Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1390

V Bruselu dne 27. října 2010

Posílit jednotný trh: Evropská komise zavádí opatření na povzbuzení hospodářského růstu a na zlepšení práv občanů

Jednotný trh EU představuje zásadní prvek více než šedesátiletého vývoje evropské integrace. Překážky, jež kdysi bránily volnému pohybu zboží a služeb od Lisabonu až po Helsinky, byly odstraněny a podniky nyní mohou využívat výhod trhu, jehož se účastní 500 milionů spotřebitelů. Spotřebitelům se výrazně snížily náklady na volání z mobilních telefonů při cestách do zahraničí. Díky jednotné měně nyní můžeme bez problémů nakupovat v zahraničí a cestovat. Pracovníkům jsou zaručena rozsáhlá práva. Lidé se mohou rozhodnout, že budou pracovat, studovat či žít v kterémkoli z 27 členských států EU. Na tyto úspěchy mohou být Evropané pyšní, ale při uplatňování svých práv narážejí podniky a občané stále na překážky. Evropská komise dnes zveřejnila dvě zprávy, v nichž stanoví řadu konkrétních kroků k posílení jednotného trhu. Ve zprávě o občanství EU navrhuje Komise opatření, jež lidem ulehčí život a výkon jejich práv vyplývajících z občanství EU, pokud jde o sňatky, nákup nemovitostí nebo registraci automobilů v jiné zemi Unie. Druhá zpráva, Akt o jednotném trhu, si klade za cíl povzbudit hospodářský růst a konkurenceschopnost a dosáhnout pokroku v sociální oblasti. Vyzývá proto k provedení kroků, které ulehčí život všem účastníkům trhu – podnikům, spotřebitelům i pracovníkům.

„Právo na volný pohyb požívá v EU velké vážnosti. Unie postupně odstranila vnitřní bariéry bránící pohybu zboží, služeb a osob, což přináší podnikům a občanům obrovské výhody. Na těchto výsledcích bychom měli stavět. Každý občan – od turistů a studentů až po pracovníky a majitele malých podniků – musí mít možnost opravdu využívat evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva,“ prohlásila místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová. „Mým dnešním cílem je postarat se o odstranění zbývajících překážek, s nimiž se lidé setkávají při výkonu svých práv. Občané se musí cítit dobře na cestách, při studiu i při usazování v zahraničí a musí mít zaručena stejná práva, ať se nacházejí v kterékoli zemi.“

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Trh musí sloužit ekonomice i občanům EU. Tento princip tvoří základ naší společnosti. V současnosti však jednotný trh EU nevykazuje tak dobré výsledky, jak by mohl. Musí toho nabízet více, aby byl zajímavý pro občany i pro velké či malé podniky. Jde o akutní problém: Evropa si nemůže dovolit nechat takový potenciál ležet ladem. Dnes zveřejněný Akt o jednotném trhu proto obsahuje 50 návrhů, jak zajistit lepší fungování jednotného trhu, které musí být zavedeny do roku 2012.“

Zjednodušit občanům život

Vůbec první zpráva o občanství EU se zabývá každodenními problémy, jimž občané čelí při uplatňování svých práv jako občanů EU a při rozšiřování svého života za hranice svého státu v podobě cestování, studia, práce, sňatku či nákupu nemovitostí nebo automobilů v jiné zemi EU. Zpráva zahrnuje 25 opatření, jež Komise hodlá v příštích třech letech přijmout a která evropským občanům usnadní život.

  • Turisté / lidé žijící v zahraničí: Komise zaktualizuje pravidla na ochranu občanů na dovolené např. v případě, kdy během jejich pobytu provozovatel zájezdu zkrachuje (IP/09/1824). Komise navrhne i další způsoby, jak posílit práva cestujících ve všech dopravních prostředcích a jak vymáhat práva cestujících v letecké dopravě (např. v případě dlouhých zpoždění a při zrušení letu). Komise dále posílí právo na konzulární ochranu pro občany EU, jejichž domovský členský stát není zastoupen ve třetích zemích. Za tímto účelem Komise posílí právní rámec a zvýší povědomí občanů a pracovníků konzulátů v této oblasti.

  • Spotřebitelé: Komise bude propagovat alternativní řešení sporů a mediaci tím, že usnadní rychlé a nenákladné mimosoudní řešení přeshraničních sporů. Pomůže tak spotřebitelům domoci se odškodnění v případě problémů s obchodníky.

  • Smíšené páry: Komise navrhne právní předpisy, jež pomohou párům pocházejícím z různých zemí zjistit, který soud je příslušný a právní předpisy které země se použijí ohledně jejich společně vlastněného domu nebo bankovního účtu.

  • Pracovníci: Komise vyvíjí nový systém elektronické výměny informací mezi správními orgány jednotlivých zemí, díky němuž budou moci lidé pracující v jiné zemi EU snáze a rychleji převést svá práva na sociální zabezpečení.

  • Majitelé automobilů: Komise navrhne právní předpisy zjednodušující administrativní formality při registraci automobilů zakoupených v jiné zemi EU a bude se věnovat případům dvojího zpoplatnění registrace automobilů.

Obnova programu „Evropa pro občany“

V současné době probíhá přezkum programu „Evropa pro občany“, který podporuje partnerství měst a projekty občanů. Komise dnes zahajuje veřejnou konzultaci, jež umožní občanům vyjadřovat své názory na činnosti plánované pro další fázi programu. Konzultace je k dispozici ve všech 23 úředních jazycích EU na internetových stránkách Komise věnovaných veřejným konzultacím.

Jednotný trh pro hospodářský růst

V Evropské unii existuje 20 milionů podniků poskytujících 175 milionů pracovních míst, a proto mají podniky zásadní úlohu při hledání cest k obnově růstu. Akt o jednotném trhu zjednoduší život malým a středním podnikům, jež tvoří více než 99 % podniků v Evropě. Bohatství a hospodářský růst Evropy však nezáleží jen na evropských podnicích – stejně důležitý je také dobrý sociální systém, kvalitní vzdělávání či konkurenceschopná pracovní místa a mzdy. Aby dále posílil vysoce konkurenční sociálně-tržní ekonomiku Evropy, postavil Akt o jednotném trhu do centra jednotného trhu občany: jako spotřebitele, daňové poplatníky, pracovníky, investory, podnikatele, pacienty nebo důchodce.

Klíčové priority:

  • Pro podniky: kapitál pro malé a střední podniky: Pro malé a střední podniky je přístup k finančním prostředkům obtížný. Nejmenší evropské podniky jsou pro potenciální investory málo viditelné, navíc musí vyhovět složitým požadavkům pro kótování na kapitálových trzích. Komise připraví návrh, který pomůže tuto situaci změnit a sníží náklady malých a středních podniků tím, že zjednoduší účetní pravidla a zlepší jejich přístup k veřejným zakázkám. Dále Komise dohlédne na to, aby byl zaveden společný daňový základ pro podniky působící v mezinárodním měřítku, což povede k dalším úsporám nákladů.

  • Pro podniky: sociální podnikání a dlouhodobé investice: Evropa má obrovský potenciál pro rozvoj sociálního podnikání. V posledních letech uskutečnili jednotlivci, nadace a podniky řadu iniciativ ke zlepšení přístupu k potravinám, bydlení, zdravotní péči, pracovním místům a bankovním službám pro znevýhodněné osoby. Aby podpořila přeshraniční aktivity a sociální ekonomiku, navrhne Komise pro tyto organizace vytvoření evropského statutu. Komise bude také podporovat dlouhodobé investice, včetně etických investic, a zjišťovat možnosti zavedení určitého systému označování.

  • Pro spotřebitele: internetové obchody: Mladí lidé v Evropě nechápou, proč si pokaždé nemohou koupit hudbu na kterékoli internetové stránce. Internetový trh dnes zdaleka nedosahuje hranic svým možností. Komise proto v roce 2011 navrhne pravidla, jejichž cílem bude zajistit zúročení práce tvůrců a umělců. Ti budou moci prodávat svá díla po celé Evropě, jelikož bude existovat jen jedno centrální místo, kde se budou vyřizovat žádosti o oprávnění v oblasti autorských práv. K tomuto účelu musí být také plně provedena směrnice o službách a aktualizována pravidla pro elektronický obchod.

  • Pracovníci: odborné kvalifikace: V členských státech v současnosti existuje 4 600 povolání, která jsou různým způsobem regulována. Směrnice o odborných kvalifikacích tedy měla být již dávno revidována. Komise se domnívá, že ke snížení existující byrokratické zátěže by pomohlo zavedení profesních průkazů.

Pro lepší fungování vnitřního trhu

Pokud by nebyl jednotný trh účinně uskutečňován, ustrnul by. Členské státy EU zodpovídají za včasné a správné provedení evropských právních předpisů v této oblasti do svých vnitrostátních předpisů. Kromě obvyklých opatření na prosazování práva se Komise rovněž zapojí také do pravidelného dialogu s členskými státy, např. v podobě vzájemného hodnocení právních předpisů EU a mechanismu alternativního řešení sporů.

Aby mohly tyto diskuse pokračovat, zahajuje Komise celoevropskou debatu se všemi zúčastněnými stranami o Aktu o jednotném trhu. V budoucnu Komise dále posílí konzultaci a dialog s občanskou společností, konkrétně tak, že spotřebitelským organizacím, odborovým svazům, podnikům a místním orgánům zpřístupní své odborné skupiny.

Dnešní zprávu o občanství lze nalézt v rubrice novinek z generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetová stránka místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Internetová stránka Michela Barniera, komisaře EU pro vnitřní trh a služby:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Další informace o Aktu o jednotném evropském trhu jsou dostupné na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

MEMO/10/525


Side Bar