Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1390

Brusel 27. októbra 2010

Európska komisia vypracovala plány na posilnenie dôvery v jednotný trh pomocou opatrení na oživenie rastu a zlepšenie práv občanov

Jednotný trh Európskej únie je základným kameňom vyše šesťdesiatročnej európskej integrácie. Bariéry, ktoré kedysi prekážali voľnému pohybu tovarov a služieb od Lisabonu až po Helsinki, boli odstránené. Podniky teraz môžu využívať výhody trhu s 500 miliónmi spotrebiteľov. Spotrebiteľom, ktorí cestujú do zahraničia, sa prudko znížili poplatky za hovory mobilným telefónom. Jednotná mena uľahčila nakupovanie v zahraničí a cestovanie. Pracujúci teraz majú výhody z rozsiahlych práv. Ľudia môžu pracovať, študovať a žiť v ktoromkoľvek z 27 členských štátov EÚ. Aj keď Európania môžu byť na tieto výsledky pyšní, podniky a občania takisto vedia, že pri výkone ich práv stále existujú prekážky. Európska komisia v dvoch dnes zverejnených správach stanovila rad konkrétnych riešení na oživenie jednotného trhu. V správe o občianstve EÚ Komisia navrhuje opatrenia na uľahčenie života ľuďom, keď vykonávajú svoje práva občanov EÚ, aby uzavreli manželstvo, kúpili si dom alebo zaregistrovali auto v inej krajine EÚ. Na oživenie rastu, konkurencieschopnosti a sociálneho pokroku sa v Akte o jednotnom trhu vyzýva na uľahčenie života všetkých účastníkov trhu – spoločností, spotrebiteľov a pracovníkov.

Voľný pohyb je úzkostlivo chráneným právom v Európskej únii. Podniky a občania majú ohromný úžitok z toho, že EÚ postupne rúcala vnútorné prekážky zabraňujúce pohybu tovaru, služieb a osôb. Chcem stavať na našich dosiahnutých výsledkoch, aby všetci od turistov a študentov po robotníkov a majiteľov malých podnikov mohli mať naozajstný prospech z európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, povedala Viviane Redingová, podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Mojím dnešným cieľom je poskytnúť istotu, že odstránime zostávajúce prekážky, s ktorými sa ľudia stretávajú pri výkone svojich práv. Občania by mali mať pri cestovaní, štúdiu i pri usadzovaní sa v zahraničí pocit pokoja. Občania musia mať tie isté práva, nech sú kdekoľvek.

Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier uviedol: „Trh musí slúžiť hospodárstvu aj našim občanom. To je to, čo definuje našu spoločnosť. V súčasnosti však so zreteľom na rast a sociálny pokrok nie sú výsledky jednotného trhu EÚ také dobré, aké by mohli byť: je potrebné, aby ponúkol viac. Občania a veľké i malé podniky musia na jednotnom trhu nachádzať to, čo je pre nich zaujímavé. Ide skutočne o naliehavú vec: Európa si nemôže dovoliť tento potenciál nevyužiť. Preto dnes zverejnený akt o jednotnom trhu obsahuje 50 návrhov na lepšie fungovanie jednotného trhu, ktoré sa musia zaviesť do roku 2012.“

Uľahčiť občanom život

Vôbec prvá správa o občianstve EÚ sa zaoberá každodennými problémami, ktorým občania čelia pri vykonávaní svojich práv občanov EÚ a ktoré z hľadiska určitých stránok ich života presahujú hranice štátu: keď cestujú, študujú, pracujú, uzatvárajú manželstvo, kupujú dom alebo auto v inej krajine EÚ. Správa obsahuje 25 opatrení, ktoré Komisia plánuje v nasledujúcich troch rokoch prijať, aby uľahčila život európskym občanom:

  • Turisti/občania žijúci v zahraničí: Komisia zaktualizuje pravidlá na ochranu dovolenkujúcich občanov napríklad v prípade, keď počas ich dovolenky poskytovateľ zájazdu zbankrotuje (IP/09/1824). Komisia takisto navrhne ďalšie spôsoby na posilnenie práv cestujúcich vo všetkých dopravných prostriedkoch a presadzovanie práv cestujúcich v leteckej doprave (napr. v prípade dlhého meškania a zrušenia letu). Právo na konzulárnu ochranu občanov EÚ, ktorých domovský členský štát nemá zastúpenie v tretích krajinách, bude Komisia upevňovať posilňovaním právneho rámca a zvyšovaním povedomia občanov a úradníkov konzulátov.

  • Spotrebitelia: Komisia pomôže spotrebiteľom získať odškodnenie, keď majú problémy s obchodníkom, pomocou uľahčenia rýchleho a nenákladného mimosúdneho riešenia cezhraničných sporov prostredníctvom podpory alternatívneho riešenia sporov a mediácie.

  • Páry: Komisia navrhne právne predpisy, vďaka ktorým sa páry z rôznych krajín ľahšie dozvedia, ktoré súdy sú príslušné a ktoré právne predpisy danej krajiny sa uplatňujú na ich spoločne vlastnený dom alebo bankové účty.

  • Pracovníci: Komisia vyvíja nový systém elektronickej výmeny informácií medzi správnymi orgánmi jednotlivých krajín, aby ľudia pracujúci v inej krajine EÚ mohli ľahšie a rýchlejšie previesť svoje práva týkajúce sa sociálneho poistenia.

  • Vlastníci áut: Komisia navrhne právne predpisy na zjednodušenie papierovej byrokracie a formalít pri registrácii áut kúpených v inej krajine EÚ a bude sa venovať prípadom, keď sa od občanov žiada, aby za registráciu zaplatili daň dvakrát.

Preskúmanie programu „Európa pre občanov“

Práve sa preskúmava program „Európa pre občanov“, ktorý podporuje partnerstvo miest a projekty občanov. Komisia dnes začína verejnú konzultáciu, ktorá občanom umožní, aby vyjadrili svoje názory na činnosti plánované pre ďalšiu fázu programu. Konzultácia je k dispozícii vo všetkých 23 úradných jazykoch EÚ na webových stránkach Komisie venovaných verejným konzultáciám.

Jednotný trh pre rast

V EÚ 20 miliónov podnikov, ktoré poskytujú 175 miliónov pracovných miest, zohráva zásadnú úlohu pri hľadaní našej cesty návratu k rastu. Akt o jednotnom trhu zjednoduší život malým a stredným podnikom, ktoré tvoria vyše 99 % európskych podnikov. Európske bohatstvo a rast však neleží len na pleciach európskych podnikov. Rovnako dôležitý je dobrý sociálny systém, kvalitné vzdelávanie, konkurencieschopné pracovné miesta a platy. Akt o jednotnom trhu ďalej posilní vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo Európy a do stredu jednotného trhu postaví ľudí: ako spotrebiteľov, platcov daní, pracovníkov, investorov, podnikateľov, pacientov alebo dôchodcov.

Kľúčové priority:

  • Pre podniky: Vlastné zdroje pre malé a stredné podniky: Malé a stredné podniky majú ťažký prístup k finančným prostriedkom. Najmenšie európske podniky sú pre potenciálnych investorov sotva viditeľné a požiadavky na kótovanie na kapitálových trhoch sú zložité. Na zmenu tejto situácie Komisia pripraví návrhy. Komisia takisto na zníženie nákladov malých a stredných podnikov zjednoduší účtovné pravidlá a uľahčí im prístup k verejným zákazkám. Komisia sa bude snažiť zaviesť spoločný daňový základ pre podniky, ktoré sú činné cezhranične, čo povedie k ďalším úsporám nákladov.

  • Pre podniky: Sociálne podnikanie a dlhodobé investície: Európa má obrovský potenciál na rozvoj sociálneho podnikania. V ostatných rokoch sa iniciatív chopili jednotlivci, nadácie a podniky na zlepšenie prístupu k potravinám, bývaniu, zdravotnej starostlivosti, pracovným miestam a bankovým službám pre osoby v núdzi. Na podporu cezhraničných aktivít Komisia navrhne pre tieto organizácie európsky štatút, ktorý bude slúžiť sociálnemu hospodárstvu a propagovať ho. Komisia bude takisto podporovať dlhodobé investície vrátane etických investícií a zisťovať možnosti režimu špecifického označovania.

  • Pre spotrebiteľov: Internetové obchody: Mladí Európania nechápu, prečo si nie vždy môžu kúpiť hudbu na ktorejkoľvek webovej lokalite. Internetový trh zďaleka nedosahuje hranice svojich možností. Komisia preto v roku 2011 navrhne pravidlá, ktorých cieľom bude zaistiť zúročenie práce tvorcov a umelcov tak, že budú môcť predávať svoje diela po celej Európe a bude existovať jediné ústredné miesto, kde sa bude žiadať o oprávnenie v oblasti autorských práv. Plné vykonávanie smernice o službách a aktualizované pravidlá pre elektronické obchodovanie budú takisto prínosom.

  • Pracovníci: odborné kvalifikácie: V členských štátoch dnes existuje 4600 povolaní, ktoré sú rôznym spôsobom regulované. Preto hĺbková revízia smernice o odborných kvalifikáciách mala byť už dávno vykonaná. Komisia sa domnieva, že zníženiu objemu zostávajúcej byrokratickej záťaže by pomohlo zavedenie profesijných preukazov („cartes professionnelles“).

Rozhýbanie jednotného trhu

Bez účinného presadzovania by sa jednotný trh dostal do stavu nečinnosti. Členské štáty EÚ majú zodpovednosť za včasné a správne uplatňovanie európskych právnych predpisov vo svojich vnútroštátnych predpisoch. Popri bežných opatreniach na presadzovanie práva sa Komisia takisto zapojí do pravidelného dialógu s členskými štátmi, ako je vzájomné hodnotenie právnych predpisov EÚ a mechanizmus alternatívneho riešenia sporov.

Aby táto diskusia pokročila, Komisia otvára celoeurópsku debatu so všetkými zúčastnenými stranami o Akte o jednotnom trhu. V budúcnosti Komisia bude naďalej posilňovať svoje konzultácie a dialóg s občianskou spoločnosťou. Komisia najmä otvorí svoje odborné skupiny zástupcom spotrebiteľských organizácií, odborových organizácií, podnikov a miestnych orgánov.

Dnešná správa o občianstve je dostupná na stránke aktualít generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, Komisárky EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Domovská stránka Michela Barniera, Komisára EÚ pre vnútorný trh:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Viac informácií o Akte o jednotnom trhu sa nachádza na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

MEMO/10/525


Side Bar