Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1390

Brüssel, 27. oktoober 2010

Euroopa Komisjon plaanib suurendada usaldust ühtse turu vastu, soodustades majanduskasvu ja edendades kodanike õigusi

Euroopa Liidu ühtne turg on üle 60 aasta kestva Euroopa integratsiooni nurgakivi. Barjäärid, mis takistasid kaupadel ja teenustel vabalt Lissabonist Helsingisse liikuda, on kõrvaldatud. Ettevõtjad saavad nüüd tegutseda 500 miljoni tarbijaga turul. Välismaal reisivad tarbijad on kogenud mobiilsidehindade märkimisväärset alanemist. Ühisraha on muutnud välismaal reisimise ja sisseostude tegemise tunduvalt lihtsamaks. Töövõtjatele on tagatud mitmesugused õigused. Inimesed saavad töötada, õppida ja elada ükskõik millises EL 27 liikmesriigis. Eurooplased võivad tunda nende saavutuste üle uhkust, aga samas peavad nad tõdema, et nii ettevõtjate kui ka kodanike õiguste kasutamisel esineb endiselt takistusi. Euroopa Komisjon on kahes täna avaldatavas aruandes esitanud hulga konkreetseid lahendusi, mille eesmärk on suurendada usaldust ühtse turu vastu. Aruandes ELi kodakondsuse kohta tutvustab komisjon meetmeid, millega soovitakse lihtsustada kodanike jaoks selliste ELi õiguste kasutamist nagu abiellumine, maja ostmine või auto registreerimine mõnes teises liikmesriigis. Majanduskasvu ja sotsiaalse arengu soodustamiseks kutsutakse Euroopa ühtse turu aktis üles muutma kõikide turul osalejate – ettevõtjate, tarbijate ja töövõtjate – elu lihtsamaks.

„Vaba liikumine on Euroopa Liidus kõrgelt hinnatud õigus. Ettevõtjad ja kodanikud on saanud suurt kasu kaupade, teenuste ja inimeste liikumist takistanud ELi-siseste tõkete kõrvaldamisest. Soovin tugineda meie senistele saavutustele ja tagada, et igaüks alates turistidest ja tudengitest ning lõpetades töövõtjate ja väikeettevõtjatega saaks vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevast Euroopa alast reaalset kasu,” sõnas Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. Täna on minu eesmärk tagada, et kodanike õiguste rakendamiselt kõrvaldatakse allesjäänud takistused. Kodanikele tuleb teha mugavaks reisimine, õppimine või muus riigis elama asumine. Neil peavad olema samad õigused olenemata sellest, kus nad viibivad.”

Siseturu volinik Michel Barnier märkis: „Turud peavad teenima nii majandust kui ka kodanikke. See on meie ühiskonna tunnusmärk. Paraku ei ole ELi ühtne turg piisavalt tõhus: see peab pakkuma enamat. Nii kodanikud kui ka suured ja väiksed ettevõtjad peavad leidma ühtsel turul neid huvitavaid aspekte. Seetõttu on hädasti tarvis sekkuda: Euroopa ei saa sellist potentsiaali kasutamata jätta. Täna esitletakse ühtse turuga seotud 50 ettepanekut, mis tuleb realiseerida 2012. aastaks ja mille eesmärk on muuta ühtne turg tõhusamaks.”

Kodanike elu hõlbustamine

Kõige esimeses aruandes ELi kodakondsuse kohta käsitletakse kodanike igapäevaprobleeme ELi õiguste piiriülesel kasutamisel. Tähelepanu keskpunktis on reisimine, õppimine, töötamine, abiellumine ning maja või auto ostmine mõnes teises liikmesriigis. Aruandes on esitatud 25 meedet, mida komisjon kavatseb Euroopa kodanike elu hõlbustamiseks võtta eeloleva kolme aasta jooksul. Mõned näited:

  • Turistid/väljarändajad. Komisjon ajakohastab eeskirju, millega kaitstakse puhkusereisijaid näiteks juhul, kui reisikorraldaja läheb nende puhkusereisi ajal pankrotti (IP/09/1824). Komisjon pakub ka muid võimalusi tugevdada reisijate õigusi kõigi transpordiliikide puhul ja kehtestada lennureisijate õigused (nt suurte hilinemiste ja lendude tühistamise korral). Komisjon jätkab konsulaarkaitse saamise õiguse tugevdamist nende ELi kodanike jaoks, kelle liikmesriik ei ole kolmandates riikides esindatud. Selleks täiendab ta õiguslikku raamistikku ning suurendab kodanike ja konsulaarametnike teadlikkust.

  • Tarbijad. Komisjon aitab tagada õiguskaitse tarbijatele, kellel on probleeme kauplejatega. Selleks hõlbustab komisjon piiriüleste vaidluste korral kohtuvälise lahenduse kiire ja taskukohas menetluse, vaidluste lahendamise alternatiivsete võimaluste ja lepitusmenetluse kasutamist.

  • Paarid. Komisjon esitab ettepaneku õigusakti kohta, millega lihtsustakse rahvusvahelistel paaridel pädeva kohtu leidmist ja määratakse kindlaks, millise riigi õigusakte kohaldatakse nende ühise maja või ühiste pangakontode suhtes.

  • Töövõtjad. Komisjon arendab praegu välja uut süsteemi elektrooniliseks teabevahetuseks liikmesriikide asutuste vahel, et muuta sotsiaalkindlustusõiguste ülekandmine teises liikmesriigis töötavate kodanike jaoks lihtsamaks ja kiiremaks.

  • Autoomanikud. Komisjon esitab ettepaneku õigusakti kohta, millega vähendatakse paberitööd ja formaalsusi teises liikmesriigis ostetud auto registreerimisel, ning tegeleb juhtumitega, mille puhul kodanikelt on nõutud registreerimistasu kaks korda.

Programmi „Kodanike Euroopa” uuendamine

Praegu vaadatakse läbi programmi „Kodanike Euroopa”, millega toetatakse sõpruslinnade liikumist ja kodanike projekte. Komisjon algatab täna avaliku konsultatsiooni, et inimesed saaksid avaldada arvamust programmi raames toimuva tegevuse järgmise etapi kohta. Konsultatsioonil saab osaleda kõigis 23 ELi keeles komisjoni avalike konsultatsioonide veebilehel.

Majanduskasvu ja usaldust edendav ühtne turg

Ligikaudu 20 miljonit ettevõtjat, kes annavad tööd 175 miljonile inimesele, mängivad majanduskasvu taastamisel olulist rolli. Ühtse turu aktiga soovitakse lihtsustada VKEde tegevust, kuna viimased moodustavad üle 99% kõigist Euroopa ettevõtetest. Aga Euroopa heaolu ja majanduskasv ei sõltu ainult ettevõtjatest. Hea sotsiaalsüsteem, kvaliteetne haridus ning konkurentsivõimelised töökohad ja palgad on vähemalt sama tähtsad. Sotsiaalse turumajanduse tugevdamiseks paigutatakse ühtse turu keskmesse inimesed kui tarbijad, maksumaksjad, töövõtjad, investorid, ettevõtjad, patsiendid või pensionärid.

Prioriteedid:

  • Ettevõtjate puhul: VKEde varustamine kapitaliga. VKEdel on raske saada rahalisi vahendeid. Euroopa kõige väiksemad ettevõtjad ei ole võimalikele investoritele tavaliselt tuntud ja kapitaliturgudel noteerimise nõuded on ranged. Komisjon esitab ettepanekud sellise olukorra muutmiseks. Komisjon aitab ka vähendada VKEde kulutusi, lihtsustades raamatupidamiseeskirju ja parandades VKEde juurdepääsu riigihankelepingutele. Komisjon uurib kulude kokkuhoidmise eesmärgil võimalust kehtestada ühine maksubaas piiriüleselt tegutsevate ettevõtjate jaoks.

  • Ettevõtjate puhul: sotsiaalne ettevõtlus ja pikaajaline investeerimine. Euroopal on tohutud võimalused kujundada välja sotsiaalne ettevõtlus. Möödunud aastatel on üksikisikud, fondid ja ettevõtjad püüdnud parandada puudusekannatajate juurdepääsu toidule, eluasemele, tervishoiuteenustele, töökohtadele ja pangateenustele. Sellise tegevuse piiriülese mõõtme toetamiseks teeb komisjon ettepaneku, mille kohaselt sotsiaalset majandust edendavatel organisatsioonidel võiks olla Euroopa põhikiri. Komisjon soodustab ka pikaajalist, sealhulgas eetilist investeerimist, uurides spetsiaalse märgistussüsteemi võimalusi.

  • Tarbijate puhul: võrgukaubandus. Noored eurooplased ei suuda mõista, miks nad ei saa alati oma muusikat osta ükskõik millisel veebisaidil. Võrguturg on praegu väga vähe arenenud. Komisjon kohustub seetõttu esitama 2011. aastal ettepaneku eeskirjade kohta, millega tagatakse, et loojad ja esitajad saaksid müüa oma loomingut kogu Euroopas ning et tegevusluba antakse üle ühele kesksele operaatorile, kes võimaldab nautida neil oma töö vilju. Digitaalarengu tegevuskava edendamisele aitab kaasa ka teenuste direktiivi täielik rakendamine ja e-kaubanduse eeskirjade ajakohastamine.

  • Töövõtjate puhul: kutsekvalifikatsioon. Liikmesriikides käsitletakse 4600 elukutset eri moodi. Seetõttu on viimane aeg põhjalikult läbi vaadata kutsekvalifikatsiooni direktiiv. Komisjoni arvates aitaks bürokraatiat vähendada kutsekaardi kasutuselevõtmine.

Ühtse turu toimimapanek

Ühtne turg ei toimiks ilma tõhusa jõustamiseta. ELi liikmesriigid peavad Euroopa õigusaktid õigeaegselt ja nõuetekohaselt üle võtma. Lisaks tavapärastele jõustamismeetmetele kavatseb komisjon alustada liikmesriikidega ka korrapärast dialoogi näiteks ELi õigusaktide vastastikuse hindamise ja vaidluste lahendamise alternatiivsete võimaluste üle. Samuti algatab komisjon kõikide huvitatud sidusrühmadega üleeuroopalise arutelu ühtse turu akti üle. Tulevikus lubab komisjon veelgi tugevdada oma arutelusid ja dialoogi kodanikuühiskonnaga. Eelkõige avab komisjon oma eksperdirühmad tarbijaorganisatsioonidele, ametiühingutele, ettevõtjatele ja kohalikele ametiasutustele.

Tänane aruanne kodakondsuse kohta on kättesaadav õigusküsimuste peadirektoraadi veebilehel:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ELi siseturu voliniku Michel Barnier′ veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Lisateave ühtse turu akti kohta:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

MEMO/10/525


Side Bar