Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1381

Bryssel den 26 oktober 2010

Kommissionen förbättrar EU:s insatsförmåga vid katastrofer

I dag togs ett steg på vägen mot en förbättring av EU:s insatsförmåga vid katastrofer då Europeiska kommissionen antog ett nytt meddelande som har till syfte att stärka unionens insatsförmåga både när det gäller civilskydd och humanitärt bistånd. Denna nya strategi innehåller två delar. För det första ska man stärka EU:s befintliga insatsförmåga samt de resurser som medlemsstaterna redan förfogar över när det gäller att hantera nödsituationer. För det andra ska man inrätta ett EU-centrum för katastrofberedskap som är en ny plattform för informationsutbyte och förstärkt EU-samordning vid katastrofer.

Kommissionsledamoten för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering Kristalina Georgieva har gjort följande uttalande: "Antalet katastrofer i världen har ökat med en faktor fem sedan 1975. Varje timme räknas när en katastrof inträffar. Därför behöver Europeiska unionen ett system som ger omedelbar tillgång till viktiga resurser utan föregående investeringar i dyra strukturer, vilket garanterar välplanerade och kostnadseffektiva insatser från unionens sida. Vi ska inte invänta nästa storolycka innan vi agerar.”

Dagens förslag syftar till att ytterligare förbättra samordningen av Europeiska unionens katastrofinsatser både inom och utanför unionens gränser. I meddelandet föreslås det att man inrättar en EU-insatsförmåga i syfte att uppnå effektivitet och samstämmighet. Det föreslås att det ska införas en frivillig pool av resurser för nödsituationer som ställts till förfogande av medlemsstaterna på förhand, och att beredskapsplaner ska utarbetas. I meddelandet planeras även ett EU-centrum för katastrofberedskap som ska vara ett verkligt beredskapscentrum, bildat genom en sammanslagning av krisledningscentralerna för det humanitära biståndet (Echo) och för civilskyddet. Detta centrum kommer att fungera dygnet runt alla årets dagar och samla in både erfarenheter och information i realtid från båda områdena. Det nya beredskapscentrumet kommer att övervaka risker, lämna varningar och samordna EU:s civila katastrofinsatser.

Denna strategi för katastrofinsatser bygger på samordning av information och resurser och inte på att man inför nya övergripande strukturer. Syftet är att undvika överlappning och att maximera kostnadseffektiviteten. En ökad samordning kommer även att stärka unionens bidrag till de insatser som företas inom ramen för FN, särskilt tack vare den förbättrade behovsbedömningen. Strategin innebär även en ökad synlighet för EU:s insatser i samband med katastrofer. Det föreslås åtgärder såsom användandet av EU-symboler när så är lämpligt och garantier för att kommissionens humanitära partner ser till att EU-finansierat bistånd ges tillräcklig synlighet. Ökad synlighet innebär att det blir lättare att se vilket resultat unionens humanitära verksamhet ger, både för EU-medborgarna och för dem som får hjälp världen över.

Fram till nu har Europeiska unionen framför allt haft två instrument till sitt förfogande för att kunna reagera snabbt och effektivt vid katastrofer, nämligen humanitärt bistånd och civilskydd. Båda dessa instrument har fått en ny rättslig grund genom Lissabonfördraget, och dagens meddelande är ett första steg på vägen mot en förstärkning av unionens insatsförmåga vid katastrofer på ett sätt som är förenligt både med fördraget och med de upprepade kraven på en förbättring av katastrofinsatserna.

För närmare upplysningar: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar