Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1390

Брюксел, 27 октомври 2010 г.

Европейската комисия излага планове за укрепване на единния пазар с мерки за стимулиране на растежа и подобряване на правата на гражданите

Единният пазар на Европейския съюз е крайъгълният камък на над 60 години европейска интеграция. Бариери, които някога не са позволявали на стоките и услугите да се движат свободно от Лисабон до Хелзинки, са премахнати. Предприятията вече се възползват от пазар от 500 милиона потребители. Потребителите, които пътуват в чужбина, станаха свидетели на драстични намаления на таксите за мобилни телефони. Единната валута даде възможност да се пазарува и пътува в чужбина без никакви усилия. Работниците вече се ползват от широки права. Хората могат да работят, да учат и да живеят навсякъде в 27-те държави — членки на ЕС. Въпреки че европейците могат да се гордеят с тези постижения, фирмите и гражданите знаят също, че все още се сблъскват с пречки, когато упражняват своите права. В два публикувани днес доклада Европейската комисия излезе с редица конкретни решения за стимулиране на единния пазар. В доклада за гражданството на ЕС Комисията предлага мерки за улесняване на живота на хората, когато упражняват правото си да сключат брак, да закупят къща или да регистрират автомобил в друга държава от ЕС. За да се стимулират растежът, конкурентоспособността и социалният прогрес, Актът за единния пазар призовава за мерки за улесняване на живота на всички участници на пазара — предприятия, потребители и работници.

Свободното движение е високо ценено право в Европейския съюз. Фирмите и гражданите се радват на огромни ползи с постепенното премахване от ЕС на вътрешните бариери пред стоки, услуги и хора. Искам да надграждам вече постигнатото, за да може всеки от туристите и студентите до работниците и собствениците на малък бизнес наистина да може да се възползва от европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие“, заяви Заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по правосъдието, основните права и гражданството. Целта ми днес е да направя необходимото за премахването на оставащите пречки пред хората при упражняването на техните права. Гражданите трябва да се чувстват спокойни, когато пътуват, учат или се местят да живеят в чужбина. Гражданите трябва да имат едни и същи права, независимо от това къде се намират.

Комисарят за вътрешния пазар Мишел Барние заяви: „Пазарите трябва да служат както на икономиката, така и на нашите граждани. Това е определящата за нашето общество логика. В настоящия момент обаче единният пазар на ЕС не работи така, както би трябвало: нужно е да предлага повече. Гражданите и предприятията, малки и големи, трябва да открият своя интерес в единния пазар. Няма време за губене: Европа не може да си позволи да остави този потенциал неизползван. Ето защо днес единният пазар излиза с 50 предложения, които трябва да се въведат до 2012 г. и които имат за цел да подобрят функционирането на единния пазар.“

Улесняване на живота на гражданите

Първият по рода си доклад за гражданството на ЕС разглежда всекидневните проблеми, пред които гражданите са изправени при упражняване на своите европейски права и когато някои аспекти на техния живот излизат извън националните граници: при пътуване, учене, работа, сключване на брак, закупуване на къща или на автомобил в друга държава на ЕС. Докладът включва 25 мерки, които Комисията планира да предприеме през следващите три години, за да улесни живота на европейските граждани:

  • Туристи/Преселници: Комисията ще актуализира правилата за защита на почиващите от, например, банкрут на техния туроператор по време на почивката им (IP/09/1824). Комисията ще предложи и допълнителни начини за укрепване на правата на пътниците с всички видове транспорт и за прилагане на правата на пътуващите с въздушен транспорт (напр. в случай на закъснение и анулиране). Комисията ще засили още повече правото на консулска защита на гражданите на ЕС, чиято собствена държава-членка няма представителство в трети държави, като подсили правната рамка и увеличи информираността на гражданите и на консулските служители.

  • Потребители: Комисията ще помогне на потребителите да получат правна защита в случай на проблеми с търговец, като улесни бързото и нескъпо извънсъдебно разрешаване на спорове през границите чрез насърчаване на алтернативното разрешаване на спорове и на медиацията.

  • Двойки: Комисията ще предложи законодателство, чрез което международните двойки по-лесно ще знаят кои съдилища са компетентни и правото на коя държава се прилага по отношение на тяхната съвместно притежавана къща или банкови сметки.

  • Работници: Комисията разработва нова система за електронен обмен на информация между националните администрации, за да могат хората, които работят в друга държава на ЕС, по-лесно и по-бързо да прехвърлят социалноосигурителните си права.

  • Собственици на автомобили: Комисията ще предложи законодателство за опростяване на документацията и на формалностите по регистрирането на автомобили, закупени в друга държава на ЕС, и ще разгледа случаите, в които гражданите трябва да плащат регистрационна такса два пъти.

Обновяване на програмата „Европа за гражданите“

Програмата „Европа за гражданите“, която подпомага побратимяването на градове и проекти на гражданите, понастоящем се преразглежда. Днес Комисията открива публична консултация, за да даде на хората възможност да споделят мнението си за следващия етап от дейностите по програмата. Достъп до консултацията на 23-те езика на ЕС се осъществява чрез уебсайта на Комисията за публични консултации.

Единен пазар за растеж

С 20 милиона предприятия, които осигуряват 175 милиона работни места, предприятията играят съществена роля за намирането на обратния път към растежа. Актът за единния пазар ще опрости живота на МСП, които представляват над 99 % от фирмите в Европа. Богатството и растежът на Европа обаче не зависят единствено от европейския бизнес. Също толкова важни са добрата социална система, качественото образование и конкурентоспособните работни места и заплати. Актът за единния пазар ще укрепи допълнително силно конкурентоспособната социална пазарна икономика на Европа и ще постави хората в центъра на единния пазар: като потребители, данъкоплатци, работници, инвеститори, предприемачи, пациенти или пенсионери.

Ключови приоритети:

  • За предприятията: капитал за МСП. Достъпът до финансиране за МСП е труден. Най-малкият бизнес в Европа е почти невидим за потенциалните инвеститори, а изискванията, които трябва да бъдат спазени, за да участва една фирма в капиталовите пазари, са сложни. Комисията ще направи предложения, за да промени тази ситуация. Комисията ще намали и разходите за МСП, като опрости счетоводните правила и подобри достъпа до договорите за обществени поръчки. Комисията ще се стреми да въведе обща данъчна основа за фирмите, които оперират трансгранично, което ще доведе до допълнително намаляване на разходите.

  • За предприятията: социален бизнес и дългосрочни инвестиции. Европа има огромен потенциал за развиване на социалното предприемачество. През последните години бяха предприети много инициативи от отделни лица, фондации и предприятия, за да се подобри достъпът до храна, жилище, здравни грижи, работни места и банкови услуги за нуждаещите се. За да стимулира трансграничната дейност, Комисията ще предложи европейски статути за подобни организации, за да подпомогне и насърчи социалната икономика. Комисията ще насърчава и дългосрочните инвестиции, включително „етичните“ инвестиции, като проучва възможностите за специален режим за етикетиране.

  • За потребителите: онлайн търговия. Младите европейци не могат да разберат защо невинаги могат да купуват музика от всеки уебсайт. Днес онлайн пазарът е много далеч от доброто функциониране. Поради това през 2011 г. Комисията ще предложи правила, които да гарантират, че авторите и изпълнителите могат да продават своите творби в цяла Европа с даване на разрешение за това на „едно гише“, което ще им позволи да берат плодовете на своя труд. Пълното прилагане на директивата за услугите и едни актуализирани правила за електронната търговия също ще помогнат.

  • Работници: професионални квалификации. 4 600 професии днес се регулират по различен начин в държавите-членки. Ето защо отдавна трябваше да се направи цялостна преработка на директивата за професионалните квалификации. Комисията вярва, че въвеждането на професионални идентификационни карти, или „професионални карти“, ще намали съществуващите бюрократични спънки.

За постигане на функциониращ единен пазар

Без ефективно прилагане единният пазар ще спре да функционира. Държавите на ЕС отговарят за своевременното и правилно прилагане на европейското право в националното право. Освен обичайните мерки за привеждане в действие Комисията ще започне редовен диалог с държавите-членки, например за взаимното оценяване на законите на ЕС и за алтернативните механизми, които се прилагат при спорове.

За да пристъпи към осъществяване на тази дискусия, Комисията започва дебати на равнище ЕС с всички заинтересовани страни относно Aкта за единния пазар. В бъдеще Комисията ще активизира още повече своята консултация и своя диалог с гражданското общество. По-конкретно Комисията ще отвори експертните си групи за представители на потребителските организации, профсъюзите, фирмите и местните власти.

Днешният доклад за гражданството може да бъде намерен на уебстраницата с новини на Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Уебстраница на Заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Уебстраница на Мишел Барние, комисар на ЕС за вътрешния пазар:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Повече информация за Акта за единния пазар е публикувана на следния адрес:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

MEMO/10/525


Side Bar