Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1390

Bryssel den 27 oktober 2010

Europeiska kommissionen vill stärka den inre marknaden genom att främja tillväxten och utvidga de enskilda medborgarnas rättigheter

EU:s inre marknad är ett av de viktigaste resultaten av 60 års europeisk integration. Hinder som tidigare stoppade varor och tjänster från att flöda fritt från Lissabon till Helsingfors har undanröjts. Företagen har nu tillträde till en marknad med över 500 miljoner konsumenter. Privatpersoner som reser utomlands har gynnats av kraftigt sjunkande mobiltelefonavgifter. Den gemensamma valutan har gjort det problemfritt att resa och handla utomlands. Rättigheterna för arbetstagare har kraftigt utvidgats. Människor kan idag arbeta, studera och bo var de vill inom EU:s 27 medlemsstater. Men samtidigt som vi européer kan vara stolta över dessa framsteg vet företag och privatpersoner att det fortfarande återstår en del hinder för att utöva sina rättigheter. Europeiska kommissionen har därför tagit fram ett antal konkreta lösningar som presenteras i två rapporter som offentliggörs idag, med målet att stärka tilltron till den inre marknaden. I rapporten om EU-medborgarskapet föreslår kommissionen ett antal åtgärder för att underlätta för medborgarna att utöva de rättigheter som EU-lagstiftningen ger dem, t.ex. när det gäller att gifta sig, köpa hus eller registrera en bil i en annan medlemsstat. Parallellt presenteras inremarknadspaketet, som ska främja tillväxten, konkurrenskraften och de sociala framstegen genom att underlätta för alla marknadsaktörer, såväl företag som konsumenter och arbetstagare.

Viviane Reding, kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap, gjorde följande uttalande: "Den fria rörligheten är en central rättighet för Europeiska unionen. Företag och privatpersoner har åtnjutit väldiga fördelar allteftersom EU:s successivt har monterat ned hindren för varors, tjänsters om människors rörelser över de inre gränserna. Vårt mål är att bygga vidare på dessa framsteg så att alla, från turister och studenter till arbetstagare och småföretagare, kan dra full nytta av det europeiska området med frihet, säkerhet och rättvisa"[…] "Vi måste se till att de återstående hinder som människor möter när de försöker utöva sina rättigheter undanröjs. Den som vill resa, studera eller etablera sig utomlands måste kunna göra det på ett tryggt och bekvämt sätt. Rättigheterna måste vara desamma var man än befinner sig."

Michel Barnier, som är kommissionär med ansvar för den inre marknaden, underströk följande: "Marknaderna måste fungera på ett sätt som gynnar både ekonomin och medborgarna. Detta måste vara utgångspunkten för vårt samhälle. I dag kan vi dock konstatera att den inre marknaden inte lever upp till sin fulla potential – den kan och bör kunna göra mer. Både företagen, stora som små, och de enskilda medborgarna måste kunna ta till sig fördelarna med den inre marknaden, och de brister vi ser idag måste åtgärdas snabbt. Europa har inte råd att lämna viktiga möjligheter outnyttjade. Det är därför vi idag lägger fram 50 förslag för att få den inre marknaden att fungera bättre, och vi har föresatt oss att samtliga dessa förslag ska ha omsatts i praktiken senast 2012."

Att underlätta för medborgarna

Den rapport om EU-medborgarskapet som nu presenteras är den första i sitt slag. Den tar upp vardagliga problem som medborgarna kan möta när de vill utnyttja sina rättigheter enligt EU-lagstiftningen, t.ex. när de reser, studerar, arbetar, ingår äktenskap eller köper hus eller bil i ett annat EU-land. I rapporten presenteras 25 åtgärder som kommissionen planerar att genomföra under de kommande tre åren för att underlätta för EU-medborgarna:

  • Turister och personer som bosätter sig i ett annat EU-land: Kommissionen kommer att uppdatera de regler som ska skydda semesterresenärer, t.ex. i situationer där deras researrangör går i konkurs medan semestern pågår (IP/09/1824). Kommissionen kommer också att föreslå nya sätt att stärka skyddet för passagerare inom alla transportsätt samt se till att flygpassagerarnas rättigheter tillvaratas bättre, t.ex. vid kraftiga förseningar och inställda flyg. Vidare kommer kommissionen att arbeta för att förbättra tillämpningen av rätten till konsulärt skydd för EU-medborgare vars hemmedlemsstat inte är representerad i ett tredjeland. Detta ska ske både genom att förbättra bestämmelserna och genom att öka medvetenheten hos allmänheten och hos personal vid konsulaten.

  • Konsumenter: Kommissionen kommer också att underlätta för konsumenter som hamnar i konflikt med företag genom att stödja gränsöverskridande tvistlösning som sker utanför domstol och till rimlig kostnad, framför allt genom att befrämja ökad användning av alternativa tvistlösningsmekanismer och medling.

  • Par: Kommissionen kommer att lägga fram förslag till lagstiftning för att underlätta för par där parterna är från olika länder att veta vilket lands domstol som är behörig och vilket lands lagstiftning som gäller för t.ex. gemensamma bostäder och bankkonton.

  • Arbetstagare: Kommissionen håller på att utveckla ett nytt system för elektroniskt informationsutbyte mellan nationella förvaltningar. Systemet ska underlätta för personer som arbetar i ett annat land att snabbt överföra sina sociala trygghetsförmåner.

  • Bilägare: Här kommer kommissionen att föreslå lagstiftning för att underlätta pappersarbete och formaliteter i samband med bilköp i en annan medlemsstat. Den kommer också att ta itu med problemet att enskilda kan tvingas betala registreringsavgifter två gånger.

Förnyelse av programmet Europa för medborgarna

Programmet Europa för medborgarna, som bl.a. stöder vänortsverksamhet och andra medborgarprojekt, håller för närvarande på att ses över. För att ge människor möjlighet att ge sina synpunkter på nästa etapp i programmet inleder kommissionen ett offentligt samråd, med tillgång på 23 språk via kommissionens webbplats för offentliga samråd.

En inre marknad för tillväxt

Det är lätt att förstå att 20 miljoner företag med sammanlagt 175 miljoner anställda har en viktig roll att spela på vägen tillbaka till ekonomisk tillväxt. Åtgärderna i inremarknadspaketet kommer att underlätta för små och medelstora företag, som utgör mer än 99 % av det totala antalet företag i Europa. Men företagen kan inte ensamma åstadkomma välstånd och tillväxt i Europa. Ett väl utformat socialt system, utbildning av hög kvalitet och konkurrenskraftiga arbetstillfällen och löner är också av stor vikt. Inremarknadspaketet syftar bl.a. till att ytterligare stärka Europas synnerligen konkurrenskraftiga sociala marknadsekonomi, och sätter därför människan i centrum för den inre marknaden, oavsett om det är i egenskap av konsument, skattebetalare, arbetstagare investerare, företagare, patient inom vården eller pensionär.

Huvudprioriteringar:

  • För företag – kapital för små och medelstora företag: De små och medelstora företagen har svårt att få tillgång till finansiering. De minsta företagen i Europa är inte tillräckligt synliga för potentiella investerare och kraven för att noteras på kapitalmarknaderna är komplexa. Kommissionen kommer att lägga fram förslag till ändring av detta förhållande. Kommissionen vill också minska kostnaderna för små och medelstora företag genom att förenkla bokföringsreglerna och förbättra företagens möjligheter att delta i offentlig upphandling. Kommissionen undersöker också hur ytterligare kostnadsinbesparingar kan åstadkommas genom att införa en gemensam skattebas för företag som bedriver verksamhet över gränserna.

  • För företag – socialt entreprenörskap och investeringar på lång sikt: Europa har en enorm potential när det gäller att utveckla socialt entreprenörskap. Under senare år har flera initiativ tagits av enskilda, stiftelser och företag för att förbättra tillgången till mat, bostäder, hälso- och sjukvård, sysselsättning och banktjänster för behövande. För att öka denna verksamhet över gränserna kommer kommissionen att föreslå att det införs europeiska stadgar för sådana organisationer som tjänar och främjar den sociala ekonomin. Kommissionen kommer också att främja investeringar på lång sikt, inbegripet etiska investeringar, och utreda möjligheterna att införa ett särskilt märkningssystem.

  • För konsumenter – e-handel: Ungdomar i EU kan inte förstå varför de inte alltid kan köpa musik på vilken webbplats som helst. För närvarande fungerar Internetmarknaden synnerligen dåligt. Kommissionen kommer därför att 2011 föreslå regler som har till syfte att se till att upphovsmän och artister kan sälja sina verk i hela Europa med hjälp av ett enda system för utfärdande av tillstånd, så att de kan skörda frukterna av sitt arbete. Situationen kommer också att förbättras när tjänstedirektivet har genomförts fullt ut och reglerna för e-handel har uppdaterats.

  • För arbetstagare – yrkeskvalifikationer: I dag regleras kvalifikationerna för 4 600 yrken på olika sätt i medlemsstaterna. En ingående översyn av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer borde därför ha skett för länge sedan. Kommissionen anser att ett införande av yrkeslegitimation (cartes professionnelles) skulle minska den byråkrati som återstår.

En fungerande inre marknad

Om inte lagstiftningen genomförs i praktiken avmattas den inre marknaden. EU:s medlemsstater ansvarar för att EU-lagstiftningen införlivas i den nationella lagstiftningen i rätt tid och på ett korrekt sätt. Utöver de normala åtgärderna för att kontrollera genomförandet kommer kommissionen att föra en regelbunden dialog med medlemsländerna, t.ex. i form av den ömsesidiga utvärderingen av EU-rättsakter och alternativa tvistlösningsförfaranden. Inom ramen för denna dialog inleder kommissionen en EU-omfattande debatt om inremarknadspaketet med alla intresserade berörda parter. I framtiden kommer kommissionen att ytterligare stärka samrådet och dialogen med det civila samhället. Kommissionen kommer särskilt att öppna sina expertgrupper för företrädare för konsumentorganisationer, fackföreningar, företag och lokala myndigheter.

Den aktuella rapporten om EU-medborgarskapet finns på hemsidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Hemsida för Michel Barnier, kommissionär med ansvar för den inre marknaden:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Mer information om inremarknadspaketet finns på:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

MEMO/10/525


Side Bar