Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1390

Bryssel 27. lokakuuta 2010

Ryhtiä sisämarkkinoihin talouskasvun ja kansalaisoikeuksien voimalla

Euroopan komissio on tänään julkaissut kaksi asiakirjaa, joissa esitetään useita käytännön ehdotuksia sisämarkkinoiden vahvistamiseksi. Katsauksessa EU:n kansalaisuuteen esitetään toimenpiteitä kansalaisten elämän helpottamiseksi, kun he käyttävät oikeuksiaan esimerkiksi avioitumalla, ostamalla asunnon tai vaikkapa rekisteröimällä autonsa toisessa EU-maassa. Sisämarkkinoiden toimenpidepaketilla puolestaan vauhditetaan EU:n talouskasvua, kilpailukykyä ja yhteiskunnallista kehitystä helpottamalla kaikkien markkinaosapuolten – yritysten, työntekijöiden ja kuluttajien – elämää.

EU:n sisämarkkinat ovat olleet Euroopan yhdentymisen kulmakivi jo 60 vuoden ajan. Kaupan esteet on poistettu, ja tavarat ja palvelut liikkuvat vapaasti Euroopan halki aina Algarvesta Utsjoelle saakka. Eurooppalaiset yritykset toimivat 500 miljoonan kuluttajan markkinoilla. Matkapuhelinmaksut ulkomailta ovat halventuneet ratkaisevasti. Yhteisen rahan ansiosta ostosten tekeminen ja matkustaminen ulkomailla on vaivatonta. Työntekijöiden oikeudet ovat laajentuneet. Kansalaiset voivat työskennellä, opiskella ja asua missä tahansa EU:n 27 jäsenvaltiosta. Silti sekä yritykset että kansalaiset tietävät, että kaikkia esteitä oikeuksien käyttämiselle ei ole vielä onnistuttu poistamaan.

Vapaa liikkuvuus on sekä kansalaisten että yritysten arvostama oikeus Euroopan unionissa. Kummatkin ovat hyötyneet suuresti siitä, että EU on vähitellen poistanut esteitä, jotka vaikeuttavat tavaroiden, palvelujen ja ihmisten liikkumista. Tälle perustalle on rakennettava siten, että matkailijat, opiskelijat, työntekijät ja pk-yritykset saavat kaikki täyden hyödyn EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta", oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisuusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding sanoo. “On huolehdittava siitä, että vielä jäljellä olevat esteet poistetaan. Kansalaisten olisi voitava matkustaa tai muuttaa ulkomaille ja opiskella siellä ilman turhia huolia. Kaikilla olisi oltava samat oikeudet riippumatta siitä, missä he oleskelevat."

"Markkinoiden tehtävänä on palvella taloutta ja kansalaisia. Tämä on yhteiskunnallemme tunnusomaista", sisämarkkinakomissaari Michel Barnier toteaa. "Tällä hetkellä EU:n sisämarkkinat eivät kuitenkaan edistä kasvua ja yhteiskunnallista kehitystä niin hyvin kuin niiden pitäisi. Niiltä odotetaan enemmän. Niin kansalaisten kuin suurten ja pientenkin yritysten olisi voitava nähdä, millä tavoin sisämarkkinoista on etua. EU:lla ei ole varaa jättää hyödyntämättä osaa potentiaalistaan. Siksi tänään julkistetussa toimenpidepaketissa esitetään 50 ehdotusta, jotka olisi toteutettava vuoteen 2012 mennessä sisämarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi."

Kansalaisten elämän helpottaminen

Tänään julkaistussa ensimmäisessä katsauksessa EU:n kansalaisuuteen tarkastellaan jokapäiväisiä ongelmia, joita kansalaiset kohtaavat, kun he opiskelevat, työskentelevät tai avioituvat toisessa EU-maassa tai hankkivat sieltä esimerkiksi asunnon tai auton. Katsauksessa mainitaan 25 kansalaisten elämää helpottavaa toimenpidettä, jotka pyritään toteuttamaan seuraavien kolmen vuoden aikana:

  • Matkailijat / maassa oleskelevat toisen jäsenvaltion kansalaiset: Päivitetään sääntöjä, jotka suojaavat lomamatkailijaa esimerkiksi silloin, kun matkanjärjestäjä menee konkurssiin (IP/09/1824). Lisäksi ehdotetaan keinoja parantaa matkustajan oikeuksia liikennemuodosta riippumatta ja valvoa näiden oikeuksien toteutumista (esimerkiksi lentojen merkittävien myöhästymisten tai peruutusten yhteydessä). EU:n kansalaisten konsulisuojaa vahvistetaan niissä EU:n ulkopuolisissa maissa, joissa matkailijan kotimaalla ei ole edustusta. Tämä edellyttää lainsäädännön kehittämistä ja tiedottamista kansalaisille ja konsuliviranomaisille.

  • Kuluttajat: Kuluttajia autetaan ratkaisemaan kauppaan liittyvät ongelmat helpottamalla maiden väliset rajat ylittävien riita-asioiden ratkaisemista tuomioistuimen ulkopuolella. Tätä varten edistetään nopeita ja huokeita vaihtoehtoisia riidanratkaisu- ja välimiesmenettelyjä.

  • Puolisot: Komissio ehdottaa lainsäädäntöä, jonka avulla on helpompi selvittää, minkä maan tuomioistuimessa kansainvälisiä avioliittoja koskevat oikeusasiat on käsiteltävä ja minkä maan lakia sovelletaan puolisoiden yhteiseen asuntoon tai pankkitileihin.

  • Työntekijät: Komissio kehittää uutta sähköistä järjestelmää kansallisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa varten. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja helpottaa toisessa EU-maassa työskentelevien työntekijöiden sosiaaliturvaoikeuksien siirtämistä.

  • Autonomistajat: Komissio ehdottaa lainsäädäntöä toisessa EU-maassa hankitun auton rekisteröintiin liittyvän byrokratian vähentämiseksi ja käsittelee tapaukset, joissa autonomistaja on joutunut maksamaan rekisteröintimaksun kahdesti.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman uudistaminen

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma, josta tuetaan ystävyyskuntatoimintaa ja kansalaishankkeita, on parhaillaan arvioitavana. Komissio käynnistää tänään julkisen kuulemisen saadakseen ideoita siitä, miten ohjelmaa pitäisi kehittää. Kuulemiseen voi osallistua millä tahansa EU-kielellä Sinun äänesi Euroopassa ‑sivustolla.

Kasvua vauhdittavat sisämarkkinat

Talouskasvun elpyminen riippuu olennaisesti EU:n 20 miljoonasta yrityksestä ja niissä olevista 175 miljoonasta työpaikasta. EU:n kaikista yrityksistä yli 99 prosenttia on pk-yrityksiä, joiden asemaa sisämarkkinapaketti helpottaa erityisen paljon.

EU:n vauraus ja talouskasvu eivät kuitenkaan ole yksinomaan yrittäjien harteilla. Tärkeitä ovat myös toimiva sosiaaliturvajärjestelmä, laadukas koulutus ja kilpailukykyiset työpaikat ja palkat. Sisämarkkinapaketin tavoitteena on jatkaa EU:n jo varsin kilpailukykyisen sosiaalisen markkinatalouden kehittämistä niin kuluttajien, veronmaksajien, työntekijöiden, sijoittajien ja yrittäjien kuin potilaiden ja eläkeläistenkin hyödyksi.

Sisämarkkinapaketin painopisteet:

  • Yritykset: Pääomaa pk-yrityksille. Pk-yritysten on vaikea saada rahoitusta. Potentiaaliset sijoittajat tuskin edes huomaavat pienimpiä yrityksiä, ja pörssiin listautumista koskevat säännöt ovat monimutkaiset. Komissio aikoo esittää ehdotuksia siitä, miten helpotetaan pk-yritysten listautumista, vähennetään niiden kuluja yksinkertaistamalla kirjanpitosääntöjä ja helpotetaan niiden osallistumista julkisiin hankintoihin. Lisäsäästöjen aikaansaamiseksi komissio tutkii myös, miten useammassa kuin yhdessä EU-maassa toimivien yritysten veropohjaa voitaisiin yhtenäistää.

  • Yritykset: Sosiaalinen yrittäjyys ja pitkäaikaiset investoinnit. Euroopassa on runsaasti potentiaalia yhteiskuntatietoisen yrittäjyyden kehittämiseen. Viime vuosina monet yksityishenkilöt, säätiöt ja yritykset ovat tehneet aloitteita ruoan, asuntojen, työpaikkojen sekä terveydenhuolto- ja pankkipalvelujen saatavuuden parantamiseksi niitä tarvitseville. Jäsenmaiden rajat ylittävän toiminnan lisäämiseksi ehdotetaan eurooppalaista perussääntöä sosiaalista taloutta edistäville organisaatioille. Komissio kannustaa sijoittajia pitkäaikaisiin investointeihin ja eettiseen sijoitustoimintaan.

  • Kuluttajat: Sähköinen kaupankäynti. Verkkokaupan markkinat toimivat tällä hetkellä luvattoman huonosti. Eurooppalaiset nuoret eivät esimerkiksi ymmärrä, miksi he eivät saa ostaa musiikkia milloin tahansa miltä tahansa verkkosivustolta. Siksi komissio ehdottaa vuoden 2011 aikana uusia sääntöjä, joiden avulla voitaisiin varmistaa, että tekijät ja esittäjät voivat myydä töitään kaikkialla Euroopassa hyödyntämällä keskitettyä lupajärjestelmää, jotta he saavat työstään kunnollisen korvauksen. Tilanne paranee myös sitä mukaa kuin palveludirektiivi pannaan täytäntöön ja sähköisen kaupankäynnin säännöt saatetaan ajan tasalle.

  • Työntekijät: Ammattipätevyys. EU:ssa lasketaan olevan 4 600 eri ammattia, joita säännellään jäsenmaissa eri tavoin. Ammattipätevyyden tunnustamista koskevaa direktiiviä onkin korkea aika uudistaa perin pohjin. Komissio uskoo, että EU:n laajuisen ammattikortin käyttöönotto vähentäisi ammattipätevyyden tunnustamiseen liittyvää byrokratiaa.

Sisämarkkinoiden toimivuudesta huolehtiminen

Ilman tehokasta lainsäädännön täytäntöönpanoa sisämarkkinat väljähtyisivät kokonaan. EU:n jäsenmaat ovat vastuussa siitä, että unionin lainsäädäntö saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Tavanomaisten täytäntöönpanotoimien lisäksi komissio käy säännöllistä vuoropuhelua jäsenmaiden kanssa muun muassa EU:n lainsäädännön ja vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen arvioinnista. Vuoropuhelun osana komissio käynnistää Euroopan laajuisen keskustelun kaikkien niiden sidosryhmien kanssa, joihin sisämarkkinapaketti vaikuttaa. Se panostaa vastaisuudessa entistä enemmän mielipidevaihtoon kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa ja avaa asiantuntijatyöryhmänsä kuluttaja- ja ammattijärjestöjen, yritysten ja paikallisviranomaisten edustajille.

Tänään julkaistu katsaus EU:n kansalaisuuteen on saatavilla oikeusasioiden pääosaston lehdistösivuilta

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Varapuheenjohtaja Redingin kotisivut:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Sisämarkkinakomissaari Barnier'n kotisivut:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Lisätietoja sisämarkkinoiden toimenpidepaketista:
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

MEMO/10/525


Side Bar