Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1390

Briuselis, 2010 m. spalio 27 d.

Europos Komisija teikia planus stiprinti bendrąją rinką taikant ekonomikos augimo skatinimo ir geresnio piliečių teisių užtikrinimo priemones

Europos Sąjungos bendroji rinka yra daugiau kaip šešiasdešimties metų Europos integracijos esmė. Kliūtys, anksčiau stabdžiusios laisvą prekių ir paslaugų judėjimą nuo Lisabonos iki Helsinkio, pašalintos. Dabar įmonės veikia 500 mln. vartotojų rinkoje. Užsienyje esantiems vartotojams taikomi pokalbių mobiliuoju telefonu mokesčiai smarkiai sumažėjo. Bendroji valiuta sudarė sąlygas lengvai apsipirkti ir keliauti užsienyje. Darbuotojų teisės išaugo. Žmonės gali dirbti, studijuoti ir gyventi bet kurioje iš 27 ES valstybių narių. Nors europiečiai gali didžiuotis šiais laimėjimais, įmonės ir piliečiai žino, kad vis dar yra kliūčių naudotis savo teisėmis. Dviejose šiandien skelbiamose ataskaitose, skirtose bendrajai rinkai skatinti, Europos Komisija pateikė konkrečių problemų sprendimų. ES pilietybės ataskaitoje Komisija siūlo priemones, kad būtų lengviau pasinaudoti savo teisėmis norint susituokti, pirkti būstą ar užregistruoti automobilį kitoje ES šalyje. Siekiant skatinti ekonomikos augimą, konkurencingumą ir socialinę pažangą, Bendrosios rinkos aktu raginama imtis veiksmų visų rinkos dalyvių – įmonių, vartotojų ir darbuotojų – veiklos sąlygoms gerinti.

Laisvas judėjimas – svarbi Europos Sąjungos teisė. Nuoseklūs ES veiksmai šalinant vidines prekių, paslaugų ir žmonių judėjimo kliūtis buvo labai naudingi įmonėms ir piliečiams. Norėčiau pasinaudoti mūsų laimėjimais, kad kiekvienas – turistai, studentai, darbuotojai, mažųjų įmonių savininkai – galėtų iš tikrųjų pajusti Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės naudą, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga ES Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. Šiandieninis mano tikslas – užtikrinti, kad panaikintume paskutines kliūtis naudotis savo teisėmis. Keliaudami, studijuodami ar įsikurdami užsienyje piliečiai turi jaustis saugūs. Kad ir kur būtų, jie turi turėti tas pačias teises.

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Rinkos turi tarnauti tiek ekonomikai, tiek ES piliečiams. Tai ypač svarbus mūsų visuomenės bruožas. Tačiau šiuo metu ES bendrosios rinkos įgyvendinimo poveikis ne toks didelis, koks galėtų būti – reikia, kad ji būtų naudingesnė. Piliečiai ir įmonės – tiek didelės, tiek mažos – turi matyti bendrosios rinkos naudą. Imtis veiksmų būtina tuojau pat. Europa negali sau leisti neišnaudoti šio potencialo. Todėl šiandien teikiame 50 pasiūlymų bendrajai rinkai stiprinti, kurie bus įgyvendinti iki 2012 m.“

Piliečių gyvenimo sąlygų gerinimas

Pačioje pirmojoje ES pilietybės ataskaitoje nagrinėjamos kasdieninės problemos, ES piliečiams kylančios naudojantis savo teisėmis užsienyje, pvz., keliaujant, studijuojant, dirbant, norint susituokti ir pirkti būstą ar automobilį kitoje ES šalyje. Ataskaitoje pateikiamos 25 priemonės, kurių Komisija planuoja imtis per ateinančius trejus metus Europos piliečių gyvenimo sąlygoms palengvinti:

  • Turistai ir emigrantai. Komisija atnaujins taisykles, kuriomis turistai saugomi nuo, pvz., kelionių agentūros bankroto per atostogas (IP/09/1824). Be to, Komisija siūlys papildomus būdus, kaip geriau užtikrinti visų rūšių transporto keleivių, įskaitant oro transporto keleivius (pvz., jeigu labai vėluoja arba atšaukiami skrydžiai), teises. Komisija papildomai stiprins teisę į konsulinę ES piliečių, kurių gyvenamoji valstybė narė neturi atstovybės trečiosiose šalyse, apsaugą tobulindama teisinę sistemą ir geriau informuodama piliečius ir konsulines tarnybas.

  • Vartotojai. Komisija padės vartotojams gauti žalos atlyginimą kilus problemų su prekiautojais – ji lengvins sąlygas greitai ir nebrangiai neteisminiu būdu spręsti tarpvalstybinius ginčus populiarindama alternatyvias ginčų sprendimo priemones ir tarpininkavimą.

  • Poros. Komisija pasiūlys teisės aktus, kad skirtingų šalių piliečių poroms būtų aiškiau, kurio teismo jurisdikcija galioja ir kurios šalies teisė taikoma jų bendrai valdomam turtui ar banko sąskaitoms.

  • Darbuotojai. Komisija rengia naują elektroninio nacionalinių administracijų keitimosi duomenimis sistemą, kad kitoje ES šalyje dirbantys žmonės galėtų paprasčiau ir greičiau persikelti savo socialinio draudimo teises.

  • Automobilių savininkai. Komisija pasiūlys teisės aktus, kuriais bus supaprastinti dokumentų teikimo reikalavimai ir kiti formalumai registruojant kitoje ES šalyje pirktą automobilį ir kurie padės tais atvejais, kai piliečiai registracijos mokestį priversti mokėti du kartus.

Programos „Europa piliečiams“ atnaujinimas

Šiuo metu persvarstoma programa „Europa piliečiams“, kuria remiami miestų partnerystės ir piliečių projektai. Šiandien Komisija pradeda viešas konsultacijas, kad žmonės galėtų teikti pastabas dėl kito programos etapo. Konsultacijose galima dalyvauti prisijungus prie Komisijos viešųjų konsultacijų svetainės visomis 23-imis ES kalbomis.

Bendroji rinka – ekonomikos augimui

20 milijonų įmonių įdarbina 175 milijonus žmonių, todėl verslas atlieka esminį vaidmenį atkuriant augimą. Bendrosios rinkos aktu bus supaprastintos mažųjų ir vidutinių įmonių, kurios sudaro daugiau kaip 99 % Europos įmonių, veiklos sąlygos. Bet Europos ekonominis klestėjimas ir augimas priklauso ne vien nuo Europos įmonių. Ne mažiau svarbi gerai veikianti socialinė sistema, kokybiškas išsilavinimas, konkurencingos darbo vietos ir atlyginimai. Įgyvendinus Bendrosios rinkos aktą dar labiau sustiprės labai konkurencinga socialinė Europos rinkos ekonomika, o bendrosios rinkos varomąja jėga taps žmonės – kaip vartotojai, mokesčių mokėtojai, darbuotojai, investuotojai, verslininkai, pacientai ar pensininkai.

Pagrindiniai prioritetai:

  • Įmonės. Kapitalas mažosioms ir vidutinėms įmonėms. MVĮ sunku gauti finansavimą. Potencialūs investuotojai beveik nepastebi mažiausių Europos įmonių, o reikalavimai norint patekti į kapitalo rinkas sudėtingi. Komisija teiks pasiūlymų tam pakeisti. Be to, Komisija padės mažinti MVĮ veiklos sąnaudas, nes bus paprastinamos apskaitos taisyklės ir gerinamos galimybės šioms įmonėms dalyvauti viešojo pirkimo sistemoje. Komisija nagrinės, kaip būtų galima nustatyti tarpvalstybinę veiklą vykdančių įmonių bendrą apmokestinimo bazę, taip dar labiau mažinant veiklos sąnaudas.

  • Įmonės. Socialinis verslumas ir ilgalaikės investicijos. Europa turi didžiules galimybes plėtoti socialinį verslumą. Per keletą pastarųjų metų fiziniai asmenys, fondai ir įmonės ėmėsi daugelio iniciatyvų, kad padėtų sunkumų patiriantiems žmonėms gauti maisto, būstą, sveikatos priežiūrą, darbą ir banko paslaugas. Siekdama paskatinti daugiau tarpvalstybinių veiksmų, Komisija siūlys Europos statutus, kad šios organizacijos prisidėtų prie socialinės ekonomikos plėtros. Be to, Komisija skatins ilgalaikes investicijas, įskaitant etines investicijas, ir tam išnagrinės galimybes nustatyti specialų ženklinimą.

  • Vartotojai. Internetinė prekyba. Jauni europiečiai nesupranta, kodėl muzikos kūrinių ne visuomet galima nusipirkti bet kurioje interneto svetainėje. Šiuo metu interneto rinka labai prastai išplėtota. Todėl Komisija 2011 m. siūlys taisykles, skirtas užtikrinti, kad kūrėjai ir menininkai savo kūrinius galėtų parduoti visoje Europoje dėl leidimo kreipdamiesi tik vieną kartą ir taip gauti atlygį už savo darbą. Be to, padėtis keisis visiškai įgyvendinus Paslaugų direktyvą ir atnaujinus e. prekybos taisykles.

  • Darbuotojai. Profesinė kvalifikacija. Šiuo metu 4 600 profesijų valstybėse narėse reguliuojamos skirtingai. Todėl jau seniai reikia išsamiai persvarstyti Profesinių kvalifikacijų direktyvą. Komisijos nuomone, įvedus profesinės tapatybės korteles sumažėtų likusios biurokratinės kliūtys.

Bendrosios rinkos sėkmės užtikrinimas

Be veiksmingų vykdymo užtikrinimo priemonių bendrosios rinkos veikimas strigtų. ES valstybės narės atsako už tai, kad Europos teisė būtų laiku teisingai perkelta į nacionalinę teisę. Komisija ne tik taikys įprastas vykdymo užtikrinimo priemones, bet ir palaikys nuolatinį dialogą su valstybėmis narėmis (skatindama abipusį ES teisės aktų vertinimą ir alternatyvų ginčų sprendimą).

Siekdama konkrečių rezultatų, Komisija pradeda visos Europos diskusiją dėl Bendrosios rinkos akto su visomis suinteresuotosiomis šalimis. Ateityje Komisija toliau gerins galimybes konsultuotis ir palaikyti dialogą su pilietine visuomene. Visų pirma Komisija sudarys sąlygas savo ekspertų grupėse atstovauti vartotojų organizacijoms, profesinėms sąjungoms, įmonėms ir vietos valdžios institucijoms.

Šiandien paskelbtą Pilietybės ataskaitą galima rasti Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltyje

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos ES Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/reding/index_en.htm

Už vidaus rinką atsakingo ES Komisijos nario Michelio Barnier svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/barnier/index_en.htm

Daugiau informacijos apie Bendrosios rinkos aktą galima rasti

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

MEMO/10/525


Side Bar