Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1390

Bruksela, dnia 27 października 2010 r.

Komisja Europejska chce wzmocnić jednolity rynek poprzez przyspieszenie wzrostu gospodarczego i poszerzenie praw obywateli

Jednolity rynek Unii Europejskiej stanowi podwaliny integracji europejskiej, liczącej sobie już ponad 60 lat. Usunięto bariery, które przed laty uniemożliwiały swobodny przepływ towarów i usług od Lizbony po Helsinki. Przedsiębiorstwa czerpią korzyści z rynku liczącego 500 mln konsumentów. Konsumenci, którzy podróżują za granicę, byli świadkami decydującego spadku opłat za korzystanie z telefonów komórkowych. Robienie zakupów za granicą i podróżowanie do innych krajów ułatwiła wspólna waluta. Z obszernych praw korzystają dziś również pracownicy. Nasi obywatele mogą pracować, studiować i mieszkać w dowolnym spośród 27 państw członkowskich UE. Europejczycy mogą być z tych osiągnięć dumni. Niemniej jednak przedsiębiorcy oraz obywatele wiedzą również, że ciągle jeszcze utrzymują się trudności związane z korzystaniem z przysługujących im praw. W dwóch opublikowanych dzisiaj sprawozdaniach Komisja Europejska przedstawiła szereg propozycji konkretnych rozwiązań, które posłużyć mają wzmocnieniu jednolitego rynku. W Sprawozdaniu UE w sprawie obywatelstwa europejskiego z 2010 roku zaproponowano środki, które mają ułatwić życie mieszkańcom UE korzystającym z prawa do zawarcia związku małżeńskiego, nabycia domu lub zarejestrowania pojazdu w innym państwie UE. W celu przyspieszenia wzrostu gospodarczego i postępu społecznego oraz poprawy konkurencyjności zaprojektowano akt prawny w sprawie jednolitego rynku, w którym wezwano do podjęcia działań na rzecz ułatwienia życia wszystkim podmiotom obecnym na rynku – przedsiębiorstwom, konsumentom i pracownikom.

„Prawo swobodnego przepływu jest w Unii Europejskiej prawem cenionym. Przedsiębiorstwa i obywatele czerpią ogromne korzyści z nieustającego dążenia UE do usunięcia barier wewnętrznych, które utrudniały przepływ towarów, usług i osób. Chciałabym iść dalej, opierając się na naszych osiągnięciach, tak aby każdy – począwszy od turysty, poprzez studenta i pracownika, po właściciela małego przedsiębiorstwa – mógł faktycznie korzystać z europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Dzisiaj moim celem jest dopilnowanie, aby usunięte zostały utrzymujące się utrudnienia, które napotykają nasi obywatele, korzystając ze swoich praw. Obywatele powinni czuć się swobodnie, podróżując, studiując czy też osiedlając się za granicą. Muszą oni korzystać z tych samych praw, niezależnie od miejsca pobytu”.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego, Michel Barnier, powiedział: „Rynek musi służyć zarówno gospodarce, jak i naszym obywatelom. Tak funkcjonuje nasze społeczeństwo. Ale obecnie jednolity rynek UE nie osiąga najlepszych możliwych wyników: musi zaoferować nam więcej. Obywatele i przedsiębiorstwa, duże i małe podmioty – wszyscy muszą odnaleźć na jednolitym rynku coś dla siebie. Sprawa jest naprawdę pilna: Europa nie może sobie pozwolić na niewykorzystywanie tego potencjału. Z tego powodu przedstawiamy dzisiaj 50 propozycji, które mają zostać podjęte do 2012 r., i dzięki którym jednolity rynek będzie funkcjonować lepiej”.

Ułatwienie życia obywatelom

W pierwszym w historii sprawozdaniu UE w sprawie obywatelstwa podjęto codzienne problemy, jakie napotykają obywatele, korzystając ze swoich praw w przypadku przekraczania granic swojego państwa w różnych sytuacjach: czy to podróżując, studiując, pracując, zawierając związek małżeński, budując dom czy też kupując pojazd w innym państwie UE. W sprawozdaniu przedstawiono 25 środków, które Komisja zamierza podjąć w ciągu najbliższych trzech lat, dążąc do ułatwienia życia europejskich obywateli:

- turyści/ekspatrianci: Komisja zaktualizuje zasady ochrony urlopowiczów przed, na przykład, bankructwem ich biura podróży w trakcie wakacji (IP/09/1824). Komisja przedstawi również dodatkowe sposoby wzmocnienia praw pasażerów wszystkich środków transportu i wykonania praw pasażerów lotniczych (np. w przypadku dużego opóźnienia lub odwołania lotu). Komisja dalej będzie wzmacniać prawo ochrony konsularnej obywateli UE, których państwo pochodzenia nie jest reprezentowane w państwach trzecich; będzie to możliwe za pośrednictwem wzmocnienia ram prawnych oraz zwiększenia świadomości wśród obywateli i urzędników konsularnych;

- konsumenci: Komisja pomoże konsumentom w dochodzeniu roszczeń w przypadku konfliktu z przedsiębiorstwem handlowym. Dokona tego poprzez ułatwienie przeprowadzania szybkich i niekosztownych pozasądowych procedur rozpatrywania transgranicznych sporów konsumenckich, promując alternatywne sposoby rozwiązywania sporów i mediacji;

- związki małżeńskie: Komisja przedstawi wnioski legislacyjne w celu ułatwienia międzynarodowym związkom małżeńskim ustalenia właściwości sądu oraz prawa mającego zastosowanie w odniesieniu do ich wspólnych nieruchomości czy rachunków bankowych;

- pracownicy: Komisja opracowuje nowy system elektronicznej wymiany informacji między organami administracji poszczególnych krajów, tak aby ułatwić pracownikom zatrudnionym w innym państwie UE przenoszenie ich praw wynikających z ubezpieczenia społecznego i przyspieszyć tę procedurę;

- właściciele pojazdów: Komisja przedstawi wnioski legislacyjne w celu uproszczenia dokumentacji i ułatwienia formalności związanych z rejestracją pojazdów zakupionych w innym państwie członkowskim; Komisja będzie zajmować się sprawami, w których obywatele musieli zapłacić podwójną opłatę rejestracyjną.

Przedłużenie programu Europa dla Obywateli”

Program „Europa dla Obywateli”, w ramach którego wspierane są partnerstwa miast oraz projekty obywatelskie, znajduje się obecnie na etapie weryfikacji. Komisja rozpoczyna dzisiaj proces konsultacji społecznych, aby umożliwić obywatelom przedstawienie uwag na temat kolejnego etapu działania programu. W konsultacjach można wziąć udział we wszystkich 23 językach UE za pośrednictwem strony internetowej Komisji poświęconej konsultacjom.

Jednolity rynek na rzecz wzrostu gospodarczego

Przedsiębiorczość odgrywa zasadniczą rolę w przywróceniu wzrostu gospodarczego. Potwierdzają to liczby: 20 mln zarejestrowanych przedsiębiorstw oferujących 175 mln miejsc pracy. Akt prawny w sprawie jednolitego rynku uprości zasady funkcjonowania MŚP, które stanowią ponad 99% przedsiębiorstw europejskich. Jednak dobrobyt Europy i wzrost gospodarczy nie spoczywa jedynie na barkach europejskich przedsiębiorstw. Równie istotny jest dobry system socjalny, edukacja na wysokim poziomie, konkurencyjne miejsca pracy i wynagrodzenia. Akt prawny w sprawie jednolitego rynku wzmocni wysoce konkurencyjną społeczną gospodarkę rynkową i sprawi, że w centrum jednolitego rynku znajdą się ludzie: jako konsumenci, podatnicy, pracownicy, inwestorzy, przedsiębiorcy, pacjenci i emeryci.

Kwestie priorytetowe:

- Dla przedsiębiorstw: kapitał dla MŚP: Dostęp MŚP do źródeł finansowania jest niełatwy. Dla potencjalnych inwestorów najmniejsze europejskie przedsiębiorstwa są właściwie niewidoczne, a warunki wejścia na giełdę są skomplikowane. Komisja przedstawi wnioski służące zmianie tej sytuacji. Ponadto Komisja obniży koszty ponoszone przez MŚP, upraszczając zasady rachunkowości oraz poprawiając dostęp MŚP do zamówień publicznych. Komisja rozważy możliwość wprowadzenia wspólnej podstawy opodatkowania dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w kilku państwach członkowskich, co przyniesie kolejne oszczędności.

- Dla przedsiębiorstw: przedsiębiorczość społeczna i inwestycje długoterminowe. Jeżeli chodzi o rozwój przedsiębiorczości społecznej, Europa dysponuje ogromnym potencjałem. W minionych latach osoby fizyczne, fundacje i przedsiębiorstwa podjęły szereg inicjatyw zmierzających do poprawy dostępu osób potrzebujących do żywności, mieszkań, opieki zdrowotnej, pracy i usług bankowych. Sprzyjając podejmowaniu dalszych działań transgranicznych, Komisja zaproponuje przyznanie statusu europejskiego tego typu organizacjom, służącym gospodarce społecznej i promującym taką gospodarkę. Komisja będzie również zachęcać do inwestycji długoterminowych, w tym inwestycji w ramach funduszu etycznego, badając możliwości wprowadzenia systemu szczególnych wymagań dotyczących etykietowania.

- Dla konsumentów: zakupy w Internecie. Młodzi Europejczycy nie potrafią zrozumieć, dlaczego nie zawsze mogą kupić muzykę za pośrednictwem dowolnej strony internetowej. Obecnie rynek online wykorzystuje swój potencjał jedynie w bardzo ograniczonym stopniu. Z tego powodu w 2011 r. Komisja przedstawi propozycję przepisów mających zagwarantować sytuację, w której twórcy i artyści będą mogli sprzedawać efekty swojej pracy na terenie całej Europy, zaś zezwolenia otrzymywać będą za pośrednictwem jednego punktu kompleksowej obsługi. Pozwoli im to na czerpanie faktycznych korzyści ze swojej pracy. Sytuacja poprawi się również w wyniku pełnego wdrożenia dyrektywy o usługach oraz zaktualizowanych przepisów dotyczących handlu elektronicznego.

- Pracownicy: kwalifikacje zawodowe. W poszczególnych państwach członkowskich obowiązują dziś zróżnicowane przepisy regulujące 4 600 różnych zawodów. Oznacza to, że nie należy dłużej zwlekać z rewizją dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Komisja jest przekonana, że do ograniczenia biurokracji przyczyni się wprowadzenie legitymacji zawodowych (tzw. cartes professionnelles).

Zagwarantowanie funkcjonowania jednolitego rynku

Brak skutecznego wdrożenia może spowodować trudności w funkcjonowaniu jednolitego rynku. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za terminowe i poprawne wdrożenie prawa europejskiego do prawa krajowego. W uzupełnieniu tradycyjnych środków na rzecz wdrożenia Komisja podejmie regularny dialog z państwami członkowskimi, dotyczący na przykład wzajemnej oceny przepisów UE oraz alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów.

Aby osiągnąć postępy w dyskusjach, Komisja uruchamia ogólnoeuropejską debatę na temat aktu prawnego w sprawie jednolitego rynku, z udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów. W przyszłości Komisja pragnie wzmocnić swój proces konsultacji i dialogu ze społeczeństwem obywatelskim. W szczególności Komisja uruchomi grupy eksperckie, reprezentujące organizacje konsumentów, związki zawodowe, przedsiębiorstwa i władze lokalne.

Dzisiejsze sprawozdanie w sprawie obywatelstwa dostępne jest na stronie serwisu prasowego Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Komisji Viviane Reding, komisarz UE do spraw sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Strona internetowa Michela Barniera, komisarza UE do spraw rynku wewnętrznego:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Więcej informacji na temat aktu w sprawie jednolitego rynku można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

MEMO/10/525


Side Bar