Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1381

Brüssel, 26. oktoober 2010

Komisjon tegutseb Euroopa katastroofivalmiduse suurendamise nimel

Täna astus EL suure sammu parema, kiirema ja tõhusama katastroofidele reageerimise poole. Nimelt võttis Euroopa Komisjon vastu uue teatise, mille eemärk on tugevdada ELi sellealast suutlikkust nii kodanikukaitse kui ka humanitaarabi tagamisel. Uus strateegia pakub kaht lahendust: esiteks suurendatakse ELi senist suutlikkust ja tõhustatakse liikmesriikide hädaabivahendeid ning teiseks luuakse hädaolukordadele reageerimise keskus, mis toimib kriisiolukorras teabevahetuse ja parema ELi tasandi koordineerimise platvormina.

Rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Kristalina Georgieva sõnul on katastroofide arv maailmas alates 1975. aastast viiekordistunud. „Kriisiolukorras on arvel iga tund. Seepärast on Euroopa Liidul vaja süsteemi, mis võimaldab tähtsaimad vahendid kohe kasutusele võtta, ilma et oleks vaja investeerida uutesse kulukatesse struktuuridesse. Meie kriisiohjestrateegia peab olema hästi kavandatud, kuid ka rentaabel. Ja tegutseda tuleb kohe, mitte jääda ootama uut katastroofi,” ütles Georgieva.

Tänaste ettepanekute eesmärk on tõhustada Euroopa Liidu katastroofivalmiduse koordineerimist nii liidus kui väljaspool seda. Tulemuslikkuse ja järjepidevuse kindlustamiseks tuleks tagada valmisolek reageerida Euroopa hädaolukordadele. Samuti tuleks moodustada liikmesriikide hädaabivahendite vabatahtlik reserv ja töötada välja situatsiooniplaanid. Peale selle kavatsetakse teatise kohaselt luua Euroopa hädaolukordadele reageerimise keskus, mis ühendab humanitaarabi ja kodanikukaitse kriisikeskused. Keskus kogub seitse päeva nädalas ööpäev läbi mõlema valdkonna kogemusi ja aktuaalset teavet. Samuti jälgib keskus ohte, annab varajasi hoiatusi ja koordineerib ELi reageerimist tsiviilelanikkonda puudutavatele katastroofidele.

Katastroofidele reageerimise strateegia aluseks on teabe ja ressursside koordineerimine, mitte uute üldstruktuuride loomine. Eesmärk on vältida topelttööd ja maksimeerida tasuvust. Tõhusam koordineerimine suurendab ka ELi osalust ÜRO tegevuses, eelkõige vajaduste hindamise parandamise kaudu. Lisaks käsitletakse strateegias vajadust, et ELi tegevus katastroofidele reageerimisel oleks nähtavam. Selleks nähakse näiteks ette, et võimaluse korral tuleks kasutada ELi sümboleid ja komisjoni humanitaarpartnerid peaksid ELi rahastatavat abi piisavalt kajastama. See tagaks ELi humanitaartegevuse läbipaistvuse nii oma kodanike kui ka kõigi abisaajate silmis.

Seni on ELi käsutuses olnud peamiselt kaks kiiret ja tõhusat katastroofidele reageerimise vahendit: humanitaarabi ja kodanikukaitse. Lissaboni leping andis mõlemale uue õigusliku aluse. Tänane teatis on esimene samm, millega suurendatakse ELi katastroofivalmidust, mis on ette nähtud Lissaboni lepinguga ja mida on ELilt juba ammu oodatud.

Lisateave: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar