-24010-S

Railway node of Genova - Study for upgrading the section Genova Voltri-Genova Brignole

5.050.000

5.050.000

0

 

2007-IT-60030-P

Migration towards ERTMS/ETCS for Trenitalia on-board equipment

7.000.000

7.000.000

0

 

2007-LV-27050-S

Studies for a European gauge line (Latvian section)

1.100.000

1.100.000

0

 

2007-NL-05020-P

Works for replacement of legacy systems by 15/25 kVAC on two remaining sections in the Netherlands of the railway corridor Rotterdam Genoa.

19.880.000

19.880.000

0

 

2007-NL-18010-P

Maasroute, Upgrade of Inland Waterways from class Va to class Vb specifications

81.780.000

74.749.858

7.030.142

 

2007-NL-60060-P

ERTMS implementation on the railway corridor Rotterdam Genoa - Netherlands Part - Kijfhoek and Zevenaar

4.650.000

4.650.000

0

 

2007-NL-60160-P

Serial fitment of onboard ETCS equipment SRS 2.3.0 in 109 freight locomotives.

9.050.000

7.750.000

1.300.000

 

2007-NL-60310-P

ERTMS implementation the Railway Corridor Rotterdam Genoa Netherlands part - Section Port Railway of Rotterdam

4.500.000

4.500.000

0

 

2007-NL-60380-P

Retrofit of 90 Siemens ES64F4 E-locomotives with Alstom ETCS L2 equipment for usage on EU freight corridors and various conventional networks

9.000.000

9.000.000

0

 

2007-SE-12090-P

Works for construction of the road section Norra Länken

56.150.000

56.150.000

0

 

2007-SE-12100-P

Works for construction of Malmoe - Citytunnel project

51.830.000

51.830.000

0

3) Conditional extension 2014-2015

2007-AT-17040-P

Works and Studies for upgrading the Wien-Bratislava railway line (6 sub-projects)

129.850.000

129.850.000

0

 

2007-BE-18040-P

Etudes de construction d¿une écluse de 225mX25m (classe VIb) à Huy (Ampsin-Neuville) et construction d¿une écluse de 225mX25m (classe VIb) à Flémalle (Ivoz-Ramet), toutes deux sur la Meuse

17.590.000

17.590.000

0

 

2007-BE-18070-P

Construction of a 225 x 25 m chamber navigation lock, its ancillary works and a pumping station/ hydroelectric power plant on the Albert Canal, to the east of the existing lock complex at Lanaye.

26.930.000

26.930.000

0

 

2007-DE-04020-P

Ausbaustrecke 23 (Grenze D/F) Saarbrücken - Ludwigshafen (POS Nord)

10.000.000

10.000.000

0

 

2007-DE-17020-P

Ausbau des Abschnittes Freilassing-Grenze D/A (Salzburg) des TEN-Korridors Paris - München - Bratislava

8.544.272

8.544.272

0

 

2007-DE-17200-P

Aus- und Neubaustrecke Stuttgart-Wendlingen einschl. Stuttgart 21

114.470.000

114.470.000

0

 

2007-DE-20010-S

Eisenbahn-Hinterlandanbindung zur Fehmarnbeltquerung von Lübeck nach Puttgarden

12.700.000

12.700.000

0

 

2007-DE-24030-S

Studien für den Bau der Neubaustrecke Rhein/Main-Rhein/Neckar

35.450.000

22.988.760

12.461.240

 

2007-DE-24040-P

Duisburg - Emmerich

63.330.000

63.330.000

0

 

2007-DE-24060-P

Ausbaustrecke / Neubaustrecke Karlsruhe - Basel mit teilweisen Ausbaumaßnahmen an der bestehenden Strecke

94.500.000

94.500.000

0

 

2007-DE-60320-P

Ausrüstung der Eisenbahnstrecke von Emmerich (Grenze) bis Basel (Grenze) mit ETCS als Teil des Korridors A Rotterdam - Genua

23.250.000

23.250.000

0

 

2007-EL-29010-S

Railway line between Antirrio and Ioannina, studies for designing of the new line Antirrio-Ioannina

21.500.000

21.500.000

0

 

2007-EL-29030-S

Studies for standardisation and upgrading design for the existing Patras - Pyrgos - Kalamata railway

15.500.000

15.500.000

0

 

2007-ES-03050-P

Construcción de la Nueva Red Ferroviaria en el Pais Vasco ( Y Vasca) - Tramo Guipuzcoano

7.119.000

7.119.000

0

 

2007-EU-01180-P

PRIORITY PROJECT TEN NO. 1 BRENNER BASE TUNNEL - WORKS

592.650.000

592.650.000

0

 

2007-EU-01190-S

PRIORITY PROJECT TEN NO. 1 BRENNER BASE TUNNEL - STUDIES

193.350.000

193.350.000

0

 

2007-EU-06010-P

Nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin Partie commune franco-italienne de la section internationale

671.800.000

662.620.000

9.180.000

 

2007-EU-06030-S

Crossborder Railway Line Trieste/Divaca : study and design of the Trieste-Divaca-Ljubljana-Budapest-Ukrainian Border

50.700.000

50.700.000

0

 

2007-EU-16010-S

Studies for the construction of the new high capacity line through the Pyreneans

5.000.000

5.000.000

0

 

2007-EU-19010-P

Studies and Works in the High -Speed Rail Interoperability in Iberian Peninsula (PP19) - Oporto-Vigo Axis:Cross-Border Section Ponte de Lima-Vigo

244.140.000

244.140.000

0

 

2007-EU-20050-P

Studies and Works for the construction of Fehmarn Belt Fixed Rail-Road link

338.900.000

265.720.000

73.180.000

 

2007-EU-22070-S

Studies for the development of the Railway Priority Project No. 22

6.500.000

6.500.000

0

 

2007-EU-60400-P

Deployment of ERTMS on the corridor Antwerp-Basel/Lyon

88.980.000

88.980.000

0

 

2007-FI-12050-P

Works for the development of the railway connection between Helsinki airport and the PP12 lines

17.760.000

17.760.000

0

 

2007-FR-03120-P

Désaturation du noeud ferroviaire de Bordeaux

21.277.000

21.277.000

0

 

2007-IT-60360-P

Trackside ERTMS equipment on Italian part of Corridor A (600 km)

33.000.000

33.000.000

0

 

2007-LT-27030-P

1)Building of new European gauge line on the cross-border section PL border - Marijampole 2) cross-border section Siauliai - LV border. Reconstruction/Upgrading

72.800.000

45.703.339

27.096.661

 

2007-LT-27040-S

Studies for Rail Baltica, Lithuanian part: a)section PL border - Marijampole in European Gauge; b) Improvement of existing line; c)contribution to global Rail Baltica study for European Gauge

16.070.000

16.070.000

0

 

2007-PT-03030-P

Studies and Works in the High-Speed Railway Axis of South-West Europe (PP3) - Lisbon-Madrid Axis: Third Tagus Crossing (TTC)

51.310.000

51.310.000

0

4) Conditional extension & partial cancellation (post 2015)

2007-AT-18020-P

Implementation of the Integrated River Engineering Project Danube East of Vienna km 1921.0 - 1872.7

36.389.769

22.420.501

13.969.268

 

2007-BE-02030-P

Diabolo - Raccordement ferroviaire de l'aéroport de Zaventem au réseau à grande vitesse Thalys

15.000.000

14.920.689

79.311

 

2007-BE-28050-P

EuroCap-Rail modernisation de l'axe ferroviaire Bruxelles-Luxembourg

30.180.000

21.331.958

8.848.042

 

2007-DE-17220-P

Ausbaustrecke 23 Kehl - Appenweier (POS Süd)

26.950.000

23.426.931

3.523.069

 

2007-EU-03040-P

Atlantic branch of the international section of PP3 Vitoria-Dax ( estudios y obras para la nueva linea de alta velocidad)

70.000.000

56.808.784

13.191.216

 

2007-EU-30010-P

The Seine-Scheldt Inland Waterway Network - Cross-border section between Compiègne and Ghent

420.190.000

375.928.794

44.261.206

 

2007-FR-03010-P

Contournement de Nîmes et Montpellier (Etudes et travaux)

56.260.000

47.571.056

8.688.944

 

2007-IT-01030-M

Southern Access line to Brenner

58.810.000

45.920.000

12.890.000

 

2007-LU-28020-P

EuroCap-Rail. Modernisation de l'axe 3 Bruxelles-Luxembourg-Strasbourg

27.000.000

3.517.839

23.482.161

 

2007-LV-27060-P

1)Reconstruction/upgrading: cross-border section north Valmeira - Valka abd cross-border section south Jelgava - LT border. 2) Reconstruction/upgrading Jugla (Riga city border station) - Valmiera

22.330.000

6.541.950

15.788.050

 

2007-UK-13010-P

Package for improvements and upgrade of road infrastructure on Priority Project 13: Sections of A14, M6 and A1

80.710.000

77.665.741

3.044.259

Grand Total

 

 

5.300.799.999

4.989.309.349

311.490.650


Side Bar