Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1381

Brussel, 26 oktober 2010

Commissie wil Europese respons bij rampen verbeteren

Vandaag is een stap gezet in de richting van een betere, snellere en efficiëntere respons van de EU bij rampen, doordat de Europese Commissie een mededeling heeft aangenomen om de capaciteit van de Unie op dit terrein te verbeteren, zowel wat betreft civiele bescherming als humanitaire hulp. Met deze nieuwe strategie wordt gestreefd naar een tweeledige oplossing: ten eerste door de uitbreiding van de bestaande Europese responscapaciteit en de hulpmiddelen die de lidstaten voor noodsituaties ter beschikking staan, en ten tweede door de oprichting van een Europees Centrum voor respons in noodsituaties, een nieuw platform voor het uitwisselen van informatie en sterkere coördinatie van de respons van de EU bij rampen.

Kristalina Georgieva, Europees commissaris voor internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbeheersing, verklaarde het volgende: "Sinds 1975 is het aantal rampen wereldwijd vervijfvoudigd. Wanneer een ramp toeslaat, telt ieder uur. De Europese Unie moet daarom over een systeem beschikken dat ervoor kan zorgen dat de voornaamste middelen direct kunnen worden ingezet zonder dat in kostbare nieuwe structuren moet worden geïnvesteerd, zodat onze responsstrategie niet alleen doeltreffend georganiseerd, maar ook kosteneffectief is. We moeten niet wachten tot de volgende catastrofe voor we actie ondernemen."

Met de voorstellen van vandaag wordt beoogd de coördinatie van de respons van de Europese Unie bij rampen verder te versterken, zowel binnen de Unie zelf als daarbuiten. Met het oog op efficiency en samenhang stelt de Commissie de oprichting van een Europese responscapaciteit voor. Er wordt voorgesteld om op basis van vrijwilligheid door de lidstaten vooraf vastgelegde middelen voor noodsituaties te bundelen en om noodplannen te ontwikkelen. Ook wordt voorgesteld om een Europees Centrum voor respons in noodsituaties op te richten, een echt crisiscentrum dat zal ontstaan door het samenvoegen van de crisiscentra voor humanitaire steun (ECHO) en civiele bescherming (MIC). Dit centrum, dat 24 uur per dag en 7 dagen per week operationeel zal zijn, zal ervaring bundelen en real-time informatie verzamelen op beide terreinen. Het nieuwe responscentrum zal mogelijke risico's in de gaten houden, vroegtijdig waarschuwen en de civiele respons van de EU bij rampen coördineren.

De strategie voor respons bij rampen is veeleer gebaseerd op de coördinatie van informatie en middelen dan op nieuwe overkoepelende structuren. Hiermee wordt beoogd dubbele inspanningen te voorkomen en het rendement te optimaliseren. Door betere coördinatie kan de EU ook meer bijdragen aan de inspanningen in het kader van de Verenigde Naties, met name door een betere inventarisatie van behoeften. Volgens de strategie moet ook de zichtbaarheid van het optreden van de EU in respons op rampen, worden vergroot. Daartoe worden passende maatregelen voorgesteld, zoals het eventuele gebruik van EU-symbolen, en maatregelen die er voor zorgen dat de humanitaire partners van de Commissie de door de EU gefinancierde steun voldoende zichtbaar maken. Betere zichtbaarheid houdt meer transparantie in met betrekking tot de resultaten van de humanitaire activiteiten van de Unie, zowel voor de burgers van de Unie als voor mensen die daarmee over de hele wereld worden geholpen.

Tot op heden had de Europese Unie twee belangrijke instrumenten ter beschikking om te zorgen voor een snelle en effectieve respons bij rampen: humanitaire hulp en civiele bescherming. Beide instrumenten hebben door het Verdrag van Lissabon een nieuwe rechtsgrond gekregen en de mededeling van vandaag is een eerste stap tot het versterken van de respons van de Unie bij rampen op een manier die zowel in overeenstemming is met het Verdrag als met de herhaalde oproep tot betere respons bij rampen.

Voor meer informatie: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar