Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1381

V Bruseli 26. októbra 2010

Komisia podniká kroky na zlepšenie európskej reakcie na katastrofy

Komisia dnes vykonala ďalší krok smerom k lepšej, rýchlejšej a efektívnejšej reakcii EÚ na katastrofy tým, že prijala nové oznámenie zamerané na posilnenie kapacít Únie v tejto oblasti, a to v civilnej ochrane, ako aj v humanitárnej pomoci. Táto nová stratégia sa snaží o dvojaké riešenie: po prvé posilniť existujúce európske kapacity a núdzové zdroje členských štátov, a po druhé zriadiť Európske stredisko reakcie na núdzové situácie, novej platformy na vymieňanie informácií a silnejšiu spoluprácu EÚ pri reagovaní na katastrofy.

Kristalina Georgieva, európska komisárka pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu a krízovú pomoc, uviedla: „Počet katastrof na celom svete sa od roku 1975 päťkrát zvýšil. Keďže v prípade katastrofy je každá hodina vzácna, potrebuje mať Európska únia k dispozícii systém, ktorým sa zaručí, že základné zdroje budú pripravené na okamžitý zásah bez toho, aby bolo potrebné investovať do drahých nových štruktúr. Tým zabezpečíme nielen účinne plánovanú, ale aj nákladovo efektívnu stratégiu reakcie. Nemali by sme čakať na ďalšiu obrovskú katastrofu pred tým, než budeme konať.“

Cieľom dnešných návrhov je ďalšie posilnenie koordinácie reakcie Európskej únie na katastrofy vo vnútri ako aj mimo jej hraníc. Na dosiahnutie účinnosti a prepojenosti sa v prijatom oznámení navrhuje zriadiť Európsku kapacitu reakcie. Odporúča sa na dobrovoľnom základe vytvoriť rezervu vopred viazaných núdzových zdrojov členských štátov a vypracovať pohotovostné plány. V oznámení sa takisto počíta so zriadením Európskeho strediska reakcie na núdzové situácie, ktoré vznikne spojením krízových štábov humanitárnej pomoci (ECHO) a civilnej ochrany (MIC). Toto stredisko bude v prevádzke 7 dní v týždni, 24 hodín denne a bude zhromažďovať skúsenosti a zbierať informácie z oboch oblastí v reálnom čase. Nové stredisko reakcie bude monitorovať nebezpečenstvá, poskytovať včasné varovania a koordinovať reakciu EÚ na prírodné katastrofy.

Stratégia reakcie na katastrofy sa zakladá na koordinácii informácií a zdrojov a nepredpokladá žiadne nové preklenujúce štruktúry. Tým sa má zabrániť dvojitej práci a maximalizovať efektívnosť nákladov. Zlepšená spolupráca posilní aj príspevok Únie k úsiliu vyvíjanom v rámci OSN, pretože povedie k zlepšeniu posúdenia potrieb. V stratégii sa hovorí aj o potrebe zvýšenej viditeľnosti činnosti EÚ počas jej operácií, ktorými reaguje na katastrofy. Navrhujú sa vhodné opatrenia, ako je použitie symbolov EÚ vo vhodných prípadoch a zabezpečenie, aby humanitárni partneri Komisie primerane zviditeľnili pomoc financovanú z EÚ. Lepšia viditeľnosť zaručí väčšiu transparentnosť výsledkov humanitárnych akcií Únie nielen pre jej vlastných občanov, ale aj pre tých, ktorým EÚ pomáha na celom svete.

Európska únia mala doteraz k dispozícii dva hlavné nástroje na zabezpečenie rýchlej a účinnej reakcie na katastrofy − humanitárnu pomoc a civilnú ochranu. Pre obidve oblasti vytvára Lisabonská zmluva nový právny základ. Dnešné oznámenie je prvým krokom smerom k posilneniu reakcie Únie na katastrofy spôsobom, ktorý je v súlade s touto zmluvou a zohľadňuje opakované požiadavky na zlepšenie reakcie na katastrofy.

Ďalšie informácie nájdete na: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar