Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1390

Brussel, 27 oktober 2010

Europese Commissie licht plannen toe om de interne markt te versterken met maatregelen om groei te stimuleren en de rechten van burgers uit te breiden

De eenmaking van de markt in de Europese Unie is de hoeksteen van meer dan 60 jaar Europese integratie. De barrières die ooit het vrije verkeer van goederen en diensten tussen Lissabon en Helsinki belemmerden, zijn geslecht. Ondernemingen kunnen thans profiteren van een markt met 500 miljoen consumenten. Consumenten op reis in het buitenland hebben de tarieven voor mobiele telefonie spectaculair zien dalen. Dank zij een gemeenschappelijke munt kunnen we moeiteloos winkelen en reizen in het buitenland. Werknemers kunnen nu aanspraak maken op uitgebreide rechten. Mensen kunnen overal in de 27 lidstaten van de EU werken, studeren en wonen. De Europeanen kunnen trots zijn op hetgeen is bereikt, maar ondernemingen en burgers weten ook dat er nog steeds hinderpalen bestaan voor het uitoefenen van hun rechten. In twee vandaag gepubliceerde verslagen heeft de Europese Commissie een aantal concrete maatregelen voorgesteld die de interne markt een nieuwe impuls moeten geven. In het verslag over EU-burgerschap stelt de Commissie maatregelen voor om de mensen het leven te vergemakkelijken bij de uitoefening van hun door de EU gewaarborgd recht om in een ander land te trouwen, een huis te kopen of een auto te registreren. Om de groei, het concurrentievermogen en de sociale vooruitgang te bevorderen wordt in het internemarktpact opgeroepen tot maatregelen die het leven van alle marktdeelnemers – ondernemingen, consumenten en werknemers – gemakkelijker maken.

"Het vrije verkeer is een recht dat we in de Europese Unie koesteren. Ondernemingen en burgers hebben grote voordelen behaald naarmate de EU gestaag de interne barrières voor goederen, diensten en personen uit de weg ruimde. Ik wil verder gaan op de ingeslagen weg opdat iedereen van toeristen en studenten tot werknemers en kleine ondernemers werkelijk kan profiteren van een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht", verklaart vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. "Ik wil er nu voor zorgen dat we de laatste hinderpalen wegnemen waar mensen bij het uitoefenen van hun rechten op stuiten. Burgers moeten zonder zorgen in het buitenland kunnen reizen, studeren of wonen. Zij moeten overal dezelfde rechten hebben."

Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten, zegt hierover: "De markten moeten ten dienste staan van zowel de economie als onze burgers. Zo zit onze samenleving in elkaar. Maar momenteel presteert de eengemaakte markt van de EU niet optimaal: er mag meer van worden verwacht. Burgers en ondernemingen, kleine zowel als grote, moeten in de eengemaakte markt iets kunnen terugvinden dat voor hen van belang is. Daar moet dringend werk van worden gemaakt. Europa kan het zich niet permitteren dit potentieel onbenut te laten. Daarom presenteert de Commissie vandaag 50 voorstellen die tegen 2012 moeten worden gerealiseerd om de interne markt beter te doen functioneren."

Het leven van de burgers vergemakkelijken

In het allereerste verslag over het EU-burgerschap wordt ingegaan op de alledaagse problemen die burgers bij de uitoefening van hun EU-rechten ondervinden wanneer aspecten van hun leven zich over landsgrenzen heen afspelen: wanneer zij in een ander EU-land reizen, studeren, werken, trouwen, of een huis of auto kopen. Het verslag omvat 25 maatregelen die de Commissie wil nemen om in de komende drie jaar het leven gemakkelijker te maken voor de Europese burgers.

  • Toeristen / Expats: de Commissie zal de regels actualiseren die vakantiegangers moeten beschermen tegen bijvoorbeeld een faillissement van hun reisorganisator tijdens hun vakantie (IP/09/1824). Voorts zal de Commissie extra maatregelen voorstellen om de rechten van passagiers in alle vervoersmodi uit te breiden en de rechten van vliegtuigpassagiers hard te kunnen maken (bv. bij grote vertragingen en annulering van vluchten). De Commissie zal het recht op consulaire bescherming verder uitbreiden voor EU-burgers van wie de eigen lidstaat niet vertegenwoordigd is in derde landen, door een verbetering van het wettelijke kader en een informatiecampagne bij burgers en consulaire ambtenaren.

  • Consumenten: de Commissie zal consumenten helpen verhaal te halen als zij problemen hebben met een handelaar, door snelle en goedkope buitengerechtelijke beslechting van geschillen over de grenzen heen te vergemakkelijken via het promoten van alternatieve geschillenbeslechting en bemiddeling.

  • Echtparen: de Commissie zal wetgeving voorstellen om het voor internationale echtparen gemakkelijker te maken te weten welke rechter bevoegd is en van welk land het recht toepasselijk is op hun gemeenschappelijke huis of bankrekeningen.

  • Werknemers: de Commissie ontwikkelt een nieuw systeem voor de elektronische uitwisseling van informatie tussen nationale administraties, teneinde de overdracht van socialezekerheidsrechten voor mensen die in een ander EU-land werken gemakkelijker en sneller te laten verlopen.

  • Autobezitters: de Commissie zal wetgeving voorstellen om de administratie en formaliteiten voor de registratie van auto's die in een ander EU-land zijn gekocht te vereenvoudigen, en zal maatregelen nemen voor de gevallen waarin burgers tweemaal registratiebelasting moeten betalen.

Het programma "Europa voor de burgers" vernieuwen

Het programma "Europa voor de burgers", dat jumelages en burgerprojecten ondersteunt, wordt momenteel geëvalueerd. De Commissie start vandaag een openbare raadpleging om eenieder de gelegenheid te geven opmerkingen te maken over de volgende fase in de activiteiten van het programma. De raadpleging verloopt in de 23 EU-talen via de website openbare raadplegingen van de Commissie.

Een eengemaakte markt voor groei

Met 20 miljoen ondernemingen die goed zijn voor 175 miljoen banen, speelt het bedrijfsleven een onvervangbare rol bij onze pogingen om weer op een groeipad te komen. Het internemarktpact zal het leven gemakkelijker maken voor kleine en middelgrote ondernemingen, die meer dan 99% van alle ondernemingen in Europa vertegenwoordigen. Rijkdom en groei in Europa zijn echter niet alleen de verantwoordelijkheid van de Europese ondernemingen. Een goed sociaal stelsel, kwaliteitsonderwijs, concurrerende banen en lonen zijn even belangrijk. Het internemarktpact zal de zeer concurrerende sociale markteconomie van Europa verder versterken en de mens centraal stellen in de eengemaakte markt: als consument, belastingbetaler, werknemer, belegger, ondernemer, patiënt of gepensioneerde.

Belangrijkste prioriteiten:

  • voor bedrijven: kapitaal voor het mkb: het mkb heeft slechts moeizaam toegang tot kapitaal. De kleinste ondernemingen in Europa zijn nauwelijks zichtbaar voor potentiële investeerders en de eisen om op de kapitaalmarkten geregistreerd te worden, zijn complex. De Commissie zal voorstellen doen om hierin verandering te brengen. Zij zal tevens de kosten voor het mkb verlagen door de boekhoudregels te vereenvoudigen en hun toegang tot overheidsopdrachten te verbeteren. De Commissie zal de invoering overwegen van een gemeenschappelijke belastinggrondslag voor ondernemingen die grensoverschrijdend actief zijn, hetgeen tot extra kostenbesparingen zou leiden.

  • voor bedrijven: sociaal ondernemerschap en investeren op lange termijn: Europa heeft een enorm potentieel voor het ontwikkelen van sociaal ondernemerschap. De laatste jaren zijn door individuele personen, stichtingen en ondernemingen tal van initiatieven genomen om voor behoeftigen de toegang tot voeding, huisvesting, gezondheidszorg, werk en bankdiensten te verbeteren. Om een toename van grensoverschrijdende activiteiten in de hand te werken zal de Commissie Europese statuten voor dergelijke organisaties ten dienste en ter promotie van de sociale economie voorstellen. De Commissie zal tevens investeringen op langere termijn aanmoedigen, onder meer ethische investeringen, en de mogelijkheid van een specifieke etiketteringsregeling onderzoeken.

  • voor consumenten: online handel: Jonge Europeanen begrijpen niet waarom zij hun muziek niet steeds via om het even welke website kunnen kopen. Vandaag blijft de onlinemarkt ver beneden de mogelijkheden. Daarom zal de Commissie in 2011 regels voorstellen die ervoor moeten zorgen dat scheppers en artiesten hun werk in heel Europa kunnen verkopen op basis van één enkele vergunning en zo de vruchten van hun werk kunnen plukken. Ook een onverkorte toepassing van de dienstenrichtlijn en geactualiseerde regels voor e-handel zullen een verschil maken.

  • voor werknemers: beroepskwalificaties: 4600 beroepen zijn momenteel in de lidstaten op uiteenlopende wijze gereguleerd. Een grondige herziening van de richtlijn beroepskwalificaties is dan ook dringend noodzakelijk. De Commissie is van mening dat de invoering van een "beroepskaart" heel wat administratieve rompslomp overbodig zou maken.

De eengemaakte markt doen functioneren

Zonder doeltreffende handhaving van de regels zou de eengemaakte markt vastlopen. De EU-lidstaten zijn verantwoordelijk voor de tijdige en correcte omzetting van het Europese recht in nationale wetgeving. Naast de gewone handhavingsmaatregelen zal de Commissie ook een voortdurende dialoog aangaan met de lidstaten, onder meer over de wederzijdse evaluatie van EU-wetgeving en alternatieve systemen van geschillenbeslechting.

Om dit debat aan te zwengelen lanceert de Commissie in heel Europa met alle belanghebbenden een discussie over het internemarktpact. In de toekomst zal de Commissie nog verder gaan in de raadpleging van en de dialoog met het maatschappelijke middenveld. Met name zal de Commissie haar deskundigengroepen openstellen voor vertegenwoordigers van consumentenorganisaties, vakverenigingen, bedrijfstakken en lokale autoriteiten.

Het vandaag gepresenteerde Verslag over het EU-burgerschap is te vinden in de newsroom van directoraat-generaal Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Homepage van Michel Barnier, EU-commissaris voor de interne markt:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Meer informatie over het internemarktpact is beschikbaar op de volgende website:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

MEMO/10/525


Side Bar